Міжнародна конференція “Філософія діалогу й порозуміння в побудові європейської й світової спільнот”

МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ

ФІЛОСОФІЯ ДІАЛОГУ Й ПОРОЗУМІННЯ В ПОБУДОВІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ Й СВІТОВОЇ СПІЛЬНОТ

The Philosophy of  Dialogue and Understanding in the Construction of the European and World Communities

22-24 червня 2016

За участю:

Інститут філософії імені Г.С. Сковороди НАН України,

Філософський факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка,

Академія педагогіки спеціальної (Варшава, Польща),

Український філософський фонд,

Польське Товариство Універсалізму

Council for Research in Values and Philosophy (Washington, США)

Мета конференції визначається прагненням виявити філософсько-інтелектуальні засади для пошуку порозуміння й діалогу в сучасному глобалізованому світі, який піддається новим типам ворожнечі й протистояння. Світове інформаційне суспільство, яке являє собою мозаїку різних культур, релігій та соціальних систем, входить у нову фазу конфліктів, спричинених суперечливими ідеологічними, політичними, й метафізичними підходами до розв’язання ключових питань людського поступу. Ядро сучасних конфліктів окреслюється передусім проблемністю вибору універсальних ціннісних пріоритетів розвитку, до обґрунтування яких залучені різні філософські й, пов’язані з ними, політичні підходи. Очевидно, що сучасний інтелектуально-гуманітарний потенціал людства стоїть перед викликом знайти спільні шляхи для продуктивного міжнародного діалогу – для чого потрібно зокрема виявити й подолати всі ті світоглядно-ідеологічні й метафізичні передумови, які спричинилися до історичної трагедії ХХ століття.

Пропонуємо піддати аналізу попередні інтелектуально-світоглядні традиції й спільно працювати над виробленням таких філософських підходів, які, спираючись на сучасний потенціал наукового розвитку, дозволяють переусвідомити природу мислення, розуму й самої людини в напрямку подолання прихованих ірраціональних пасток на гуманітарних і цивілізаційних шляхах до свободи й гуманістичного поступу людини і суспільства. Звичайно, ми особливо зацікавленні в дискусії із залученням українського та польського інтелектуальних контекстів та соціально-політичних і культурних досвідів.

З цією метою пропонуємо розглянути такі тематичні питання:

 • Творення порозуміння через залучення філософії.
 • Кризові явища в духовності й культурі та способи її подолання.
 • Чи існують універсальні цінності взаєморозуміння в етосах партикулярних культур?
 • Логіка і психологія діалогу. Передумови діалогу в інформаційному суспільстві.
 • Логічні й метафізичні пошуки діалогу в філософії Львівсько-Варшавської школи: передумови, теоретичні особливості й історичні наслідки;
 • Логіко-риторичні аспекти діалогу.
 • Діалог як предмет сучасної неформальної логіки і теорії аргументації.
 • Комунікативна, ситуативна й кореспонденційна істини діалогу.
 • Семіотичні чинники комунікації, діалогу й проблема конструювання соціальної дійсності.
 • Герменевтичні параметри діалогу та етика дискурсу.
 • Свобода й відповідальність як цінності взаєморозуміння.
 • Ідеологічне підґрунтя фальшивих ідей та провальних інтелектуальних проектів.
 • Відповідальність філософії та філософів перед майбутнім.
 • Сучасні релігійні ідентичності та секулярність;
 • Зміни в українській філософії та гуманітаристиці в сучасному європейському контексті.
 • Людина в інформаційному та мережевому суспільствах.
 • Переусвідомлення гуманістичного ідеалу розвитку й антропоцентризму.
 • Вагомість чуттєво-емоційного життя й проблема втіленого розуму в світлі сучасної когнітивної науки й нейробіології.
 • Парезія як чинник інтелектуального розвитку й преображення суб’єктивності.
 • Ціннісні зміни в сучасному суспільстві та проблема толерантності й емпатії
 • Біоетика як філософська перспектива.
 • Модернізація філософської освіти і науки України на основі міжнародних стандартів.
 • Філософська текстологія та актуальні проблеми фахового перекладу філософських творів.
 • Історико-філософське дослідження та діалог культур.
 • Громадянське суспільство й громадянська ідентичність у перспективі взаєморозуміння в глобалізованому просторі.
 • Проектування сталого розвитку й громадянська освіта.

Робочі мови конференції: українська, польська, англійська, російська.

Для участі в конференції необхідно до 25 квітня 2016 року надіслати на адресу електронної пошти оргкомітету philosophy.lnu@gmail.com:

 1. Заявку на участь у роботі конференції (форма додається і може бути завантажена тут);
 2. Тези доповіді (виступу), оформленні у відповідності до вимог оргкомітету (додаються і можуть бути завантажені тут).

Публікації здійснюється при залученні авторських коштів – 35 грн. за 1 (одну) сторінку.

Організаційний внесок для учасників конференції – 100 грн.

Організаційний внесок включає витрати на макетування, видання програми конференції та матеріалів, розміщення їх на сайтах, організацію перерви на каву тощо. Внесок вручається під час реєстрації.

Пересилання матеріалів конференції за рахунок учасників.

Матеріали конференції приймаються у вигляді тез і додатково приймаються тексти й статті.

Тексти доповідей, виступів будуть опубліковані в спеціальному науковому збірнику матеріалів у Львові або Варшаві, инша частина текстів (статті) – в наукових фахових журналах: «Філософська думка» (за умови схвалення редколегією часопису, безкоштовно), «Філософські науки» (вартість публікації 35 грн. за стор.).

Супровідна інформація та реєстраційні документи для завантаження:

Інформаційний лист

Вимоги до оформлення матеріалів

Карта зголошення