Психологія лідерства

Тип: На вибір студента

Кафедра: теорії та історії політичної науки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
105.5Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1032професор Жигайло Н. І.ФФК-51м

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1032ФФК-51мпрофесор Жигайло Н. І.

Опис курсу

Навчальна дисципліна „Психологія лідерства” покликана забезпечити майбутнім фахівцям знання про цілісне уявлення про особистість лідера; озброїти їх знанням про основні психічні функції, процеси, явища і стани; сформувати основи загальної і психологічної культури, психологічного мислення тощо; навчити їх використовувати в професійній діяльності теоретичні і практичні положення психології, дані психологічних досліджень.

Рекомендована література

Основна література: 1. Психологія бізнесу та управління: навч. посібник/ Н.І. Жигайло, М. О. Кохан, Н.М.Данилевич; за ред. проф. Н.І. Жигайло. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 308 с. 2.Комунікативний менеджмент : навч. посібник / Наталія Жигайло. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 368 с. 3.Савельєва В. С. Психологія управління: Навчальний посібник. – К.: ВД «Професіонал», 2006. – 320 с. 4.Технології роботи організаційних психологів: Навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. та слухачів ін-тів після диплом. освіти / За наук. Ред.. Л.М. Карамушки. – К.: Фірма «ІНКОС», 2005. – 366 с. – Бібліогр. в кінці розділів. 5.Швалб Ю.М., Данчева О.В. Практична психологія в економіці та бізнесі. — К.: Лібра, 1998. – 270 с. 6.Яцура В., Хоронжий А., Жигайло Н. Психологія керівника. Навчальний посібник. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2014. – 256 с. Додаткова література: 1. Баклицький І.О. Психологія праці. Посібник. – Львів: видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2004. – 504 с. 2. Варій М.Й. Загальна психологія: підручник / Для студ. психол. і педагог. спеціальностей. – К.: „Центр навчальної літератури”, 2006. – 968с. 3. В.В. Волошина, Л.В. Долинська, С.О. Ставицька, О.В. Темрук Загальна психологія: Практикум: Навч. Посібн. – К.: Каравелла, 2007. – 280 с. 4. Виноградський М.Д., Біляєва С.В., Виноградська А.М., Шкапова О.М., Управління персоналом: Навч. посіб. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 504 с. 5. Дунець Л.М. Психологія спілкування: Навчальний посібник для студентів спеціальностей «Соціальна педагогіка» та «Практична психологія». — Хмельницький: ТУП, 2003. – 142 с. 6. Калинич І. Психологія ділового спілкування. — Ужгород: Мистецька лінія, 1999. – 112 с. 7. Карамушка Л.М. Психологія управління закладами середньої освіти.: Монографія. — К.: Ніка-Центр, 2000. — 332 с. 8. Карамушка Л.М. Психологія управління: Навч. посібник. — К.: Міленіум. 2003. – 344 с. 9. Карамушка Л.М., Малигіна М.П. Використання інтерактивних технік у процесі підготовки менеджерів та персоналу освітніх організацій до управління: Методичні рекомендації. — К. — Рівне, 2003. — 20 с. 10. Колот А.М. Мотивація, стимулювання й оцінка персоналу: Навч. посіб. – К., 1998. 11. Корнєв М.Н., Коваленко А.Б. Соціальна психологія. — К.: 1995. — 304 с. 12. Ложкін Г.В., Пов’якель Н.І., Психологія конфлікту: теорія і сучасна практика: навчальний посібник. – К.: ВД «Професіонал», 2006. – 416 с. 13. Лозниця В. С. Психологія менеджменту: Навч. посібник. – К.: ТОВ «УВПК», «ЕксОб», 2000. -512 с. 14. Лозниця В.С. Психологія менеджменту. Навч. посіб. – К., 1997. 15. Синдром «професійного вигорання» та професійна кар’єра працівників освітніх організацій: гендерні аспекти: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. та слухачів ін-тів після диплом. освіти / За наук. Ред.. С.Д. Максименка, Л.М. Кара мушки, Т.В. Зайчикової. – 2-е вид., перероб. та доповн. – К.: Міленіум, 2006. – 368 с. Бібліогр. у кінці розд. 16. Третьяченко В.В. Колективні суб’єкти управління: формування, розвиток та психологічна підготовка. — К.: Стилос, 1997. — 585 с. 17. http://nbuv.gov.ua/ 18. Категорія: психологія лідерства. [Електронний ресурс]: словник. Режим доступу: uk.wikipedia.org/wiki 19. http: //www.flogiston.ru 20. http: //www. twirpix.com

Силабус: Психологія лідерства

Завантажити силабус