Напівпрезидентська система правління

Тип: На вибір студента

Кафедра: політології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
726доцент Литвин В. С.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
726ФФІ-41доцент Литвин В. С.
ФФІ-42доцент Литвин В. С.

Опис курсу

Силабус курсу “Напiвпрезидентська система правлiння” (2020-2021)

Схема курсу “Напiвпрезидентська система правлiння” (2020-2021)

Силабус курсу “Напiвпрезидентська система правлiння” (2019-2020)

Схема курсу “Напiвпрезидентська система правлiння” (2019-2020)

Дисципліна “Напівпрезидентська система правління” є вибірковим курсом зі спеціальності 052 політологія для освітньої програми підготовки бакалаврів, яка викладається в сьомому семестрі в обсязі 3 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою, ECTS). Методологічно курс сягає теорії раціонального вибору й неоінституціоналізму, проте він також включає в себе інші теоретико-методологічні перспективи. Емпірично більшість запропонованих тем у зрізі аналізу напівпрезиденталізму обговорюються у ракурсі різних політичних систем. В науковому контексті навчальний курс використаний як механізм диверсифікації та поглиблення (звуження) сфери наукового політологічного аналізу. Курс розділено на два змістовні модулі. У першому запропоновано вивчення форм і систем державного правління, підходів до класифікацій систем державного правління. Увагу зосереджено на аналізі еволюції терміна і концепту “напівпрезиденталізм” у політичній теорії та практиці, стану класичних і сучасних досліджень напівпрезиденталізму. У другому увагу зосереджено на розгляді різних типів напівпрезидентської системи правління, а також наслідків, ризиків і перспектив напівпрезидентської системи правління.

Курс розроблено таким чином, щоб надати студентам необхідні знання, обов’язкові для того, щоби розуміти теоретичні і практичні основи аналізу напівпрезидентської системи правління, головно в країнах Європи. Тому у курсі наголос зроблено на кількісній і якісній складовій аналізу систем правління, головно напівпрезиденталізму. Курс розроблено з прицілом на усталені і новітні кількісні механізми, методики, виміри аналізу систем правління, зокрема їхніх різновидів.

Метою вивчення дисципліни “Напівпрезидентська система правління” є ознайомити студентів з основами й принципами функціонування сучасних напівпрезидентських систем, особливо в Європі, а також із особливостями застосування якісних і кількісних вимірів та методів у порівняльному аналізі таких систем. Також курс спрямований на те, щоби виробити у студентів уявлення про ефективність та якість, а також недоліки і ризики різних типів напівпрезидентських систем.

Загалом 90 годин, зокрема 52 години аудиторних занять. З них: 26 годин лекцій, 26 годин практичних занять та 38 годин самостійної роботи

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус