Кваліфікаційна (магістерська) робота

Тип: Нормативний

Кафедра: теорії та історії політичної науки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
116Іспит

Опис курсу

Кваліфікаційна (магістерська) робота є нормативним самостійним науковим дослідженням зі спеціальності 052 “Політологія” для освітньої програми другого (магістерського) рівня вищої освіти. Курс складається з 6 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою, ECTS).

Магістерська робота є самостійним завершеним теоретико-методологічним дослідженням з обраної проблеми. Виконання магістерської роботи передбачає оволодіння й застосування теоретичних знань щодо методології наукового дослідження і практичних навичок його організації та проведення. В оцінюванні магістерської роботи враховують уміння та навички, що наочно підтверджують і засвідчують теоретико-методологічний рівень кваліфікації випускника і його спроможність до самостійної роботи: уміння поставити наукову проблему, сформулювати її актуальність, спланувати й провести дослідження та проаналізувати його результати; самостійно аргументувати висновки; узагальнювати та систематизувати отриманий матеріал; на основі отриманих результатів розробити практичні рекомендації для фахівців відповідного профілю тощо.

Магістерська робота – це самостійна науково-дослідницька робота, яка виконує кваліфікаційну функцію, тобто готується з метою публічного захисту і отримання освітнього ступеня магістра. Основні цілі її автора – продемонструвати рівень своєї наукової кваліфікації, уміння опрацьовувати фахову наукову літературу, організовувати та проводити емпіричне дослідження, самостійно опрацьовувати й інтерпретувати одержані емпіричні дані, робити теоретичні узагальнення та розробляти практичні рекомендації.

Рекомендована література

Детальні рекомендації щодо написання та захисту магістерської роботи надані у посібнику:

Була С.П., Шипунов Г.В. Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи та критеріїв оцінювання студентів спеціальності 052 “Політологія” : методичний посібник для студентів з галузі знань 05 – “Соціальні і поведінкові науки”, спеціальності 052 “Політологія” філософського факультету. Львів, 2020. С. 46–51.

 

Силабус: Силабус "Магістерська робота" 2022-2023 н р.

Завантажити силабус

Силабус:

Завантажити силабус