Політичні інститути країн Східної Європи та Центральної Азії

Тип: На вибір студента

Кафедра: політології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
74Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
726Осадчук І. Ю.ФФІ-41, ФФІ-42

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
726ФФІ-41Осадчук І. Ю.
ФФІ-42Осадчук І. Ю.

Опис курсу

Курс є елементом такого напряму сучасної політичної науки, як порівняльна політологія. Наголос у межах курсу зроблено на якісній та кількісній складових компаративного аналізу. Курс було розроблено з прицілом на усталені й новітні якісні та кількісні механізми, методики, інструменти аналізу таких складових політичних систем країн Східної Європи та Центральної Азії, як інститут президентства, парламенти, уряди, виборчі системи,  політичні партії і партійні системи, інститут референдуму. Методологічною основою курсу є неоінституціоналізм. У науковому та навчальному плані курс використаний як механізм диверсифікації та поглиблення (звуження) сфери наукового політологічного аналізу.

Курс розділено на два змістові модулі. У першому модулі – вивчення особливостей трансформації політичних систем країн Східної Європи і Центральної Азії, запропоновано до розгляду такі політичні інститути як інститут президентства, парламенти, виборчі системи в країнах Східної Європи і Центральної Азії. У другому змістовому модулі представлено такі політичні інститути: уряди, партії та партійні системи, інститут референдуму в країнах Східної Європи і Центральної Азії.

Мета курсу – ознайомити студентів з особливостями організації та функціонування політичних систем країн Східної Європи і Центральної Азії крізь призму формування та функціонування політичних інститутів цих країн, із специфікою застосування якісних та кількісних вимірів та методів у порівняльному аналізі політичних інститутів; виробити у студентів уявлення про ефективність і якість політичних інститутів у політичних системах країн Східної Європи і Центральної Азії.

Завдання курсу:

 • прищепити знання про еволюцію і сучасний стан розвитку політичних інститутів як складових політичних систем країн Східної Європи і Центральної Азії;
 • розкрити особливості використання якісних та кількісних інструментів порівняльного аналізу політичних інститутів і процесів у політичних системах країн Східної Європи і Центральної Азії;
 • сформувати навики виокремлення тенденцій, які властиві політичним інститутам як складовим політичних систем країн Східної Європи і Центральної Азії;
 • прищепити   в   студентів   навики   самостійного   якісного та кількісного   аналізу   політичних інститутів і процесів у політичних системах країн Східної Європи і Центральної Азії.

Після завершення цього курсу студент буде:

знати:

 • теоретичні та методологічні засади курсу;
 • логіку розвитку/еволюції політичних інститутів як складових політичних систем країн Східної Європи і Центральної Азії;
 • понятійно-категоріальний апарат для дослідження політичних інститутів як складових політичних систем країн Східної Європи і Центральної Азії;
 • сутність інструментів  аналізу  політичних  інститутів,  які   властиві   політичним системам країн Східної Європи і Центральної Азії;
 • суть формування та функціонування   політичних   інститутів:   інституту президентства,   парламентів,  урядів, виборів і виборчих систем, політичних партій і партійних систем, інституту референдуму у країнах Східної Європи і Центральної Азії;
 • еволюцію та сучасний стан розвитку політичних інститутів у політичних системах країн Східної Європи і Центральної Азії;

вміти:

 • користуватись методами якісного й кількісного аналізу політичних інститутів як складових політичних систем країн Східної Європи і Центральної Азії;
 • кількісно аналізувати політичні партії, партійні та виборчі системи країн Східної Європи і Центральної Азії;
 • аналізувати повноваження політичних інститутів країн Східної Європи і Центральної Азії й еволюційні/трансформаційні процеси щодо інститутів як складових політичних систем цих країн;
 • володіти інструментарієм аналізу політичних інститутів – тобто різноманітними системами індексів;
 • здійснювати порівняння політичних інститутів у політичних системах країн Східної Європи і Центральної Азії;
 • доказово і комплексно підходити до розуміння сучасного політичного процесу на основі якісного й кількісного аналізу політичних інститутів у політичних системах країн Східної Європи і Центральної Азії.

 

Рекомендована література

Основна література:

 1. Осадчук І. Політичні інститути пострадянських країн: порівняльний аналіз: навч. посібник. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2016. 306 с.
 2. Bedford S. The 2020 Presidential Election in Belarus: Erosion of Authoritarian Stability and Re-politicization of Society. Nationalities Papers. 2021. Vol. 49. No. 5. P. 808–
 3. Burkhardt F. Moldova – Key Challenges and Political Developments. Südosteuropa Mitteilungen. 2020. Vol. 60. No. 1–2. P. 147–
 4. Bonacker T., Lottholz P. The Post-Imperial Politics of Security and Depoliticisation: Comparing Discourses and Practices of Ordering Across Central Asia. Europe-Asia Studies. 2022. Vol. 74. No. 2. 310–334.
 5. Hall S. The End of Adaptive Authoritarianism in Belarus? Europe-Asia Studies. 2022. DOI:1080/09668136.2022.2093332.

Додаткова література:

 1. Бялоблоцький З. Стабільність та ефективність урядів у політичних системах країн Східної Європи: монографія. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013. 470 с.
 2. Осадчук І. Атипова напівпрезидентська система правління та політичний режим в Республіці Казахстан (1995–2018). Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Історія. Філософія. Політологія». № 17. С. 72–75.
 3. Осадчук І. Особливості формування та функціонування правлячої еліти в контексті «патронажного президенталізму» в Туркменістані. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Сер.: «Питання політології». 2014. Вип. 27. № 1132. С. 59–62.
 4. Осадчук І. «Партії влади» та правлячі партії в пострадянських країнах. Evropský politický a právní diskurz. Sv. 3. Vyd. 6. S. 154–161.
 5. Осадчук І. Партійна система в контексті функціонування атипової напівпрезидентської системи правління в Азербайджанській Республіці (1995–2019).Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Політологія. Соціологія. Право. 2019. № 3 (43). С. 186–191.
 6. Скоморовський В. Наслідки перебудовчих процесів у СРСР: державно-правовий аспект. Часопис Київського університету права. № 1. С. 22–26.
 7. Black J. The Russian Presidency of Dmitry Medvedev, 2008–2012: The Next Step Forward or Merely a Time Out? Abington: Routledge, 2015. 256 p.
 8. Chaisty P.The Legislative Effects of Presidential Partisan Powers in Post-Communist Russia. Government and Opposition. 2008. Vol. 43. No. 3. P. 424–
 9. Dobbins M. Post-Rose Revolution Georgia: How democratization went wrong – and why authoritarianism also may have backfired. Euxeinos. 2013. Vol. 9. P. 15–21.
 10. Hill R., White S. Referendums in Russia, the Former Soviet Union and Eastern Europe // Qvortrup M. Referendums Around the World The Continued Growth of Direct Democracy. Palgrave Macmillan, P. 17–42.
 11. Lewis D. Russia’s New Authoritarianism: Putin and the Politics of Order. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2020. 334 p.
 12. Nichols T. The Russian Presidency: Society and Politics in the Second Russian Republic. Palgrave Macmillan, 2001. 235, [24] p.
 13. Norton P., Olson D. Post-Communist and Post-Soviet Legislatures: Beyond Transition. The Journal of Legislative Studies. 2007. Vol. 13. No. 1. P. 1–
 14. Osadchuk І., Lytvyn V. The Atypicality of Semi-Presidentialism in Post-Soviet Countries: The Context of Votes of No Confidence in Governments. Studia Politica. Romanian Political Science Review. 2019. Vol. 19. No. 1. 5782.
 15. Seyaz A. The Effect of The Russian Presidential Power on The Political Regime: A Comparative Analysis of Yeltsin and Putin Periods. Marmara Üniversitesi Öneri Dergisi. 2020. Vol. 15. No. 54. P. 305–324.

Інтернет-джерела:

 1. Corruption Perceptions URL: http://www.transparency.org/research/cpi/overview.
 2. Economist Intelligence Unit (EIU). URL: http://info.worldbank.org/governance/wgi/pdf/EIU.xlsx.
 3. ElectionGuide. International Foundation for Electoral Systems (IFES). URL: http://www.electionguide.org.
 4. Freedom in the URL: https:// freedomhouse.org/report-types/freedom-world.
 5. Nations in Transit. URL: https:// freedomhouse.org/report-types/nations-transit.
 6. Parline database on national parliaments. Inter-Parliamentary Union. URL: http://www.ipu.org/parline-e/parlinesearch.asp.

Силабус: Політичні інститути країн Східної Європи та Центральної Азії_2022-2023 н.р.

Завантажити силабус