Феномен дозвілля в світовій філософії

Тип: На вибір студента

Кафедра: історії філософії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
46Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
432доцент Хамар У. В.ФФФ-21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
448ФФФ-21доцент Хамар У. В.

Опис курсу

Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні знання, обов’язкові для розуміння витоків зародження та розвитку феномену дозвілля, історико-філософських концепцій та підходів до його осмислення, еволюції взаємовідношення праці та дозвілля як основних видів діяльності людини, його форм та практик організації в світовій філософії. У процесі опанування курсу студенти матимуть змогу ознайомитись із філософським осмисленням феномену дозвілля від античності до сьогодення. Ознайомлення зі знаннями анотованого курсу дасть змогу на конкретному матеріалі усвідомити зв’язки між філософією, теоретичним та практичним пізнанням в конкретній галузі знань та практикою. Перевага курсу полягає в тому, що емпірична, практична основа філософських узагальнень є загальнодоступним знанням, відомим кожному з особистої практики. Зважаючи на це, осмислення зв’язків філософії з практикою є максимально ефективним, ґрунтоване на особистому досвіді кожного студента.

Метою вивчення дисципліни «Феномен дозвілля в світовій філософії» є: ознайомлення студентів із тим як практика (один з її видів) стає підставою для філософських узагальнень та зворотнє творення стереотипів практичної діяльності сформованим світоглядом; формування у студентів цілісного уявлення про форми і зміст дозвілля та вільного часу людини в історико-філософській ретроспективі, зумовлені культурно-історичними та національними особливостями; формування у студентів філософської культури мислення, шляхом долучення їх до світоглядної та методологічної культури; осмислення ролі дозвілля та його різновидів в житті сучасної людини.

Рекомендована література

1.Аванесова Г. А. Культурно-досуговая деятельность: Теория и практика организации: учебное
пособие для студентов вузов / Г. А. Аванесова. — М.: Аспект Пресс, 2006. — 236 с. Режим доступу:
https://www.studmed.ru/avanesova-ga-kulturno-dosugovaya-deyatelnost_749794ecda5.html
2. Арендт Х. Vita active, или О деятельной жизни / Пер. С нем. И англ. В.В. Бибихина: Под ред. Д. М.
Носова. – СПб.: Алетейя, 2000 г. – 437 с. Режим
доступу: https://platona.net/load/knigi_po_filosofii/evrejskaja/arendt_x_vita_activa_ili_o_dejatelnoj_zhiz
ni/76-1-0-2252
3. Бойко О. П. Культура дозвілля у суспільстві ризику : монографія / О. П. Бойко. – Суми : ДВНЗ
“УАБС НБУ”, 2011. – 285 с. Режим доступу: Режим доступу: https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstreamdownload/123456789/50133/5/Boiko_%20Kultura_dozvillia.pdf
4. Бочелюк В. Й. Дозвіллєзнавство : навчальний посібник / В. Й. Бочеляк, В. В. Бочеляк. – К. : Центр
навчальної літератури, 2006. – 208 с. Режим доступу: http://www.info-library.com.ua/books-book143.html
5. Гейзінга Йоган. Homo Ludens / Пер. з англ. О. Мокровольсткого. – К.: Основи, 1994. – 250 с. Режим
доступу:
https://chtyvo.org.ua/authors/Heizynha_Yohan/Homo_Ludens/
6. Досуг: происхождение и развитие: Учебное пособие / Г. Г. Волощенко. – Омск, 2004. – 112 с.
Режим доступу: https://heritage-institute.ru/?books=dosug-proiskhozhdenie-i-razvitie
7. Культурно-дозвіллєва діяльність у сучасному світі / кол. монографія. – Київ : Видавництво Ліра-К,
2020. – 328 с.
8. Петрова І.В. Дозвілля у теоретичних рефлексіях: монографія / Ірина Владиславівна Петрова. – К.:
НАКККіМ, 2012. – 296 с.
9. Піча В.М. Культура вільного часу (Філософсько-соціологічний аналіз). – Львів: Світ, 1990. – 152 с.
10. Селье Г. Работа и досуг [Электронный ресурс] / Ганс Селье // Стресс без дистресса. – Режим
доступу: https://bookap.info/praktik/psihologiya_ekstremalnyh_situatsiy/#o
11. Фролов Э. Д. Феномен досуга в античном мире // Парадоксы истории – парадоксы античности.
Санкт-Петербург : Издательский дом СПбГУ, 2004. С. 292–297. Режим доступу:
http://centant.spbu.ru/centrum/publik/books/paradoxa/020.htm

Силабус:

Завантажити силабус