Обговорення оновлення ОПП “Філософія” першого (бакалаврського) рівня

09.04.2021 | 11:54

8 квітня 2021 року на спільному засіданні кафедр філософії та історії філософії слухали про оновлення змісту і дисциплін ОПП Філософія Першого (бакалаврського) рівня, враховуючи побажання роботодавців і стейкхолдерів. Гарант ОПП доц. Дахній А. Й. окреслив структуру і основну спрямованість освітньо-професійної програми і запропонував присутнім представникам
роботодавців доц. Карівцю і проф. Держку висловити свої побажання і пропозиції стосовно подальшої організації і дисциплінарного наповнення ОПП. Зокрема, проф. Держко, наголошуючи на вагомості принципу
студентоцентричності, звернув увагу присутніх на бажаність впровадження нових вибіркових курсів, які б орієнтувались на актуальні інтереси молоді і містили значний міждисциплінарний потенціал. Внаслідок обговорення цієї
пропозиції була висловлена, зокрема, думка про перспективність запровадження вибіркового курсу, який би торкався проблематики дозвілля. Таким чином виникла пропозиція запровадити у межах вибіркових дисциплін
навчальний предмет «Феномен дозвілля у світовій філософії». Ще одну оригінальну пропозицію висловив роботодавець доц. Карівець І. В. Зважаючи на дедалі більш запотребувану здатність студентів до логічного мислення і
апелюючи до більш демократичної подачі відповідного матеріалу, запропонував подумати над впровадженням в навчальний процес дисципліни з орієнтовною назвою «Мистецтво мислити». Карівець назагал позитивно відгукнувся про ОПП, зазначивши, що вона є проблемоорієнтованою, застосовує новітні технології і методики навчання, створює умови для академічної мобільності. Наявність вибіркових дисциплін сприяє здійсненню самостійного і усвідомленого вибору студентів.
Ухвалили: Беручи до уваги пропозиції роботодавців завідувача кафедри філософії Національного університету Львівська Політехніка доц. Карівця І. В., завідувача кафедри філософії і економіки Львівського національного
університету імені Данила Галицького проф. Держка І. З., долучити до програми викладання вибіркових курсів такі предмети, як «Феномен дозвілля у світовій філософії» та «Мистецтво мислити».

Присутні: завідувач кафедри історії філософії д.ф.н, доц. Дахній А.Й, д.ф.н.
проф. Синиця А. С, к.ф.н., доц. Хамар У.В., к.ф.н. ас. Ковальчук Ю. В., ас.
Терещенко В. П., ас. Бовтач С. В., завідувач кафедри філософії Національного
університету Львівська Політехніка д.ф.н, доц. Карівець І. В., завідувач
кафедри філософії і економіки Львівського національного університету імені
Данила Галицького д.ф.н., проф. Держко І. З.

Витяг із протоколу № 8 відкритого засідання кафедри історії філософії від 8 кітня 2021 року