Вісник Львівського національного університету. Серія: психологічні науки

Правила для авторів збірника Вісник ЛНУ. Серія: Психологічні науки”

 

  1. Для публікації в збірнику редколегія приймає раніше неопубліковані статті з психології обсягом 20 – 25 тис. знаків (0,5 – 1 д. а.)
  2. До статті потрібно додати рекомендацію кафедри, на якій виконано роботу (для аспірантів та асистентів – рекомендацію кафедри та рецензію кандидата чи доктора наук), а також повну інформацію про автора та електронну адресу.
  3. Виклад тексту має бути чітким, лаконічним, без зайвих історичних екскурсів та загальновідомих положень і повторень. Автори несуть відповідальність за точність викладених фактів, цитат, статистичних даних, назв і власних імен.
  4. Стаття подається українською мовою в електронному та роздрукованому варіантах.
  5. Текст набирати шрифтом Times New Roman кегель 14 у версії Word, міжрядковий інтервал – 1,5, поля з усіх сторін – 20мм, папір формату А4.

 

Вимоги до оформлення статей

         Наукова стаття має включати: постановку проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання цієї проблеми, і на які спирається автор, виокремлення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується означена стаття; формулювання мети статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки дослідження і перспективи подальшої розвідки в цьому напрямку.

 

Оформлення статті згідно з макетом

  1. На першій сторінці у лівому верхньому куті вказується шифр УДК.
  2. По центру великими потовщеними літерами – назва статті, нижче – потовщеними літерами ім’я та прізвище автора, далі курсивом – назва організації, в якій виконана робота з повною адресою та електронною поштою. Цю ж інформацію треба подати в кінці статті після списку  літератури англійською та російською мовами.
  3. Анотацію треба подати двома мовами українською та англійською. Анотацію українською мовою необхідно подати на початку, відразу після адреси. Анотацію англійською – в кінці статті, теж після адреси.

Анотація має якомога повніше розкривати зміст статті.

Після анотації подаються ключові слова (4–7 понять) українською та відповідно англійською мовами.

Обсяг анотації українською мовою разом із ключовими словами – 700–1000 знаків.

Англійською мовою необхідно подати розширений варіант анотації. Обсяг анотації англійською мовою разом із ключовими словами – 4000–4500 знаків.

  1. Список літератури подається за абеткою в кінці статті (починаючи з кирилиці). Посилання на літературне джерело у тексті оформляється в квадратних дужках, де вказується номер у списку та сторінка – [5, с. 101].
  2. Бібліографія оформляється згідно з вимогами Стандарту університету 73.1-02070987.02:2009 Бібліографічний опис у списку використаних джерел (необхідна інформація на сайті: www.lnu.edu.ua → Наука в університеті → Науково-дослідна частина → Нормативні документи → Стандарти). Бібліографічні описи джерел мають містити прізвище та ініціали авторів, назви їхніх праць, місто та рік видання, видавництво, кількість сторінок видання.

 

Редколегія відхиляє статті, які оформлені з порушенням цих правил, а також не повертає рукописи авторам.

 

Інформація про авторів

         До кожної статті слід подати окремим файлом довідку про автора (-ів) за зразком.

 

Прізвище, ім’я, по батькові автора (-ів)
Відомості про наукового керівника:
(ПІБ, науковий ступінь, вчене звання, посада)
заповнюється у разі відсутності наукового ступеня
Місце роботи (навчання), науковий ступінь, вчене звання, посада
Контактний телефон
E-mail
Поштова адреса (за зразком: вул. Університетська, 1, м. Львів, 79000)

 

Приклад підпису файлів: Вовк_Інформація_про_автора, Вовк_стаття, Вовк_рецензія.

 

 

Контактна інформація

Редакційна колегія Вісник ЛНУ. Серія: Психологічні науки” приймає статті до розгляду відповідальному cекретареві Перун Марії Богданівні, тел.: (032) 239-47-85, 067 769 83 50

е-mail: visnyk.psychology@gmail.com

 

 

ВІДОМОСТІ

про членів редколегії періодичного друкованого наукового фахового видання

“Вісник Львівського університету. Серія психологічні науки”

 

Прізвище, ім’я, по батькові Основне місце роботи Посада Науковий ступінь,

вчене звання

Обов’язки

у складі редколегії

1 Островська Катерина Олексіївна Львівський національний університет імені Івана Франка Професор  кафедри психології Доктор психологічних наук, професор Головний редактор
2 Грабовська Софія Леонідівна Львівський національний університет імені Івана Франка Завідувач кафедри психології Кандидат філософських наук, професор Заступник головного редактора
3 Жигайло Наталія Ігорівна Львівський національний університет імені Івана Франка Професор кафедри менеджменту Доктор психологічних наук, професор Заступник головного редактора
4 Перун Марія Богданівна Львівський національний університет імені Івана Франка Асистент кафедри психології Кандидат психологічних наук Відповідальний секретар редколегії
5  Гапон Надія Павлівна Львівський національний університет імені Івана Франка Професор кафедри психології Доктор філософських наук, професор Член редколегії
6 Квас Олена Валеріївна Львівський національний університет імені Івана Франка Професор кафедри психології Доктор педагогічних наук, професор Член редколегії
 

7

Кизименко Леонід Дмитрович Львівський національний університет імені Івана Франка Професор кафедри психології Доктор біологічних наук, професор Член редколегії
 

8

Максименко Сергій Дмитрович Інститут психології імені Г.С. Костюка,
Національної Академії педагогічних наук України
Директор Інституту психології імені Г.С. Костюка Доктор психологічних, професор, академік НАПН України  

Член редколегії

 

9

Слюсаревський Микола Миколайович

 

Інститут соціальної та політичної психології Національної академії педагогічних наук України Директор Інституту соціальної та політичної психології НАПН України  

Кандидат психологічних наук, член-кореспондент НАПН України

Член редколегії
10 Васютинський Вадим Олександрович Київський національний університет імені Тараса Шевченка Завідувач кафедри соціальної психології Доктор психологічних наук, професор Член редколегії
11 Гуфлейт-Лукасік Мірослава

 

Варшавський університет

(Польща)

Кафедра психології та психотерапії Доктор габілітований гуманітарних наук у галузі психології, ад’юнкт Член редколегії
12 Карпенко Зіновія Степанівна Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника Завідувач кафедри педагогічної і вікової психології Доктор психологічних наук, професор Член редколегії
13 Шульженко Діна Іванівна Національний педагогічний університет імені Михайла Драгоманова Професор кафедри психопедагогіки Доктор психологічних наук, професор Член редколегії
14 Бартошевський Якуб Вища гуманістично-економічна школа в Сєрадзі (Польща) Професор суспільно-економічних студій Доктор гуманітарних наук Член редколегії
15 Кобилярек Александер Вроцлавський національний університет Професор кафедри педагогіки Доктор гуманітарних наук Член редколегії
16 Лєвіцка Марія Варшавський університет (Польща Професор кафедри соціальної психології факультету психології Доктор габілітований гуманітарних наук в галузі психології, професор Член редколегії
17 Сосновський Титус

 

Варшавський університет

 

Керівник лабораторії психофізіології факультету психології Доктор габілітований гуманітарних наук у галузі психології, професор Член редколегії
18 Москалець Віктор Петрович Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника Завідувач кафедри загальної психології Доктор психологічних наук, професор Член редколегії
19 Титаренко Тетяна Михайлівна Інститут соціальної і політичної психології АПН України Завідувач лабораторії соціальної психології особистості Доктор психологічних наук, професор, член-кореспондент АПН України Член редколегії
 

20

 

Хазратова Нігора Вікторівна

Національний університет “Львівська політехніка” Професор кафедри теоретичної та практичної психології Доктор психологічних наук, доцент Член редколегії
 

21

 

Вірна Жанна Петрівна

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки Декан факультету психології Доктор психологічних наук, професор Член редколегії
22 Партико Тетяна Борисівна Львівський національний університет імені Івана Франка Професор кафедри психології Кандидат психологічних наук, доцент Член редколегії
23

 

Карковська Руслана Ігорівна Львівський національний університет імені Івана Франка Доцент кафедри психології Кандидат психологічних наук, доцент Член редколегії
 

24

Дідковська Лариса Іванівна Львівський національний університет імені Івана Франка Доцент кафедри психології Кандидат психологічних наук, доцент Член редколегії
 

25

Бородій Дана Іванівна Львівський національний університет імені Івана Франка Доцент кафедри психології Кандидат психологічних наук, доцент Член редколегії
26 Галецька Інна Іванівна Львівський національний університет імені Івана Франка Доцент кафедри психології Кандидат психологічних наук, доцент Член редколегії