Історія української філософії (для спеціальності “філософія”)

Тип: Нормативний

Кафедра: історії філософії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
54Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532доцент Хамар У. В.ФФФ-31

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
532ФФФ-31доцент Хамар У. В.

Опис курсу

У цьому курсі студенти ознайомлюються з головними етапами становлення і розвитку української філософії від її виникнення до сучасності. Знання структуровано за такими основними темами: онтологія, гносеологія та антропологія. Під час опанування цього курсу студенти вчаться працювати з першоджерелами та критично мислити. Засвоєння цих знань є запорукою успішного зрозумівання еволюції української культури, одним із наріжних каменів якої є філософія.

Метою вивчення дисципліни «Історія української філософії» є ознайомити студентів із: історією української філософії від доби Київської Руси до сьогоднішнього дня; специфікою філософського світоглядного освоєння українцями дійсності; історією виникнення і розвитку філософських ідей; із філософськими концепціями, основними  теоретичними    проблемами української філософії та її поняттєвим (категоріальним) апаратом; сформувати у студентів філософську культуру мислення, шляхом прилучення їх до світоглядної та методологічної культури України; сформувати свідомість студентів на засадах сучасних гуманістичних ідеалів, демократичних цінностей, національно-патріотичних та громадянських пріоритетів.

Рекомендована література

 1. Горський B.C. Історія української філософії. Курс лекцій. – К., 1996. Режим доступу: https://chtyvo.org.ua/authors/Horskyy_Vilen/Istoriya_ukrainskoi_filosofii_Kurs_lektsii/
 2. Горський B.C. Філософія в українській культурі. – К., 2001. Режим доступу: https://chtyvo.org.ua/authors/Horskyy_Vilen/Filosofiia_v_ukrainskii_kulturi_metodolohiia_ta_istoriia/
 3. Горський В., Стратій Я., Тихолаз А., Ткачук М. Київ в історії філософії України. – К., 2000. Режим доступу: https://chtyvo.org.ua/authors/Tykholaz_Anatolii/Kyiv_v_istorii_filosofii_Ukrainy/
 4. Забужко О.С. Філософія української ідеї і європейський контекст: франківський період. – К., 1992. Режим доступу: https://shron1.chtyvo.org.ua/Zabuzhko/Filosofiia_ukrainskoi_idei_ta_ievropeiskyi_kontekst_frankivskyi_period.htm
 5. Історія української філософії: Підручник. — К.: Академвидав, 2008. — 624 с. (Альма-матер). Режим доступу: https://chtyvo.org.ua/authors/Zbirka/Istoriia_ukrainskoi_filosofii/
 6. Історія філософії України. Хрестоматія: Навч. посібник / Упорядники М.В. Тарасенко, М.Ю. Русин, А.К. Бичко та ін. – К.: Либідь, 1993. – 560 с. Режим доступу: https://chtyvo.org.ua/authors/Tarasenko_M/Istoriia_filosofii_Ukrainy_Khrestomatiia/
 7. Кралюк П.М. Історія філософії України : підручник. – К. : КНТ, 2015. – 652 с. Режим доступу: https://chtyvo.org.ua/authors/Kraliuk_Petro/Istoriia_filosofii_Ukrainy/
 8. Литвинов В. Ренесансний гуманізм в Україні : ідеї гуманізму епохи Відродження в укр. філософії XV – поч. XVII ст. / Володимир Литвинов. – Київ : Основи, 2000. – 472 с. Режим доступу: http://litopys.org.ua/lytv/lyt.htm
 9. Нечуй-Левицький І. Світогляд українського народу. Ескіз української міфології. – К., 1993. Режим доступу: https://chtyvo.org.ua/authors/Nechui-Levytskyi/Svitohliad_ukrainskoho_narodu/
 10. Огородник І., Русин М. Українська філософія в іменах: Навч. посібник / За ред. М.Ф.Тарасенка. – К., 1997. Режим доступу: https://chtyvo.org.ua/authors/Ohorodnyk_Ivan/Ukrainska_filosofia_v_imenakh/
 11. Паславський І.В. 3 історії розвитку філософських ідей на Україні в кінці XVI – першій третині XVII ст. Режим доступу: http://litopys.org.ua/istkult2/ikult248.htm
 12. Пашук А.І. Філософський світогляд Івана Франка.- Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – 432 с.Режим доступу: https://chtyvo.org.ua/authors/Pashuk_Andrii/Filosofskyi_svitohliad_Ivana_Franka/
 13. Федів Ю.О., Мозгова Н.Г. Історія української філософії: Навчальний посібник. – К.: Україна, 2000. – 512 с. Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/ukr0000012931
 14. Чижевський Д. Нариси з історії філософії на Україні. – К., 1992. Режим доступу: http://litopys.org.ua/chyph/chyph.htm

 

Силабус:

Завантажити силабус