ПП02.07 Психологічний спецпрактикум з педагогічної психології

Тип: Нормативний

Кафедра: психології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
7Немає
85.5Залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
718доцент Штепа О. С.
818доцент Штепа О. С.

Опис курсу

Об’єктом вивчення психологічного спецпрактикуму з педагогічної психології є зміни особистості у ситуації навчання. Предметом даної дисципліни є психологічні механізми самозміни суб’єкта учіння. Даний курс акцентує увагу на особливостях учіння, самомотивуванні та внутрішньоорганізованій мотивації, проблемах розуміння, екзистенційній мотивації, суб’єктній активності та суб’єктному досвіді. Отримані знання та практичні навички сприятимуть формуванню у студентів загальної та спеціальної компетентності з педагогічної психології та практичних умінь щодо учіння.

Рекомендована література

Основна література:
1. Бочелюк В. Й., Зарицька В. В. Педагогічна психологія. – К.: Центр навчальної літератури, 2006.
2. Занюк С. Психологія мотивації. – К.: Либідь, 2002.
Додаткова література:
1. Копець Л. В. Психологія особистості [навч. посібн.]. – К.: Вид. Дім «Києво-Могилянська академія», 2007.
2. Максименко С. Д. Онтогенез особистості // Практична психологія та соціальна робота . – №9. – 2006. – С.1-10.
3. Психологія : підручн. для студ. вищ. навч. закл. / Т. Б. Партико, С. Л. Грабовська, А. О. Вовк та ін. ; за заг. ред.. Партико Т. Б. – К.: Ін Юре, 2014.
4. Хомик В. С. Реверсивна теорія особистості М. Аптера // Практична психологія та соціальна робота. – №6-7. – 1998. – С.7-10.
5. Штепа О. С. Дефініція внутрішньоорганізованої мотивації // Актуальні проблеми психології: збірник наукових праць Інституту психології Г. С. Костюка. – Київ, 2011. – Том 11. Психологія особистості. Психологічна допомога особистості. – Вип. 5. – С. 595-
602.
6. Штепа О. С. Цілепокладання // У кн.: Самоменеджмент (самоорганізування особистості) : навч. посібн. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – С.121-156.
7. Копець Л. В. Психологія особистості. – К.: Вид. дім “Києво-Могилянська академія”, 2007.
8. Левченко Т. І. Мотивація суб’єкта в різних видах діяльності. Монографія. 2011.
https://books.google.com.ua/books?id=AJ4RCgAAQBAJ&pg=PA3&hl= uk&source=gbs_toc_r&cad=2#v=onepage&q&f=false
9. М’ясоїд П. А. Загальна психологія [навч. посіб]. – К.: Вища шк., 2006.
10. Психологічні технології самодетермінації розвитку особистості: монографія / Л.З. Сердюк, І.В. Данилюк, В.В. Турбан, О.І. Пенькова, Н.Д. Володарська [та ін.] ; за ред. Л.З. Сердюк. – К.: Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, 2018.
11. Розуміння та інтерпретація життєвого досвіду як чинник розвитку особистості: монографія / за ред. Н.В. Чепелєвої. (2013). Кіровоград : Імекс-ЛТД.
12. Самопроектування особистості у дискурсивному просторі: монографія / Н.В.Чепелєва, М.Л.Смульсон, О.В.Зазимко, С.Ю.Гуцол [та ін.] ; за ред. Н.В. Чепелєвої. – К.: Педагогічна думка, 2016.
13. Як будувати власне майбутнє: життєві завдання особистості : наук. моногр. / за наук. ред. Т. М. Титаренко; Національна академія педагогічних наук України, Інститут соціальної та політичної психології. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2012.
14. Niermeyer R., Seyffert M. Motivation. – Freiburg, 2003. інтернет-джерела: www.periodicals.kazarin.ua; www.journals.pu.if.ua;
www.psychpersonality.inf.ua; www.lib.iitta.gov.ua; www.pu.if.ua;
www.ua.appsyjournal.com; www.scienceandeducayion.pdpu.edu;
http://problemps.kpnu.edu.ua; www.nbuv.gov.ua.

Силабус:

Завантажити силабус