6-8 лютого 2017 року відбудеться Звітна конференція філософського факультету за 2016 рік.

03.02.2017 | 14:20

ПРОГРАМА ЗВІТНОЇ  НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ 

СЕКЦІЯ ФІЛОСОФСЬКИХ НАУК

Керівник секції – доц. Рижак Л.В.

Секретар секції – доц. Литвин В.С.

ПІДСЕКЦІЯ ФІЛОСОФІЇ

Аудиторія 316, вул. Університетська, 1

Керівник підсекції – проф. Карась А.Ф.

Секретар підсекції – доц. Лосик О.М.

П е р ш е  з а с і д а н н я – 8 лютого, 13 год 00 хв

 1. Про підсумки наукової роботи кафедри у 2016 р. та завдання на 2017 р. Проф. Карась А.Ф.
 2. Концепт “свободи волі” у філософському й нейробіологічному вимірах. Проф. Карась А.Ф.
 3. “Філософія природи” та “Філософія історії” – історичні долі і сучасність.

     Проф. Лисий В.П.

 1. Шерінгова економіка як підстава еволюції вартостей у сучасному західному світі. Доц. Джунь В.В.
 2. Мережеве суспільство: в лабіринтах комунікації. Доц. Рижак Л.В.
 3. Стратегія конструювання тілесності в інформаційному просторі.  Доц. Добропас І.О
 4. Впливи соціальних зрушень в Україні на конституювання сенсо-розуміння. Доц. Сафонік Л.М.
 5. Філософський аналіз феномену сфери відкритості: сучасні теорії та український контекст. Асп. Лучак А.-М.М.
 6. Гранднаратив мультикультуралізму: сучасні філософські концепції.   Асп. Фокшей Д.Л.
 7. Когнітивний потенціал метафори. Асист. Пухта І.С.

Д р у г е  з а с і д а н н я – 9 лютого, 13 год 00 хв

 1. Особливості формування “модульної людини” (Ернеста Гелнера) в сучасній Україні. Проф. Братасюк М.Г.
 2. Часові виміри памʼяті: історичний і філософський підходи. Доц. Лосик О.М.
 3. Соціальна доктрина Церкви в сучасній Україні. Доц. Поляруш Б.Ю.
 4. Філософія як навчальний предмет: виклики сучасності. Асист. Янкович Т.Я.
 5. Ідея відповідальності та поняття обов’язку. Асист. Сарабун О.Б.
 6. Ніцшеанські мотиви в творчості Лесі Українки. Асист. Откович К.В.
 7. Соціальна дійсність і теорія автопоези Франциско Варели та Умберто Матурани. Асп. Ковчак В.О.
 8. Мистецтво, революція і тотальність: дискусія між Георгом Лукачем та Теодором Адорно. Асист. Ланюк Є.Ю.
 9. Еволюція соціально-філософських поглядів Івана Франка. Доц. Наконечний А.Р.
 10. Місце людини (суб’єкта) як перетворення свободи в необхідність  у Георга Гегеля. Асп. Голяш М.П.

ПІДСЕКЦІЯ ІСТОРІЇ ФІЛОСОФІЇ

Аудиторія 303, вул. Університетська, 1

Керівник підсекції – проф. Пашук А.І.

Секретар підсекції – доц. Хамар У.В.

З а с і д а н н я – 6 лютого, 14 год 00 хв

 1. Про підсумки наукової роботи кафедри історії філософії у 2016 р. і завдання на 2017 р. Проф. Пашук А.І.
 2. Людина як гуманістична проблема в українській філософії. Проф. Пашук А.І.
 3. Космогонічні підґрунтя становлення онтологічної проблематики (порівняльний аналіз української та давньогрецької космогонії). Доц. Хамар У.В.
 4. Свідчення феноменологічного суб’єкта та “істина факту”.Доц. Карамишева Н.В.
 5. Гайдеггерова філософія техніки: антропологічний вимір. Доц. Дахній А.Й.
 6. Теоретико-методологічні засади визначення предмета вітчизняних історико-філософських досліджень. Асист. Бовтач С.В.
 7. Поняття трансцедентального его: Рене Декарт versus Жан-Поль Сартр. Асист. Терещенко В.П.
 8. Категорія любові в екзистенційній філософії Габріеля Марселя. Асп. Ковальчук Ю.В.
 9. Релігійний вибір як вибір екзистенційний. Асп. Томашкевич В.А.
 10. Григорій Сковорода – провісник елітарності в українській філософії.  Асп. Грибовська М.В.

ПІДСЕКЦІЯ ПСИХОЛОГІЇ

Аудиторія 1-А, вул. Дорошенка, 41

Керівник підсекції – проф. Кизименко Л.Д.

Секретар підсекції – доц. Партико Т.Б.

П е р ш е  з а с і д а н н я – 7 лютого, 15 год 00 хв

 1. Про підсумки наукової роботи кафедри у 2016 р. і завдання на 2017 р. Проф. Грабовська С.Л.
 2. Особливості когнітивних стилів у старшокласників. Доц. Баклицький І.О.
 3. Соціокультурні трансформації жіночої ролі: психологічний аналіз. Проф. Гапон Н.П.
 4. Схильність до девіантної поведінки підлітків з різним рівнем довіри до себе. Доц. Єсип М.З.
 5. Уявлення про ідеального викладача у студентів з різною мотивацією до навчання. Доц. Галецька І.І.
 6. Організаційна поведінка як об’єкт психологічного дослідження. Доц. Карковська Р.І.
 7. Вроджені неусвідомлювані якості особи як детермінанти її поведінки. Проф. Кизименко Л.Д.
 8. Особливості емоційного сприймання міського простору. Доц. Кліманська М.Б.
 9. Психологічне насильство в родинній взаємодії. Асист. Кочергіна І.А.
 10. Здатності педагога у контексті духовної парадигми психології. Доц. Мащак С.О.

Керівник підсекції – проф. Квас О.В.

Секретар підсекції – доц. Петровська І.Р.

Д р у г е  з а с і д а н н я – 8 лютого, 15 год 00 хв

 1. Ціннісні орієнтації як чинник адаптації особи нового соціокультурного середовища. Проф. Грабовська С.Л., асп. Стасюк О.В.
 2. Перспективи розвитку когнітивного напряму в психології. Ст. викл. Михальчишин Г.Є.
 3. Емоційний тонус у літньому віці. Проф. Партико Т.Б.
 4. Теоретико-методологічні основи дослідження громадянської ідентичності. Доц. Петровська І.Р.
 5. Релігійність людини: особливості становлення в онтогенезі. Доц. Проць О.І.
 6. Типи материнської ідентичності жінок. Асист. Перун М.Б.
 7. Кататимно-імагінативний підхід у роботі з комплексними психічними травмами. Доц. Сазонова О.В.
 8. Проблема стресостійкості особистості. Асист. Стельмащук Х.Р.
 9. Типи ресурсної спрямованості особистості. Доц. Штепа О.С.

ПІДСЕКЦІЯ ПОЛІТОЛОГІЇ

Аудиторія 206, вул. Університетська, 1

Керівник підсекції – доц. Поліщук М.В.

Секретар підсекції – доц. Скочиляс Л.С.

З а с і д а н н я – 6 лютого, 13 год 00 хв

 1. Про підсумки наукової роботи кафедри політології у 2016 р. та завдання  на 2017 р. Доц. Поліщук М.В.
 2. Варіативність порівняльного методу. Проф. Романюк А.С.
 3. Політичні та соціальні інтереси: проблеми взаємодії. Доц. Поліщук М.В.
 4. Особливості типологізації партійних систем в Україні. Асист. Осадчук І.Ю.
 5. Cистема уніфікованої меншості як варіативний різновид напівпрези­денталізму. Доц. Литвин В.С.
 6. Суспільно-політичні рухи в системі асоціативних утворень. Асист. Чміль І.І.
 7. Кадрова політика у державному управлінні. Доц. Шурко О.Б.
 8. Взаємозв’язок між економічною нерівністю та політичною стабільністю. Асист. Панарін А.С.
 9. Політика добробуту в постсоціалістичних країнах: досвід Польщі. Доц. Четверікова Л.О.
 10. Політичний екстремізм як основа діяльності політичної партії Правий Сектор. Асп. Юрченко П.В.
 11. Виборчі системи на місцевому рівні: порівняльний аналіз на прикладі Польщі та Чехії. Асп. Чоловська О.П.
 12. Локальна демократія як основний принцип втілення інституційної форми місцевого самоврядування. Доц. Була С.П.
 13. Електоральна демократія vs народовладдя. Доц. Скочиляс Л.С.
 14. Еволюція програмної політики Лейбористської партії Сполученого Королівства у 1997-2010 роках. Асп. Чорняк З.С.
 15. Ефективність правоцентристських урядів Польщі та Чехії в 1991-2015 роках. Асист. Лопата М.О.
 16. ЗМІ та політика: принципи взаємодії. Доц. Сліпецька Ю.М.
 17. Імплементація системи раннього попередження у процес прийняття рішень центральними органами влади. Асп. Пелещук І.В.

ПІДСЕКЦІЯ ТЕОРІЇ ТА ІСТОРІЇ ПОЛІТИЧНОЇ НАУКИ

Аудиторія 303, вул. Університетська, 1

Керівник підсекції – проф. Денисенко В.М.

Секретар підсекції – доц. Бунь В.В.

З а с і д а н н я – 6 лютого, 14 год 00 хв

 1. Про підсумки наукової роботи кафедри у 2016 р. та завдання на 2017 р. Проф. Денисенко В.М.
 2. Антропологічні виміри політичної історії. Доц. Хома Н.М.
 3. Концептуальні особливості визначення понять “ліва” та “права” політична партія. Доц. Шипунов Г.В.
 4. Сучасна політична інтерпретація поняття “прав людини”. Доц. Гарбадин А.С.
 5. Теоретико-методологічні підходи до розуміння інформації в політичній комунікації. Доц. Шиманова О.В.
 6. Мова нетерпимості в сучасному політичному дискурсі. Асист. Кривенко С.О.
 7. Концептуальна пара “Я – Інший” як методологічна основа конструювання ідентичності Об’єднаної Європи. Асист. Мотрен С.М.
 8. До питання секуляризації релігії в сучасному українському суспільстві. Асист. Харечко І.З.
 9. Інформаційне суспільство: політико-антропологічний підхід до аналізу. Асист. Кірієнко О.Д.
 10. Раціоналістично-ірраціоналістичні основи політики в утопії та антиутопії. Асп. Іленьків Г.В.

ПІДСЕКЦІЯ КУЛЬТУРОЛОГІЇ

Аудиторія 357, вул. Університетська, 1

Керівник підсекції – доц. Сінькевич О.Б.

Секретар підсекції – доц. Васьків А.Ю.

З а с і д а н н я – 6 лютого, 11 год 30 хв

 1. Про підсумки наукової роботи кафедри у 2016 р. та завдання на 2017 р.Доц. Сінькевич О.Б.
 2. Апорії персональної ідентичності в добу масової культури.  Доц. Сінькевич О.Б.
 3. Релігійні трансформації в міжвоєнній Польщі: український контекст.Доц. Король Н.М.
 4. Філософські виміри наукової фантастики. Доц. Колесник І.М.
 5. Естетизм у творчості Валеріана Підмогильного. Асп. Парамбуль І.В.
 6. Персоналізм в українській філософії. Асп. Поліщук Р.М.
 7. Поняття культури і цивілізації у філософії Іммануїла Канта. Асист. Мандрищук Л.А.
 8. Початки українського філософського релігієзнавства: М.П. Драгоманов, О.О. Потебня, І.Я. Франко. Доц. Стеценко В.І.
 9. Міждисциплінарність у дискурсі сучасних досліджень етики.Доц. Ярошенко Т.М.
 10. Штрихи до портрету сучасного українського героя (на матеріалі візуального мистецтва). Доц. Ліщинська О.І.
 11. Маргінальність як виявлення внутрішнього божевілля в постмодернізмі.Асп. Ковач-Петрушенко А.О.
 12. Сучасна методологія філософської антропології. Проф. Альчук М.П.
 13. Постмодерні практики ідентичності: культурологічний аспект. Доц. Лазарович Н.В.
 14. Правозахисний рух в Україні другої половини ХХ ст. як спротив колоніальній  експансії. Асп. Мокрик Р.Р.
 15. Головні бінарні опозиції соціального  міфу в українських реаліях сьогодення. Доц. Дарморіз О.В.
 16. Релігійність: виклики сучасності. Доц. Кохановська М.Г.

Програма звітної конференції філософського факультету за 2016 р.

Вимоги до оформлення тез звітної конференції філософського факультету