ПП 1.2.05 Психологія середовища

Тип: Нормативний

Кафедра: психології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
94Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916доцент Кліманська М. Б.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916доцент Кліманська М. Б.

Опис курсу

Програмою курсу «Психологія середовища» для студентів спеціальності психологія передбачено розкриття широкого кола питань взаємодії людини і навколишнього середовища: розуміння основних передумов розвитку психології середовища, вивчення основних категорій дисципліни (персонального простору, територіальності, краудингу, приватності), формування уявлення про вплив на людину різних типів середовищ (домашнього, навчального, робочого, міського), розуміння проблеми необхідності формування зберігаючої поведінки та можливих психологічних втручань для її розвитку, оволодіння навичками аналізу різних типів середовищ та розробки практичних рекомендацій щодо їх покращення.

Рекомендована література

Основна література:
1. Екологічна психологія: хрестоматія / за ред. Ю.М.Швалба. – К.: Інститут психології імені Г.С.Костюка НАПН України, 2018. – 224 с.
2. Линч К. Образ города. / К.Линч; Пер. с англ. В.Л. Глазычева – М.: Стройиздат, 1982. – 328 с.
3. Милграм С. Эксперимент в социальной психологии — СПб.: «Питер», 2000. — 336 с.
4. Нартова-Бочавер С.К. Психологическое пространство личности: Монография. — М.: Прометей, 2005. — 312 с.
5. Смолова Л.В. Психология взаимодействия с окружающей средой (экологическая психология) – М.: Флинта, 2015. – 711 с.
6. Штейнбах Х. Психология жизненного пространства / Х. Штейнбах, В. И. Еленский. – СПб. : Речь, 2004. – 239 с.
7. Steg, L., Judith I. M. de Groot. J. Environmental psychology: an introduction.Hoboken, NJ : Wiley, 2019.
Додаткова література:
1. Дом как жизненная среда человека: психологическое исследование / Отв. ред. С.К. Нартова-Бочавер. М.: Памятники исторической мысли, 2016 – 220 c.
2. Галецька І., Кліманська М., Климанська Л. Карантинний квітень в Україні: думки, переживання, поведінка перед загрозою COVID-19 // Психологічний часопис – 2020 – Том 6 – №5 – С.18-36.
3. Галецька І., Климанська Л., Кліманська М., Перун М. Дистанційність як MODUS VIVENDI: життя студентів у світлі моніторів в умовах карантину пандемії COVID -19 // Психологічний часопис – 2021 – Том 7 – №5 – С. 60-74.
4. Кліманська М. Психологічні особливості сприймання житлових будівель // Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України. – Том VII. Екологічна психологія. – 2017. – Вип.43. – С.49-60.
5. Кряж И. В. Психология глобальных экологических изменений: монография / И. В. Кряж. – Х.: ХНУ имени В. Н. Каразина, 2012. – 512 с.
6. Мандзик Т. Турбота про довкілля: психологічні аспекти // Тези звітної наукової конференції філософського факультету / Відп. за випуск Л. Рижак, Н. Жигайло. – Львів, 2021. – Вип. 18. – С.208-211.
7. Панов В. И. Экологическая психология: опыт построения методологии / В. И. Панов. – М. : Наука, 2004. – 197 с.
8. Скребець В, О. Екологічна психологія: Навч. посібник.— К.: МАУП, 1998.— 144 с.
9. Стерлигова Е.А. Экологическая психология: словарь-справочник: учеб.пособие / Е.А.Стерлигова; Перм.гос.нац.иссл.ун-т. – Пермь, 2012. − 124 с.
10. Филин В.А. Видеоэкология: что хорошо для глаз, а что плохо/ В.А.Филин. – М.: , 2006. – 512 c.
11. Ясвин В. А. Психология отношения к природе / В.А.Ясвин. – М.: Смысл, 2000. – 456 с.
12. Нandbook of environmental psychology/ R.B.Bechtel, A.Churchman (Eds). New York: John Wiley&Sons, Inc. 2002.
13. Klimanska M., Klymanska L., Haletska I. The lens, frames and patterns of Ukrainians: how perception of threat and risk determines behaviour in the COVID-19 situation // Journal of Education Culture and Society – 2020 – №11 (2) – P.444-460.
14. Кobylarek A. Post-pandemic challenges for learning communities. Journal of Education, Culture and Society, 2021, 1. P.5-11.

Силабус: ПП 1.2.05 Психологія середовища

Завантажити силабус