Історія політичних вчень (І частина)

Тип: Нормативний

Кафедра: теорії та історії політичної науки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
14Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
136Бунь  В. В.ФФІ-11, ФФІ-12

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
136ФФІ-12Бунь  В. В.
ФФІ-11Бунь  В. В.

Опис курсу

Навчальна дисципліна «Історія політичних вчень (1 частина)» для підготовки бакалавра галузь знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальності 052 «Політологія» філософського факультету спрямована на формування у студентів системного уявлення про розвиток світової політичної думки як цілісного процесу концептуального осмислення теоретичних проблем політики та сфери державотворення.
Навчальна дисципліна має на меті набуття базових знань про закономірності формування, основні положення головних напрямків розвитку політичної теорії в державах Стародавнього Сходу, державних формуваннях в період Античності і Середньовіччя

Рекомендована література

1. Андрусяк Т. Г. Історія політичних та правових вчень [Текст] / Т. Г. Андрусяк ; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. – Л. : Видавничий центр ЛНУ ім.Івана Франка, 2001. – 220 с.
2. История политических и правовых учений: Учебник для вузов / Под общ. ред. акад. РАН, д. ю. н., проф. В. С. Нерсесянца. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Норма, 2004. – 944 с.
3. Історія політичних і правових вчень [Текст] : навч. посіб. / Укоопспілка, Львів. комерц. акад. ; [уклад. Вдовичин І. Я.]. – Львів : Вид-во Львів. комерц. акад., 2016. – 491 с.
4. Історія політичної думки / За заг. ред. Н. М. Хоми [І.В. Алєєксєнко, Т.В. Андрущенко, О.В. Бабкіна та ін.] – Львів: «Новий Світ – 2000», 2016. – 1000 с.
5. Історія світової політичної думки [Текст] : навч. посіб. / уклад. В. В. Морозов ; Державний вищий навчальний заклад “Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана”. – К. : КНЕУ, 2008. – 328 с.
6. Кирилюк, Ф. М. Історія зарубіжних політичних вчень [Текст] : навч.-метод. посібник / Ф. М. Кирилюк, О. В. Батрименко. – К. : ТОВ “ХХІ століття: Діалог культур”, 2005. – 256 с.
7. Крижанівський О. П. Історія стародавнього Сходу: Підручник. – Київ.: Либідь, 2000
8. Новітня політична лексика (неологізми, оказіоналізми та інші новотвори): навчальний енциклопедичний словник-довідник / Заг. ред. Хоми Н.М. – Львів: Новий Світ-2000, 2015. – 466 с.
9. Основи політичної науки. Курс лекцій/ За ред. Б.Кухти. – Ч 1. – Львів, 1996.
10. Політологія: енциклопедичний словник / [В. М. Денисенко, Л. Я. Угрин, Н.М. Хома]; за ред. д-ра філос. наук, проф. В.П. Мельника. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 406 с.
11. Політологія: енциклопедичний словник [Текст] / [В. Денисенко та ін.] ; за ред. д-ра філос. наук., проф. Володимира Мельника ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2014.-404с.
12. Політологія: навчальний енциклопедичний словник довідник для студентів ВНЗ I-IV рівнів акредитації / За наук. ред. д-ра політ. н. Н. М. Хоми [В. М. Денисенко, О. М. Сорба, Л. Я. Угрин та ін.], 2-ге видання, стереотипне. – Львів : «Новий Світ – 2000», 2015. – 779 с.
13. Себайн Джордж Г., Торсон Томас Л. Історія політичної думки. – К., 1997. – 838 с.


    14. Сучасна політична лексика: енциклопедичний словник-довідник / За наук. ред. Хоми Н.М. [І.Я. Вдовичин, Л.Я. Угрин, Г.В. Шипунов та ін.] – Львів: Новий Світ-2000, 2015. – 396 с.
    15. Теорія політики: підручник / За наук. ред. В.П. Мельника [Денисенко В.М., Бунь В.В., Бліхар В.С., Требін М.П., Угрин Л.Я., Шиманова О.В.]. – Львів: Ліга-Пресс, 2015. – 668 с. (С. 94–144).
    16. Тополь Ю. О. Історія політичних і правових вчень [Текст] : курс лекцій / Ю. О. Тополь. – Хмельницький : Хмельниц. ун-т упр. та права, 2018. – 537 с.
    17. Шульженко, Ф. П. Історія політичних і правових вчень [Текст] : підручник / Ф. П. Шульженко. – К. : Юрінком Інтер, 2004. – 464 с.

Силабус:

Завантажити силабус