Історія світової філософії (для спеціальності “культурологія”, 2 курс)

Тип: Нормативний

Кафедра: історії філософії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
35Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
316доцент Хамар У. В.ФФК-21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
332ФФК-21Ковальчук Ю. В.

Опис курсу

У цьому курсі студенти ознайомлюються з головними етапами становлення і розвитку світової філософії від її виникнення до сучасності. Знання структуровано за такими основними темами: онтологія, гносеологія та антропологія. Під час опанування цього курсу студенти вчаться працювати з першоджерелами та критично мислити. Засвоєння цих знань є запорукою успішного зрозумівання еволюції світової культури, одним з наріжних каменів якої є філософія.

Мета курсу ознайомити студентів із:  специфікою філософського світоглядного освоєння людиною дійсності; історією виникнення і розвитку філософських ідей; із філософськими концепціями, основними теоретичними проблемами філософії та її поняттєвим апаратом; сформувати у студентів філософську культуру мислення, шляхом прилучення їх до світоглядної та методологічної культури; сформувати свідомість студентів на засадах сучасних гуманістичних ідеалів, демократичних цінностей, національно-патріотичних та громадянських пріоритетів.

Рекомендована література

1.Бичко А.К., Бичко І.В., Табачковський В.Г. Історія філософії: Підручник. – К.: Либідь, 2001. – 408 с. Режим доступу:
https://www.twirpx.com/file/1984053/
2. Захара І. С. Лекції з історії філософії. – Львів: Видавництво ЛБА, 1997. Режим доступу:
http://194.44.152.155/elib/local/sk708619.pdf
3.Історія філософії: Підручник / Ярошовець В.І., Бичко І.В., Бугров В.А. та ін..; за ред. В.І.Ярошовця. – К.: Вид.
ПАРАПАН, 2002. – 774 с. Режим доступу: https://chtyvo.org.ua/authors/Yaroshovets_Volodymyr/Istoriia_filosofii/
4.Кремень В. Г. Філософія: мислителі, ідеї, концепції: Підручник / В. Г. Кремень, В. В. Ільїн. – К.: Книга, 2005.
Режим доступу: https://studentbooks.com.ua/content/view/1356/1/
5.Реале Дж., Антисери Д. Западноевропейская философия от истоков до наших дней. – СПб., 1995. – Т.1-4. Режим
доступу: https://platona.net/load/knigi_po_filosofii/uchebnye_posobija_uchebniki/antiseri_reale_zapadnaja_filosofija_ot_istokov_do_nashikh_dnej/27-1-0-860
6.Татаркевич В. Історія філософії. – У 3-х т. – Львів, 1997. Режим доступу:
https://chtyvo.org.ua/authors/Tatarkevych_Vladyslav/Istoriia_filosofii_T_3_Filosofiia_XIX_stolittia_i_novitnia/

Матеріали

samost_rob_metod

Силабус:

Завантажити силабус