Історія філософії Нового часу

Тип: Нормативний

Кафедра: історії філософії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
54Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532Терещенко В. П.ФФФ-31

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
532ФФФ-31Терещенко В. П.

Опис курсу

Навчальна дисципліна має на меті ознайомити студентів із: специфікою філософії Нового часу; історією
виникнення, розвитку та трансформації основних філософських течій та концепцій в філософії Нового часу;
з теоретичними концепціями основних представників новочасної філософії, їх зв’язку з попередньою
філософією; з основними тенденціями розвитку філософії Нового часу та їх впливу на подальший розвиток
філософії; сформувати у студентів культуру оперування філософським категоріальним апаратом, розуміння
його історичної специфіки та зв’язку с сучасною філософією.

Рекомендована література

Основна література:

 1. Бекон Френсис Сочинения в двх томах М. ,1977-1978.
 2. Беркли Джордж Сочинения . М., 1978.
 3. Гассенди П. Сочинения :В 2т М.,1966-1968.
 4. Гельвецій К.А. Про людину, її розумові здібності та її виховання. К., 1994.
 5. Гоббс Т. Левіафан, або суть, будова і повноваження держави церковної та цивільної К., 2000.
 6. Г’юм Д. Трактат про людську природу. — К., 2003.
 7. Декарт Р. Метафізичні розмисли. К.,2000
 8. Декарт Р. Міркування про метод, щоб правильно спрямувати свій розум і відшукати істину в науках К., 2001.
 9. Декарт Р. Соч.: В 2-х т. М., 1989.
 10. Кант И. Ответ на вопрос: что такое просвещение. // Кант И. Сочинения: В 4т. М., 1993. Т.1.
 11. Лейбниц Г. Письмо к Якобу Томазиоо возможности примирить Аристотеля с новой философией. Т.1, С.85-103.
 12. Лейбниц Г. Монадология. Т.1, 413-430.
 13. Лейбниц Г. Начала природы и благодати, основанные на разуме. Т.1, С.404-412.
 14. Лейбниц Г. Ответ на размышлении г.-на Бейля о системе предустановленной гармонии. Т1, С326-345.
 15. Лейбниц Г. Новые опыты о человеческом разумении. Т2, С.47-270, 365-525.
 16. Лейбниц Г. Опыты теодицеи. Т.4, С.467-494
 17. Лок Джон. Два трактати про правління К., 2020.

 

Додаткова література:

 1. Асмус В.Ф. Диалектика необходимости и свободы в этике Спинозы.// Избр. филос. тр. М., 1971. Т. 2.
 2. Асмус В.Ф. Декарт. М., 1954.
 3. Ахутин А.В. История принципов физического эксперимента от античности до ХУ11 ст. М., 1976.
 4. Быховский Б.Э. Джордж Беркли. М., 1970.
 5. Быховский Б.Э. Гассенди. М., 1974.
 6. Виндельбанд.В. История новой философии в ее связи с общей культурой и отдельными наками. Т.1 М., 2007.
 7. Гегель Г.В.Ф. Лекции по истории философии. Т.3., Спб 1994.
 8. Грязнов А.Ф. Философия Шотландской школы. М., 1979.
 9. Гусев В. І Історія західноєвропейської філософії ХУ-ХУІІ ст. К., 1994.
 10. Жучков В.А. Немецкая философия эпохи раннего Просвещения (конец ХУ11 первая четверть ХУ111 в.). М., 1989.

Силабус:

Завантажити силабус