Історія східної філософії

Тип: Нормативний

Кафедра: історії філософії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
13Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
116доцент Хамар У. В.ФФФ-11

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
116ФФФ-11доцент Хамар У. В.

Опис курсу

Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні знання, обов’язкові для того, щоб розуміти витоки східної філософії та закономірності еволюції філософських знань. Тому у курсі представлено як огляд концепцій східних філософів, так і процесів та інструментів, які потрібні для реконструкції зв’язку між зовнішніми та внутрішніми умовами пізнавального процесу і створюваними у цих умовах філософськими концепціями. Проблемно-аналітичний метод викладу матеріалу курсу покликаний допомогти слухачам глибше зрозуміти значення східного способу філософування в контексті світової історії філософії.

Метою вивчення нормативної дисципліни «Історія східної філософії» є ознайомлення студентів із
специфікою філософського світоглядного освоєння дійсності мудрецями Сходу; історією виникнення та
розвитку ідей східної філософії; із філософськими концепціями, основними теоретичними проблемами
східної філософії та її поняттєвим апаратом; сформувати у студентів філософську культуру мислення,
шляхом долучення їх до світоглядної та методологічної культури Сходу.

Рекомендована література

1.Бгаґавадґіта / Переклад з санскриту Миколи Ільницького. – Альманах «Зерна». – Париж – Львів –
Цвікау, 1999. – 139 с. Режим доступу: https://shron1.chtyvo.org.ua/Davnioindiiska_kultura/Bhagavadgita.pdf?
2. Томпсон М. Восточная философия / Пер. С англ. Ю. Бондарева. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 2000. – 384 с.
Режим доступу:
https://platona.net/load/knigi_po_filosofii/istorija_vostochnaja/tompson_m_vostochnaja_filosofija/14-1-0-
4813
3.История восточной философии. Учебное пособие. – М.: ИФРАН, 1998. Режим доступу:
http://psylib.org.ua/books/stepz01/index.htm
4.Степанянц М.Т. Восточная философия: Вводный курс. Избранные тексты / РАН : Институт
философии. – М. : Восточная литература, 1997. – 503 с. Режим доступу:
https://www.phantastike.com/philosophy/eastern_philosophy/html/
5. Степанянц М.Т. Универсалии восточных культур. – М.: Издательская фирма «Восточная
литература» РАН, 2001. — 431 с. Режим доступу: https://www.klex.ru/hve
6. Лукьянов А.Е. Становление философии на Востоке (Древний Китай и Индия): Монография. – М.:
УДН, 1989. – 188 с. Режим доступу:
https://ua1lib.org/book/2439659/4fe0c7?id=2439659&secret=4fe0c7
7.Васечко В. Ю. Древняя и средневековая восточная философия : учеб. пособие / В. Ю. Васечко, С.
П. Пургин ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Урал. федер. ун-т. — Екатеринбург : Изд-во
Урал. ун-та, 2017. — 196 с. Режим доступу: https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/54024/1/978-5-7996-
2198-8_2017.pdf
8.Семенюк В.А. Восточная философия: индийская и китайская традиции. – Минск, 2008. – Режим
доступу: https://ua1lib.org/book/12342285/629f8c
9. Радхакришнан Сарвепалли. Индийская философия: пер. с англ. СПб.: ТОО «Стикс», 1994. – 644 с. –
Т.1. Режим доступу: http://psylib.org.ua/books/radha01/index.htm
10. Радхакришнан Сарвепалли. Индийская философия: пер. с англ. СПб.: ТОО «Стикс», 1994. – Т.2.
Режим доступу: http://psylib.org.ua/books/radha02/index.htm
11. Древнекитайская философия / Собрание текстов в 2 т. – Т. 1. – М.: Мысль, 1972. – 361 с. Режим
доступу: http://philosophy.ru/library/drevnekitayskaya-filosofiya-tom-1/
12. Древнекитайская философия / Собрание текстов в 2 т. – Т. 2. – М.: Мысль, 1973. – 384 с. Режим
доступу: http://philosophy.ru/library/drevnekitayskaya-filosofiya-tom-2/
13. Карелова Л.Б. Ключевые мировоззренческие проблемы в японской философии XX века (историкофилософские очерки). М.: ИФ РАН, 2017. 163 с. Режим доступу:
http://philosophy.ru/library/klyuchevye-mirovozzrencheskie-problemy-v-yaponskoy-filosofii-xx-vekaistoriko-filosofskie-ocherki-/
14. William D. Gould, George B. Arbaugh, R. F. Moore. Oriental Philosophies. – Russell F. Moore Company
New York, 1950. Режим доступу: https://docplayer.net/184476996-Oriental-philosophies.html
15. THE PHILOSOPHIES OF ASIA by Alan Watts. Режим доступу:
http://www.pauladaunt.com/books/Alan%20Watts%20-%20Philosophies%20Of%20Asia.pdf
16. Wolfson H. The Philosophy of the Kalam. – Harvard: Harvard University Press, 1976, 779 p. Режим
доступу: https://www.twirpx.com/file/554469/

Силабус:

Завантажити силабус