Стратегія розвитку факультету на 2020–2024 роки

Затверджено

на засіданні Вченої ради

філософського факультету

протокол №234/7 від 20.11.2019 р.

 

Стратегія розвитку філософського факультету

Львівського національного університету імені Івана Франка

на 2020–2024 роки

 

МІСІЯ:

  • формування інтелектуального та інноваційного потенціалу студентів;
  • світоглядних, професійних, громадсько-політичних і морально-етичних компетентностей студентів;
  • розвиток освітнього, громадського та культурно-мистецького середовища для гармонійного становлення духовного світу студентської молоді шляхом виховання почуття національно-патріотичного обов’язку та пошани до історичної пам’яті українського народу.

ВІЗІЯ: 

  • гарантувати якість навчання та конкурентоздатність фахівців на ринку праці;
  • розвивати партнерство з українськими та європейськими навчальними закладами, науковими установами та стейкхолдерами;
  • сприяти мобільності студентів та викладачів;
  • співпрацювати зі студентським самоврядуванням, залучати студентів до процесу ухвалення рішень.

ЗАВДАННЯ:

Розвиток кадрового потенціалу факультету

Мета Результати

 

Виконавці Термін виконання
1.

 

 

 

Забезпечити розвиток наукового потенціалу факультету.

 

 

 

Захист докторських дисертацій

 

 

 

 

Доц. Дорморіз О.В.

Доц. Стеценко В.І.

Доц. Осадчук І.Ю.

Докторант

Ланюк Є.Ю.

Доц. Лосик О.М.

2021 р.

2022 р.

2023 р.

 

2023 р.

2024 р.

2. Сприяти стажуванню викладачів.

 

 

 

Підвищення кваліфікації викладачів у провідних навчальних закладах та академічних інститутах України та Європи. Завідувачі та викладачі кафедр

 

 

2020-2024 рр.
3. Сприяти отриманню сертифікатів B2 та наукових звань. Звання професора

 

 

 

 

Звання доцента

доц. Сафонік Л.М.

проф. Синиця А.С.

доц. Дахній А.Й.

доц. Сінькевич О.Б.

 

доц. Гребінь Н.В.

доц. Перун М.Б.

доц. Чолій С.М.

доц. Власевич Т.В.

доц. Пухта І.С.

доц. Откович К.В.

доц. Кохановська М.Г.

2021-2024 рр.

 

 

 

2021 – 2024 рр.

 

 

Навчально-методична робота

Мета Результати

 

Виконавці Термін виконання
1.

 

 

 

Забезпечення якості освітнього процессу.

 

 

 

Розробка ОПП та їх акредитація для освітнього ступеня бакалавр: «Політичний аналіз і консалтинг»;  «Політична комунікація і PR»

 

«Політичний маркетинг та менеджмент» для освітнього ступеня магістр;

 

«Державне управління та публічна служба»

для освітнього ступеня бакалавр; магістр.

 

 

 

 

Гарант ОПП

проф. Романюк А.С.

 

 

 

Гарант ОПП

проф. Романюк А.С.

 

 

 

 

Гарант ОПП

доц. Шипунов Г.В.

 

 

 

 

2024 р.

 

 

 

 

2021 р.

 

 

 

 

 

2021-2022 р.

2. Навчально-методичне забезпечення освітнього процесу.

Підготовка електрон-них підручників і навчально-методич-них посібників:

 

«Філософія свободи»

«Загальна семіотика»

«Філософія історії»

«Герменевтика»

«Філософія сталого розвитку людства», доп. і перер. 2-ге видання

«Нариси історії західної філософії ХІХ-ХХст.» доп. і перер. 2-ге видання.

проф. Карась А. Ф.

 

доц. Поляруш Б. Ю.

доц. Пухта І. С.

 

доц. Рижак Л.В.

 

 

 

доц. Дахній А.Й.

 

 

2019-2020 рр.

2021-2022 рр.

2019-2020 рр.

2020-2021 рр.

 

2020 р.

 

 

 

2024 р.

 

3. “Комунікативний менеджмент”,

“Психологія бізнесу, лідерства та комунікацій”,

“Історія політичної науки. ХХ-ХХІ ст.”

“Історія політичної науки. Античність та Середньовіччя”,

“Політичні партії: особливості ідеоло-гічної та організацій-ної еволюції (кінець ХХ-ХХІ ст.)”,

“Теорія міжнародних відносин”.

«Історія філософії у Львівському університеті»

Теоретико-методологічні проблеми психології

Актуалізація психологічних ресурсів особистості

Психологія вищої школи

Вікова психологія

«Інтерактивні технології в освіті та бізнесі»

 

«Метафізика й онтологія»

проф. Жигайло Н.І.

 

проф. Жигайло Н.І.

 

 

доц. Гарбадин А.С.

 

 

доц. Бунь В.В.

 

 

доц. Шипунов Г.В.

 

 

 

доц. Угрин Л.Я.

 

докт. філос. наук, проф. Синиця А.С.

 

проф. Гапон Н.П.

 

 

доц. Штепа О.С.

 

 

проф. Грабовська С.Л.

проф. Партико Т.Б.

проф.Грабовська С.Л., доц.Карковська Р.І., доц.Кліманська М.Б., доц.Чолій С.М.

доц. Сафонік Л. М.

2020 р.

 

2020 р.

 

 

2022 р

.

 

2023 р.

 

 

2024 р.

 

 

 

2024 р.

 

2021-2022 рр.

 

2020 р.

 

 

2021 р.

 

 

2024 р.

 

2024 р.

 

2021 р.

 

 

2022-2023 рр.

4. Розробка англомовних навчальних курсів:

 

“Політологія”, “Політика і релігія”,

“Політологія”, “Глобальна демократія”.

асист. Іленьків Г.В.

 

асист. Мотрен С.М.

 

 

2021-2022 рр.

 

2021-2022 рр.

 

5. Щосеместрово проводити опитування студентів про якість викладання  професійних дисциплін. Аналіз результатів тестування Зав. кафедр:

проф. Карась А.Ф.

доц. Дахній А.Й.

доц. Сінькевич О.Б.

проф. Грабовська С.Л.

проф. Романюк А.С.

доц. Шипунов Г.В.

2020-2024 рр.
6. Організувати співпрацю з роботодавцями Укладення договорів, науково-методичні семінари, рецензування освітньо-професійних програм Зав. кафедр:

проф. Карась А.Ф.

доц. Дахній А.Й.

доц. Сінькевич О.Б.

проф. Грабовська С.Л.

проф. Романюк А.С.

доц. Шипунов Г.В.

2020-2024 рр.
7. Налагодити співпрацю з випускниками Проводити спільні науково-методичні семінари, рецензування освітньо-професійних програм Зав. кафедр:

проф. Карась А.Ф.

доц. Дахній А.Й.

доц. Сінькевич О.Б.

проф. Грабовська С.Л.

проф. Романюк А.С.

доц. Шипунов Г.В.

2020-2024 рр.
8. Нові навчальні дисципліни за вибором студентів «Мистецтво мислити»

«Кіно як форма само-свідомості європейсь-кої культури»

«Екзистенціальна філософія М. Гайдеґера»

асист. Бовтач С.В.

асист. Терещенко В.П.

 

доц. Дахній А.Й.

 

 

 

2020-2021рр.

2020-2021 рр.

 

2021-2022рр.

9. Розробка електронних курсів «Психологічна ресурсність особистості»

«Психодіагностика»

«Психологія примирення»

«Філософія фантастики»

«Провідні тенденції сучасної культури»

доц. Штепа О.С.

 

 

доц. Петровська І.Р.

проф. Грабовська С.Л.

Доц. Колесник І.М.

 

Доц. Ліщинська О.І.

2020 р.

 

 

2021 р.

2021 р.

 

2021 р.

 

2022 р.

10. Розробка нових навчальних курсів «Культурні та креативні індустрії»

«Культурний туризм»

«Інформація і гібридна війна в комунікативному просторі постправди»

«Соціальна й куль-турна антропологія»

Доц. Кохановська М.Г.

Доц. Лазарович Н.В.

асист. Ланюк Є.Ю.

 

 

 

доц. Сафоник Л.М.

2022 р.

 

2023 р.

2019-2020 рр.

 

 

 

2020-2021 рр.

 

Наукова робота

Мета Результати

 

Виконавці Термін виконання
1.

 

 

 

Підготовка та видання монографій

 

 

«Психологія потенційного емігранта»

«Соціальний паразитизм: психологічний портрет»

 

доц. Дідковська Л.І

 

 

проф. Грабовська С.Л.

2020 р.

 

2022 р.

2. Проведення міжнародних конференцій V міжн. наук.-практ. конф. «Філософсько-психо-логічні аспекти духов-ності в діяльності громадських організацій».

Щорічна міжн. конф. «Політичні партії та процеси (пам’яті Юрія Шведи)».

Міжн. конф. «Переусвідомлення буття людини у сучасній філософії і нейродослідженнях».

Міжн. конф. до 30-річчя «Саміту Землі» – «Сталий розвиток людства у глобалізо-ваному світі».

проф. Жигайло Н.І.

 

 

 

 

 

 

проф. Романюк А.С.

 

 

проф. Карась А.Ф.

 

 

 

доц. Рижак Л.В.

2020 р.

 

 

 

 

 

 

2020-2024 рр.

 

 

2021 р.

 

 

 

2022 р.

3. Проведення всеукраїнських конференцій Щорічна всеукр. наук. конф. «Методологічні читання (пам’яті В.М. Денисенка)». Зав. кафедрою доц. Шипунов Г.В.  

2020-2024 рр.

4. Перереєстрація вісників Львівського університету. Серії: філософсько-політологічні студії, філософські науки, психологічні науки. Внесення вісників Львівського університету до переліку наукових фахових видань України і отримання категорії  «Б». Головні редактори вісників:

проф. Карась А.Ф.

доц. Шипунов Г.В.

проф. Островська К.О.

 

 

2021-2022 рр.

5. Студентська наукова робота Організація та проведення другого туру всеукраїнської  олімпіади з психології Зав. кафедрою проф. Грабовська С.Л. 2020-2024 рр.
6 Забезпечити систематичну публікацію збірника студентських наукових статей «Гілея» Доц. Дарморіз О.В. 2020-2024 рр.
7 Міжнародна співпраця Організувати стажува-ння викладачів в уні-верситеті Константина Філософа (м. Нітра, Словаччина);

Литовській академії музики і театру (м. Каунас)

Організувати пере-бування студентів на навчанні в університеті Константина Філософа

в Жешівському університеті;

в Литовській академії музики і театру (м. Каунас)

Деканат, завідувач кафедри

 

 

 

 

 

 

 

 

 

доц. Король Н.М.

доц. Ліщинська О.І.

 

доц. Дарморіз О.В.

 

 

 

2020 р.

 

 

2021 р.

 

 

 

 

2019-2020 н.р.

2020-2021 н.р.

 

2021-2022 н.р.

 

Здійснити акредитацію щорічника, який видає-ться за результатами міжн. наук. конф. «Політична партії та вибори», і провести роботу з приводу його індексування в наукометричних базах

 

Провести якомога більшу кількість працівників кафедр у редакційні колегії фахових періодичних видань  як в Україні, так і закордоном.

Інтенсифікувати роботу щодо отримання дослідницьких і освітньо-наукових грантів, стипендій й інших форм фінансу-вання державного та міжнародного значення і спрямування

Проф. Романюк А.С.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зав. кафедрами

 

 

 

 

 

 

 

Зав. кафедрами

2020-2024 рр.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-2024 рр

 

 

 

 

 

 

 

2020-2024 рр

 

Виховна і профорієнтаційна робота

Мета Результати

 

Виконавці Термін виконання
1.

 

 

 

Ведення Інтернет-сторінок кафедр і сторінок у «Фейсбук».

 

Щомісячне оновлення інтернет-сторінок Зав. кафедр:

проф. Карась А.Ф.

доц. Дахній А.Й.

доц. Сінькевич О.Б.

проф. Грабовська С.Л.

проф. Романюк А.С.

доц. Шипунов Г.В.

2020-2024 рр.
2. Створення інтернет ресурсів Підготовка і розміщення на медіальній платформі «Plato’s Cave» («Печера Платона) нових відеолекцій  

доц. Дахній А.Й.

 

2021-2022 рр.

Організувати конкурс учнівських есе з філософської тематики. Доц. Пухта І.С.

Асист. Янкович Т.Я.

2019-2024 рр.
Провести необхідну підготовчу роботу для створення громадської науково-дослідницької організації – «Дослідницький інститут регіональних політичних процесів» Проф. Романюк А.С. 2021-2022 рр.