Предмет філософії в історії філософії

Тип: Нормативний

Кафедра: історії філософії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
43Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
416Терещенко В. П.ФФФ-21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
432ФФФ-21Терещенко В. П.

Опис курсу

У межах дисципліни надаються знання з історії усвідомлення предмету філософії в процесі історичного розвитку
філософії, відбувається ознайомлення студентів із загальною історією філософії в контексті аналізу проблем взаємодії
філософії і науки, філософії та інших форм духовного засвоєння дійсності. Особлива увага приділяється аналізу
соціокультурного впливу на формування предмету історії філософії. В процесі вивчення курсу основна увага
приділяється виявленню суперечності між об’єктивним змістом та суб’єктивним усвідомленням предмету філософії.

Рекомендована література

Основна література:

 1. Аристотель. Сочинения, в четырех томах. М., 1976.
 2. Асмус В. Ф. Античная философия. М., 1976.
 3. Баткин Л. М. Итальянские гуманисты: стиль жизни стиль мышления. М., 1978.
 4. Гайденко П. П. Философия Фихте и современность. М., 1979.
 5. Гегель Г В. Ф. Наука логики. Т. 1—3. М., 1970— 1972.
 6. Гегель Г. В. Ф. Энциклопедия философских наук. Т. 1—3. М., 1974.
 7. Горфункель А. X. Философия эпохи Возрождения. М., 1980.
 8. Кессиди Ф. X. От мифа к логосу. М., 1972
 9. Лосев А. Ф. История античной эстетики. Т. 1—6. М., 1963—1980
 10. Лютий Т. Пригоди філософських ідей Західного світу. К.: Темпора, 2019.
 11. Нарский И. С. Западноевропейская философия XIX века. М., 1976.

 

Додаткова література:

 1. Гассенди П. Сочинения :В 2т М.,1966-1968.
 2. Гельвецій К.А. Про людину, її розумові здібності та її виховання. К., 1994.
 3. Гоббс Т. Левіафан, або суть, будова і повноваження держави церковної та цивільної К., 2000.
 4. Лейбниц Г. Письмо к Якобу Томазиоо возможности примирить Аристотеля с новой философией. Т.1, С.85-103

 

Силабус:

Завантажити силабус