Нагадуємо, що до 10 грудня 2023 р. триває збір наукових статей до піврічника “Studium Europy Srodkowej i Wschodniej”

27.11.2023 | 12:35

До уваги викладачів, аспірантів, докторантів, студентів й інших зацікавлених осіб!

За участі кафедри політології готується черговий піврічник “Studium Europy Srodkowej i Wschodniej” (м. Кутно, Республіка Польща), який індексується в наукометричних базах “IndexCopernicus”, “ERIH PLUS” тощо. Кожна стаття журналу в процесі публікації отримує унікальний ідентифікатор цифрового об’єкту DOI. Також інформуємо, що журнал здійснює поетапні процедури верифікації для подальшої індексації в наукометричній базі “Scopus”. Офіційна вебсторінка журналу “Studium Europy Srodkowej i Wschodniej” – https://jcee.wsgk.com.pl/.

Триває збір наукових статей. Термін подання текстів статей – 10 грудня 2023 р.

Рукописи статей подавати проф. Литвину Віталію Сергійовичу за електронною адресою: lytvyn.vitaliy@gmail.com

Вимоги до текстів статей у піврічнику:

  1. Тексти повинні бути підготовлені польською або англійською мовами, а назви статей – польською, англійською та українською мовами.
  2. Анотації (“Streszczenie” – польською мовою, “Summary” – англійською мовою) повинні мати не менше 100 і не більше 200 слів, але мають обов’язково розкривати мету, завдання та результати дослідження.
  3. “Ключові слова” (“Słowa kluczowe” – польською мовою, “Keywords” – англійською мовою) повинні включати основні категорії, що використовуються у дослідженні. Кількість – від 4 до 8.
  4. Інформація про автора/авторів повинна включати в себе: прізвище й ім’я, вчене звання і науковий ступінь, навчальний заклад і посаду, e-mail, ORCID ID (якщо є).
  5. Рукописи статей повинні бути підготовлені у форматі .doc або .docx (наприклад, у редакторах Microsoft Word різних версій, не раніше 2003). Шрифт – 12 Times New Roman. Міжрядковий інтервал – 1,5. Абзацний відступ – 1 см. Вирівнювання тексту – по ширині. Міжабзацний інтервал – 0 пт. Поля – з усіх сторін по 2 см. Розмір сторінки – формат А4.
  6. Обсяг поданих до редакції матеріалів не повинен перевищувати 22 сторінки (враховуючи анотації та використані джерела) або орієнтовано 8 тис. слів.
  7. Кожна таблиця/рисунок повинна мати свій номер, назву та зазначене джерело інформації. Номери та назви повинні знаходитись понад таблицями/рисунками, а їхні джерела – під таблицями/рисунками.
  8. Посилання на використані у дослідженнях джерела треба давати у підстрочних виносках. Посилання потрібно подавати згідно з наступними зразками:

монографії, підручники, посібники: A. Elliott, Współczesna teoria społeczna. Wprowadzenie, Warszawa 2011, s. 4.

статті в журналах: E. Kowalski, Witkacy dzisiaj, Przegląd Polonisty” 2007, nr. 4, s. 7.

колективні монографії: Demokracje zachodnioeuropejskie. Analiza porównawcza, red. A. Antoszewski, R. Herbut, Wrocław 2008, s. 22.

статті/частини колективних монографій: K. Witkowski, Polskie wybory, [w:] Wybory parlamentarne w Polsce po roku 1989, red. S. Kobus, Warszawa 2007, s. 54.

у випадку інтернет-джерел треба давати назву інтернет-джерела і відповідного матеріалу, URL останнього і дату його використання [у квадратних дужках].

Всі посилання кирилицею зі збереженням правил оформлення треба транслітерувати у латиницю.

  1. Рукопис кожної статті повинен супроводжуватись рецензію за формою, яку запропоновано нижче (додаток 1). Крім того, надіслані до редакції статті проходять незалежне рецензування, після чого авторам статей повідомляється відповідний результат: стаття прийнята до друку, стаття повинна бути допрацьована, відмовлено у прийнятті статті до друку.
  2. Редакція буде відмовляти у прийомі статей, які вже опубліковані чи подані в інші наукові видання. Відповідальність за зміст рукописів статей несуть винятково їхні автори.

Вимоги та форму рецензії (додаток 1) можна завантажити за посиланням.

Також інформуємо, що згідно з формальними вимогами, які ставлять до видань, які планують індексуватись у наукометричній базі “Scopus”,  журнал і його редактори прийматимуть рукописи статей, які винятково стосуються проблематики суспільно-політичних процесів, систем та інститутів у країнах Центрально-Східної Європи. Ці рукописи статей можуть бути виконані в рамках політичної науки, юриспруденції, соціології, економіки тощо, але своєю вибіркою повинні мати регіон Центрально-Східної (Центральної та Східної) Європи у її широкому розумінні та сусідні щодо регіону країни.

Бажаємо успіхів та чекаємо Ваших матеріалів!