Методологія сучасних історико-філософських досліджень

Тип: На вибір студента

Кафедра: історії філософії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
63Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
616Терещенко В. П.ФФФ-31

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
616ФФФ-31Терещенко В. П.

Опис курсу

Навчальна дисципліна має на меті здобуття студентами знань, вмінь та навичок для аналізу сучасних тенденцій розвитку методології історико-філософських досліджень, становлення та розвитку нових методологічних парадигм в умовах  розвитку сучасної філософії їх зв’язку з культурно-історичними умовами функціонування сучасної цивілізації.

Метою навчальної дисципліни “Методологія сучасних історико-філософських досліджень”  є дати студенту уявлення про методологічні проблеми в історико-філософських дослідженнях, що передбачає розуміння  співвідношення поняття філософія і методу історії філософії, виробити навички використання парадигмальних методологічних підходів до аналізу історико -філософського процесу, розвити здатність  до розуміння герменевтичних, історичних, системних проблем в історії філософії як науці.

Цілі курсу запропонувати студенту до вивчення та осмислення основні тенденції та проблеми сучасної методології історико-філософських досліджень.

Рекомендована література

Основна література:

 1. Автономова Н.С. Познание и перевод. М ., 2007
 2. Ахутин А.В. Античные начала философии. СПб., 2007.
 3. Ахутин А.В. Тяжба о бытии. М.: Русское феноменологическое общество, 1997. С. 16 – 71.
 4. Гегель Г.В.Ф. Лекции по истории философии. В 3 кн. СПб.: Наука, 1994
 5. Видельбанд Что такое философия?(О понятии и истории философии) // Философия культуры. Избранное. М.,1994.
 6. Историко-философские ежегодники. 86-2009. М.: Наука, 1986-2010.
 7. Колінгвуд, Робін Дж. Ідея історії / Пер. з англ. О. Мокровольський. — К.: Основи, 1996. — 615 с
 8. Куренной В. Эмпирическая метафизика и исследовательская программа истории 11. философии Эдуарда Целлера // Логос. 2006. № 1. С. 89-102.
 9. Перов Ю.В. Проект философской истории философии Карла Ясперса// Ясперс К. Всемирная история философии. Спб: Наука, 2000.С. 5-52.
 10. Соловьев Э.Ю. Биографический анализ как вид историко-философского исследования // Степанянц М.Т. Восток – Запад: диалог философов // Вопросы философии, 1989, № 12.
 11. Философия М.Хайдеггера и современность. М.: Наука, 1991. С. 53 – 61, 121 – 138.
 12. Хайдеггер Мосновные проблемы фноменологииСПб 2001. 17. Хайдеггер М Бытие и время М.,1997.
 13. Хайдеггер М Кант и проблема метафизики. М.,1997.
 14. Шелер М. Философское мировоззрение // Шелер М. Избранные произведения. М., 1994.
 15. Ясперс К. Всемирная история философии. Спб: Наука, 2000.
 16. Ясперс К. Введение в философию. Минск, 2000.

 

Додаткова література:

 1. Адорно Т. Негативная диалектика. М., 2003.
 2. Гадамер Х.-Г. Истина и метод. М.: Мысль, 1988. С. 403-446, 580-615.
 3. Гадамер Х.-Г. Пути Хайдеггера: исследования позднего творчества. Минск, 2007.
 4. Мамардашвили М.К. Очерк современной европейской философии. М., 2010.
 5. Петров М.К. Историко-философские исследования. М., 1996. 512 с.
 6. История философии: история или философия? М., 2000.
 7. Каменский З.А. Методология историко-философского исследования. М.: ИФ РАН, 2002.
 8. Фишер К. История Новой философии. Декарт. Его жизнь сочинения и учение. СПб, 1994.
 9. Хайдеггер М. Введение в метафизику. СПБ.: ВРФШ, 1998. С.124-126.
 10. Хоркхаймер М., Адорно Т. Диалектика Просвещения. М.-СПб., 1997.

 

Силабус:

Завантажити силабус