ПП1.1.06 Психіатрія

Тип: Нормативний

Кафедра: психології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Немає
82Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
712доцент Дідковська  Л. І.
818доцент Дідковська  Л. І.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
827доцент Дідковська  Л. І.

Опис курсу

Курс «Психіатрія» знайомить студентів з основними положеннями сучасної психіатрії та особливостями надання психіатричної допомоги в Україні, різними формами психічних розладів з урахуванням синдромологічного підходу; основними групами психічних захворювань; методами діагностики та надання допомоги психічно хворим. Об’єктом курсу є психіатрія як наука та соціальний феномен, предмет курсу – психологічні особливості психіатричної теорії, емпірії та практики.

Рекомендована література

Основна:
1. Блейхер В.М., Крук И.В. Клиническая патопсихология. – М.: МПСИ, 2002.
2. Джекобсон Дж.Л. Секреты психиатрии. – М.: Медпресс-информ, 2007.
3. Общая психопатология (курс лекций) / под. ред. А.В. Снежневского. – М.: МЕДпресс-информ, 2001.
4. Психіатрія / під ред. Напрєєнко О.К. – К.: Здоров’я, 2001.
5. Руководство по психиатрии / под. ред. А.В. Снежневского. – М.: Книга по Требованию, 2012.
Додаткова:
1. Волошин П.В., Пономаренко В.М., Напрєєнко О.К., Марута Н.О., Бачеріков А.М., Реміняк В.І., Домбровська В.В. Критерії діагностики і лікування психічних розладів і поведінки у дорослих: клінічний посібник. – Харків: Арсіс, 2000.
2. Гиляровский В.А. Учение о галлюцинациях. – М.: Бином, 2003.
3. Дмитриева Т.Б. Клиническая психиатрия. – М.: ГЭОТАР, 1998.
4. Жариков Н.М. Психиатрия. – М.: Медицина, 2002.
5. Закон України Про психіатричну допомогу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1489-14
6. Иванец Н.Н. Психиатрия и наркология. – М.: ГЭОТАР, 2006.
7. Кербиков О.В., Коркина М.В. Психиатрия. – М.: Медицина, 1997.
8. Леонгард К. Акцентуированные личности. – М.: Эксмо, 2002.
9. Максименко С.Д. Загальна психологія. – К.: Центр навч. літератури, 2004.
10. Напрєєнко О.К.. Логановський К.М. Сучасні психіатричні класифікації: спроба об’єднання // Український медичний часопис. – 2002. – №2 (28). – С. 5-12.
11. Партико Т.Б. Загальна психологія. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2008.
12. Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України: https://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1109-08
13. Психиатрия детского возраста. Руководство для врачей / под общ. ред. И.В. Макарова. – СПб.: Наука и Техника, 2019.
14. Пятницкая И.Н. Общая и частная наркология. – М.: Медицина, 2008.
15. Сарторіус Н. Розуміння класифікації психічних розладів МКХ-10: Кишеньковий довідник / пер. з англ. С.І. Михняка, І.Й. Влох. – Львів: Фенікс, 1999.
16. Смулевич А.Б. Пограничные расстройства. – М., 2000

Силабус:

Завантажити силабус