ПП 1.2.03 Психологія гендеру

Тип: Нормативний

Кафедра: психології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
94Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916професор Гапон Н. П.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916професор Гапон Н. П.

Опис курсу

Курс розроблений для магістрів першого року навчання. Зміст курсу спрямований на поглиблення та розширення знань магістрів про основні понять гендерної психології  через призму психологічних механізмів, закономірностей ґендерного розвитку особистості. Лекційна частина спецкурсу передбачає огляд, аналіз, оцінку положень ґендерної теорії, соціальних ситуацій міжособистісної взаємодії. Практичні заняття орієнтовані на вдосконалення, розвиток основних психологічних умінь студентів, передбачають обговорення та аналіз ними різноманітних ситуацій гендрних взаємин та конфліктів, виконання дослідних завдань, ситуаційних вправ тощо

Результати навчання:

В результаті вивчення даного курсу студент повинен знати:

 • основні закономірності ґендерного розвитку особистості;
 • особливості та труднощі соціалізації чоловіків та жінок;
 • наслідки порушення ґендерно-рольової ідентичності та ґендерно-рольової поведінки;
 • негативні наслідки ґендерних стереотипів та їх подолання в соціотерапевтичній практиці.

уміти:

 • укласти психологічну характеристику особистості з врахуванням ґендерних аспектів;
 • розв’язати психолого-педагогічними методами ґендерні конфлікти.

застосувати психологічні знання про ґендер для розробки освітніх консультативних програм

Форми та методи навчання: лекції, практичні, консультації, самостійна робота.

Форма звітності: іспит.

Мова навчання: українська.

Рекомендована література

Рекомендована література

 1. Основи теорії гендеру. Підручник / За ред. М.М.Скорик. – К.: ПРООН, 2004.
 2. Берн Ш. Гендерная психология. – СПб. : Прайм- Еврознак, 2004.  – С. 99-112. – URL : http://www.klex.ru/12b
 3. Введение в гендерные исследования. Часть 2: Хрестоматия. / Под ред. Жеребкина В.С. – Харьков: ХЦГИ, 2001. – СПб.: Алетейя, 2001.
 4. Гапон Н. П. Соціальна психологія: навчальний посібник.– С.100- 116; С.109-123; 200-214. URL :  http://helpiks.org/6-13265.html
 5. Гапон Н. Ґендер в гуманітарному дискурсі: філософсько-психологічний аналіз. – Львів : Літопис, 2002. – С. 203-224.
 6. Гапон Н. Ґендер. Ідентичність. Суб’єктивність: філософські дискусії другої половини ХХ сторіччя. Монографія. –Львів: Видавн. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 378 с.
 7. Шевченко З. Словник ґендерних термінів [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://a-z-gender.net/ua/slovnik-ґendernix-terminiv.html

Силабус: ПП 1.2.03 Психологія гендеру

Завантажити силабус