Друга вища освіта_Політологія_Запрошення

31.03.2019 | 14:07

Запрошуємо вступати до ЛНУ ім. І. Франка на здобуття другої вищої освіти за спеціальністю «Політологія» (ОС «Бакалавр»). Термін навчання – 2 роки (заочна форма).

Пропозиція актуальна для всіх, хто вже здобув базову або повну вищу освіту (рівня бакалавр, спеціаліст або магістр) за іншою спеціальністю.

Для вступу необхідно скласти тестові фахові випробування з навчальної дисципліни «Вступ до спеціальності». Мета – перевірка базової готовності абітурієнтів до навчання за скороченою програмою, їхніх уявлень про специфіку політичної інтерпретації людини та світу, основні проблеми фаху політолога, специфіку його професійної діяльності.

Майбутні компетенції:

Знання та розуміння / Knowledge and understanding: історії становлення та розвитку політичної думки, сучасних політичних теорій та політологічних шкіл, засад політичного аналізу суспільних процесів, внутрішньої та міжнародної політики; розуміння загальної природи та значення політики як специфічного виду людської діяльності та особливої сфери пізнання.

Застосування знань та розумінь / Applied knowledge and understanding: ключових політологічних понять, теорій та методів до аналізу суспільно-політичних відносин, інститутів та ідей, відповідно до певного історичного або сучасного контексту.

Формування тверджень / Making judgments: критичний аналіз політики на місцевому, національному та міжнародному рівні в контексті сучасних політологічних теорій, концепцій та методів аналізу.

Комунікативні навички / Communication skills: здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології, користуватися політичним дискурсом у спілкуванні з представниками інших професійних груп різного рівня, з експертами інших галузей знання, представниками ЗМІ; здатність до командної роботи.

Навички навчання / Learning skills: здатність удосконалювати вміння й знання, операційні можливості, спрямовані на опанування професією політолога, схильність до фахового самоаналізу, спроможність передавати знання іншим.

З програмою фахового вступного випробування можна ознайомитися на сайті Інституту післядипломної освіти ЛНУ ім. І. Франка або на кафедрі теорії та історії політичної науки (Головний корпус ЛНУ ім. І. Франка, каб. 204)