Стратегії розвитку кафедр факультету на 2020–2024 роки

СТРАТЕГІЧНИЙ ПЛАН РОЗВИТКУ КАФЕДРИ ФІЛОСОФІЇ НА 2019–2024 рр.

 

Затверджено

на засіданні кафедри філософії

(протокол № 4 від 04.11.2019 р.)

Завідувач кафедри                                   проф. Карась А.Ф.

      

       КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ, як структурний підрозділ Львівського національного університету імені Івана Франка, поділяє його ключові підходи і принципи щодо місії, візії і стратегічних цілей. Водночас ми пропонуємо певну конкретизацію, обумовлену сучасними викликами, які стоять перед філософією у світі і в Україні, та практичними завданнями, що випливають з потреб підготовки висококваліфікованих фахівців у сучасних умовах (бакалаврів, магістрів, докторів філософії і докторів наук) за спеціальністю 033 – філософія.

       МІСІЯ: Кафедра філософії – це творчий колектив викладачів-вчених, який, крізь систему навчальних дисциплін і академічної комунікації зі студентами, формує високоосвічену, чесну, суспільно небайдужу, творчу і національно свідому людину, яка покликана критично мислити і діяти згідно з переконаннями, що лягли в основу почуттів справедливості, правди, довіри, громадянської відповідальності й орієнтується на демократичні форми врядування. Враховуючи реальність військового конфлікту і тривалої гібридної війни проти України як суверенної держави, ми покладаємо на філософську освіту безпековий акцент – долучитися до формування української національно-громадянської ідентичності.

       ВІЗІЯ: Враховуючи глобалізаційні виклики і формування суспільства знань, філософія покликана шукати відповіді на фундаментальні питання, що стоять перед людством і не можуть бути розв’язані в межах лише природознавства й доктрин економічного процвітання. Ми орієнтуємося на означення нового контексту розуміння світових, регіональних і національних і громадянських процесів, виходячи з переосмислення природи людини, поняття розуму, соціального буття і сутності цивілізаційного розвитку.

Для нас важливо висвітлювати проблеми людського покликання, свободи, гідності, справедливості, істини, краси, добра, моральної відповідальності, творчого мислення, щастя тощо. Це означає, спираючись в навчальних дисциплінах на історико-філософську спадщину і на світову культуру, шукати відповіді на сучасні проблеми: як людині належить жити, якого суспільного ладу прагнути, на які цінності орієнтуватися і яким практичним розумом (якою філософією) керуватися. Названі питання є ключовими для життя людини, оскільки у всьому тому, що ми чинимо, ми принаймні імпліцитно орієнтовані на певні відповіді щодо них. Саме тому філософія є важливою освітньою програмою для студентів всіх без винятку спеціальностей в університеті.

       СТРАТЕГІЯ. Розвиток  кафедри філософії відбуватиметься у відповідності до Закону України «Про вищу освіту», рекомендацій МОН України, Статуту Університету.

Кафедра філософії, окрім навчальних програм для нефілософських спеціальностей, (в кооперації з кафедрою історії філософії) пропонує навчальні програми для спеціальності «033-філософія» і систему навчальних дисциплін для першого, другого і третього освітніх рівнів з широким спектром філософських напрямків.

Відповідно до стратегічних орієнтирів університету, ми прагнемо:

 • до посилення ролі творчого колективу кафедри в освітньому процесі університету та і суспільства;
 • забезпечення високої якості навчального процесу;
 • забезпечити проведення державної акредитації третього освітнього рівня підготовки фахівців (аспірантура);
 • домогтися присвоєння науковому фаховому виданню «Філософські науки» категорії «Б»;
 • зростання кваліфікаційного рівня викладачів, аспірантів, докторантів;
 • організувати систему заходів на виконання «Концепції національного виховання», схваленої Вченою радою Університету.
 • формувати тематично актуальні напрямки бакалаврських, магістерських і дисертаційних досліджень;
 • забезпечення активних міжнародних стосунків і наукового співробітництва між викладачами і студентами в межах українських і закордонних ЗВО;
 • досягнення міжнародних наукових стандартів і суспільного визнання наукових досліджень;
 • входження до сучасної соціальної, інформаційно-комунікаційної та освітньої й наукової інфраструктури.

 

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ

КАФЕДРИ ІСТОРІЇ ФІЛОСОФІЇ

НА 2020–2024 рр.

 Затверджено

на засіданні кафедри історії філософії

(протокол № 2 від 15.10.2019 р.)

Завідувач кафедри                                                докт. філос. наук, доц. Дахній А.Й.

 

Вид роботи Відповідальний Термін виконання

 

Розвиток кадрового потенціалу кафедри
Проф. Синицю А.С. рекомендувати для присвоєння вченого звання професора

 

Декан факультету

Завідувач кафедри

2023-2024 рр.

 

Канд. філос. наук, ас. Ковальчук Ю.В. рекомендувати на посаду доцента

 

Декан факультету

Завідувач кафедри

2021-2022 рр.
Забезпечити поповнення складу кафедри випускниками аспірантури Декан факультету

Завідувач кафедри

2021-2024 рр.
 

Нові навчальні дисципліни за вибором студентів

«Мистецтво мислити»

 

асист. Бовтач С.В. 2020-2021 рр.
«Кіно як форма самосвідомості європейської культури» асист. Терещенко В.П. 2020-2021 рр.

 

«Екзистенціальна філософія М. Гайдеґґера» доц. Дахній А.Й. 2021-2022 рр.
«Містична традиція у середньовічній філософії» канд. філос. наук, асист. Ковальчук Ю.В. 2022-2023 рр.

 

Розробити електронні лекційні курси та окремі онлайн-лекції з профільних дисциплін кафедри

 

Викладачі кафедри 2020-2024 рр.

Підготовка підручників, посібників і курсів лекцій

 

«Феномен любові у західній філософії» канд. філос. наук, асист. Ковальчук Ю.В. 2021-2022 рр.
«Історія філософії у Львівському університеті» докт. філос. наук, проф. Синиця А.С. 2021-2022 рр.

 

«Історія світової філософії» доц. Хамар У.В. 2022-2023 рр.

 

 

 

Електронний курс «Історія філософії Нового часу» асист. Терещенко В.П. 2022 р.

 

Підготовка та видання доп. і перер. 2-го видання навчального посібника «Нариси історії західної філософії ХІХ-ХХст.» доц. Дахній А.Й. 2024 р.

 

 

 

Наукова робота
Викладачам кафедри опублікувати за 5 років не менше 2-3 статей у виданнях, що входять до науково-метричних баз даних Викладачі кафедри 2020-2024 рр.
Підготувати збірники наукових праць спільно з вченими з університетів-партнерів Завідувач кафедри

Викладачі кафедри

2020-2024 рр.
Забезпечити систематичну участь студентів в роботі Студентської наукової весняної конференції та публікації тез у наукових збірниках канд. філос. наук, асист. Ковальчук Ю.В.

 

2020-2024 рр.
Організувати конкурси наукових праць студентів та їхню участь у всеукраїнських олімпіадах і днях науки  асист. Бовтач С.В. 2020-2024 рр.
Проведення міжнародної конференції «Сократичні бесіди», спільно з Філософсько-політичною академією міста Бонн (Німеччина).

 

Завідувач кафедри

Викладачі кафедри

8-9 жовтня 2020 р.

 

Підготовка і проведення студентських дебатів канд. філос. наук, асист. Ковальчук Ю.В. листопад 2020 р.,

квітень 2021 р.

З метою забезпечення виконання наукової теми кафедри «Методологія історико-філософських досліджень» провести науковий семінар Викладачі кафедри червень 2021 р.
Читання лекцій в одному з міст східної України в рамках підтримуваного Філософським Фондом проекту «Філософія в Україні. Філософія для України» доц. Дахній А.Й.  2020 р.
Участь у міжнародній конференції, присвяченій рецепції філософії М. Гайдеггера у Східній і Центральній Європі, спільно з Інститутом філософії і соціології Польської академії наук, місто Варшава (Польща)

 

доц. Дахній А.Й. 2020 р.

 

План захисту дисертацій аспірантами і викладачами
Дисертаційне дослідження асп. Сивак М. 2020 р.
Дисертаційне дослідження асп. Моравецький О. 2021 р.
Дисертаційне дослідження асп. Федишин М. 2022 р.
Дисертаційне дослідження асп. Груба О. 2023 р.
Виховна і профорієнтаційна робота
Проводити заходи зі студентами на виконання «Концепції національного виховання», схваленої Вченою радою університету.

 

Завідувач кафедри

Всі викладачі кафедри

2020-2024 рр.
Ведення Інтернет-сторінки кафедри і сторінки у «Фейсбуку».

 

канд. філос. наук, асист. Ковальчук Ю.В., доц. Хамар У.В. 2020-2024 рр.
Підготовка і розміщення на медіальній платформі «Plato’s Cave» («Печера Платона) нових відеолекцій доц. Дахній А.Й. 2021-2022 рр.
Підтримувати роботу студентського наукового гуртка філософського факультету «Золота середина».

 

доц. Хамар У.В.

Всі викладачі кафедри

2020-2024 рр.
Організовувати зустрічі «за круглим столом» з відомими вченими й громадськими діячами.

 

Завідувач кафедри

Порадники академгруп

2020-2024 рр.
Організувати конкурс учнівських есе з історико-філософської тематики.

 

доц. Хамар У.В.

асист. Бовтач С.В.

2020-2024 рр.
Організувати співпрацю в ділянці філософії з Малою Академією наук.

 

Завідувач кафедри,

канд. філос. наук, асист.  Ковальчук Ю.В.

2020-2024 рр.
Проводити профорієнтаційні зустрічі з вчителями й учнями шкіл.

 

 

Всі викладачі кафедри 2020-2024 рр.
Розширити участь кафедри в міжуніверситетському обміні студентами за програмами ERASMUS MUNDUS PARTNERSHIP та іншими стипендіальними програмами Деканат

завідувач кафедри,

канд. філос. наук, асист. Ковальчук Ю.В.

 

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ

КАФЕДРИ ТЕОРІЇ ТА ІСТОРІЇ КУЛЬТУРИ НА 2020-2024 рр.

ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                             на засіданні кафедри

                                                                                             теорії та історії культури

                                                                                              (протокол №3 від 22 жовтня 2019 р.)

Вид роботи Відповідальний Термін виконання

Розвиток кадрового потенціалу кафедри

Забезпечити поповнення складу кафедри випускниками аспірантури Деканат, завідувач кафедри 2020-2024
Забезпечити адаптацію професорсько-викладацького складу кафедри до сучасних імперативів освітнього середовища, запровадження інноваційних технологій у навчально-освітній процес Деканат, завідувач кафедри 2020-2024
З метою підвищення кваліфікації викладачів забезпечити формування та розвитку їхньої цифрової, управлінської, комунікаційної, медійної, інклюзивної, мовленнєвої компетентностей. Деканат, завідувач кафедри 2020-2024
Проводити систематичне визначення рейтингу викладачів з урахуванням вимог професійного стандарту Деканат, завідувач кафедри 2020-2024
Розширити базу наукових та навчальних закладів для проведення стажувань викладачів Деканат, завідувач кафедри 2020-2024
Забезпечити реалізацію програми міжуніверситетських обмінів з метою підвищення кваліфікації викладацького складу кафедри.

Організувати стажування викладачів в

–          університеті Константина Філософа (м. Нітра, Словаччина)

–          Литовській академії музики і театру (м. Каунас)

Деканат, завідувач кафедри  

 

 

 

2020

 

 

 

 

2021

Удосконалити роботу науково-теоретичного семінару Доц. Ярошенко Т.М. 2020-2024
Захистити докторські дисертації Доц. Стеценко В.І.

Доц. Дарморіз О.В.

Доц. Король Н.М.

2020

2021

2022

Навчально-методична робота

Запровадити у навчальний процес електронні навчальні курси

–          «Філософія фантастики»

–          «Провідні тенденції сучасної культури»

–          «Філософія права»

 

 

 

Доц. Колесник І.М.

Доц. Ліщинська О.І.

 

Проф. Альчук М.П.

 

 

2021

2022

 

2023

Систематично поповнювати мультимедійну базу навчальних курсів. Завідувач кафедри

Викладачі кафеди

2020-2024
Розробити навчальні курси прикладного характеру, присвячені аналізу процесів, які відбуваються в соціокультурній сфері, та курсів, які сприяють підготовці до проектної та організаційної діяльності в сфері культури

Удосконалити відповідно до поставленого завдання курс «Ділова етика»

Розробити навчальні курси «Культурні та креативні індустрії»

«Культурний туризм»

 

В рамках загальноуніверситетської програми залучення відомих зарубіжних вчених до викладання спеціальних курсів у ЛНУ залучити до співробітництва професорів Жешівського (Польща), Карлового (Прага) університетів, Університету Константина Філософа (м. Нітра, Словаччина)

 

 

 

 

 

 

 

Доц. Власевич Т.М.

 

 

 

Доц. Кохановська М.Г.

Доц. Лазарович Н.В.

 

Деканат, завідувач кафедри

 

 

 

 

 

 

 

2020

 

 

 

2022

2023

 

2020-2024

Розширити систему соціокультурних практик та  закладів, на базі яких проводяться вказані практики (зокрема, ширше використовувати можливості львівських музеїв, бібліотек, сенсотеки, медіатеки) Доц. Король Н.М. 2020-2024
Розширити участь кафедри в міжуніверситетському обміні студентами за програмами Erasmus Mundus Partnership, Erasmus +  та іншими стипендіальними програмами

Організувати перебування студентів на навчанні

в Університеті Константина Філософа

в Жешівському університеті

в Литовській академії музики і театру (м. Каунас)

Деканат, завідувач кафедри

 

 

 

 

 

 

Доц. Король Н.М.

Доц. Ліщинська О.І.

Доц. Дарморіз О.В.

 

 

 

 

 

 

 

2019-2020 н.р.

2020-2021 н.р.

2021-2022 н.р.

 

Формувати тематику курсових, кваліфікаційних та магістерських робіт з врахуванням наукової теми кафедри

 

Викладачі кафедри 2020-2024
Наукова робота
Активізувати публікацію результатів наукових досліджень викладачів кафедри у виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз даних Web of Science, Scopus та інш. профільних наукових виданнях Викладачі кафедри 2020-2024
Зареєструвати Філософсофсько-культурологічний вісник та організувати його систематичну публікацію Деканат, завідувач кафедри, доц. Король Н.М.

 

2020-2024
Брати участь у роботі над науковими темами, які виконуються в межах робочого часу викладачів Завідувач кафедри, викладачі 2020-2024
Провести наукові конференції з актуальних проблем сучасної культури Завідувач кафедри, викладачі 2021

2023

Розширити науково-дослідницьке стратегічне партнерства кафедри з внутрішньоуніверситетськими та зовнішніми (українськими та зарубіжними) структурами.

Зокрема, забезпечити проведення спільних наукових досліджень з профільними кафедрами Жешівського університету, університету Кoнстантина Філософа, Київського національного університету імені Т.Г. Шевченка, Націоальним університетом Наварри (м. Памплона, Іспанія), Інститутом інтердисциплінарних досліджень Східної Європи.

Завідувач кафедри, викладачі 2020-2024
Забезпечити систематичну публікацію збірника студентських наукових статей «Гілея» Доц. Дарморіз О.В. 2020-2024
Організувати конкурси наукових робіт студентів, проведення студентських наукових конференцій Доц. Колесник І.М. 2020-2024

Профорієнтаційна робота кафедри

Залучати студентів, магістрантів та аспірантів кафедри до профорієнтаційних заходів серед школярів Завідувач кафедри, викладачі 2020-2024
Брати  участь у Днях відкритих дверей ЛНУ Завідувач кафедри, викладачі 2020-2024
Публікувати матеріали про випускників спеціальності «Культурологія» на Інтернет-сторінці та на  у Facebook Завідувач кафедри, викладачі 2020-2024
Організувати систематичне проведення  мотиваційних зустрічей студентів з випускниками спеціальності «Культурологія» Завідувач кафедри, викладачі 2020-2024
Публікувати  матеріали про участь студенів-культурологів у культурному житті Львова Завідувач кафедри, викладачі

Матеріальна база кафедри

Обладнати навчальні аудиторії мультимедійним обладнанням Деканат, завідувач кафедри 2020-2024
     
     

 

Стратегія розвитку кафедри теорії та історії політичної науки

філософського факультету

Львівського національного університету імені Івана Франка

на 2020–2024 рр.

 

Затверджено на засіданні

кафедри теорії та історії політичної науки

(протокол № 5 від 6.11.2019 р.)

 

В.о. завідувача кафедри теорії та

історії політичної науки                                                                                                    доц. Шипунов Г.В.

 

 

Кафедра теорії та історії політичної науки – це кафедра з тривалими традиціями та потужною науковою політологічною школою, розвиток якої базується на врахуванні сучасних трендів у еволюції політичної науки.

 

МІСІЯ:

 • формування особистості студента як носія інтелектуального та інноваційного потенціалу;
 • генерування змін, яких потребує Львівська область, Україна та світ в цілому;
 • розвиток суспільно-політичного, громадського та культурно-мистецького середовища для повноцінного та гармонійного становлення духовного світу студентської молоді засобом виховання почуття національно-патріотичного обов’язку та пошани до історичної пам’яті українського народу.

 

ВІЗІЯ:  

 • гарантувати якість навчання та забезпечити ринок праці висококваліфікованими і конкурентоздатними фахівцями-політологами;
 • реалізувати наукові дослідження світового рівня, які стають основою вдосконалення освітніх програм;
 • розвивати партнерство з провідними світовими навчальними закладами та науковими установами;
 • розвивати можливості для мобільності студентів та викладачів, а також залучати іноземних фахівців з політичної науки до навчального процесу;
 • усіляко сприяти реалізації принципів студентського самоврядування, а також залучати працівників та студентів до процесу ухвалення рішень.

 

ЦІЛІ:

Роботу колективу кафедри зосередити на виконанні навчально-методичних планів, забезпеченні студентів усіх факультетів навчально-методичними матеріалами, науковому осмисленні актуальних світових та вітчизняних політичних проблем українського державотворення.

 

Ціль Результати/індикатори досягнення цілі Залучені співробітники (виконавці) Дата виконання
1 2 3 4 5
1. 1.1. Зберігати штат кафедри і, за можливості, його якісно зміцнювати, зокрема, залучаючи до роботи молодих спеціалістів, які закінчили відділення “Політологія” та захистили дисертації з цього фаху, сприяти кар’єрному росту співробітників, турбуватися про забезпечення комфортних умов праці, оснащення їх робочих місць та умов праці, розширення зв’язків кафедри.

 

1.1. Підвищення кваліфікації викладачів у провідних навчальних закладах.

 

1.2. Стажування наукових співробітників у відомих науково-аналітичних центрах.

 

1.3. Запрошення відомих вчених та громадсько-політичних діячів для читання окремих лекцій.

Викладачі кафедри

 

 

 

 

 

Науковці кафедри

 

 

 

 

 

Викладачі кафедри

 

2020-2024 рр.

 

 

 

 

 

2020-2024 рр.

 

 

 

 

 

2020-2024 рр.

2. 2.1. Вдосконалення змісту навчання, забезпечення лекційних курсів необхідними навчально-методичними матеріалами.

 

2.2.  Використання англійської мови у навчальному процесі.

 

2.3.  Удосконалення методики проведення навчальних занять.

 

2.4. Запровадження інноваційних технологій проведення лекційних і семінарських занять.

2.1. Видання навчально-методичних посібників, підручників та монографій:

“Історія політичної думки України”,

“Політичні вчення Античності”,

“Комунікативний менеджмент”,

“Психологія бізнесу, лідерства та комунікацій”,

“Макрополітична ідентичність”,

“Вступ до спеціальності (для студентів спеціалізації “державне управління і публічна служба”)”,

“Історія політичної науки. Новий час”

“Історія політичної науки. ХХ-ХХІ ст.”

“Історія політичної науки. Античність та Середньовіччя”,

“Політичні партії: особливості ідеологічної та організаційної еволюції (кінець ХХ-ХХІ ст.)”,

 

 

 

“Теорія міжнародних відносин”.

 

 

2.2. Розробка англомовних навчальних курсів:

“Політологія”, “Політика і релігія”,

“Політологія”, “Глобальна демократія”.

 

2.3. Використання результатів науково-методологічних семінарів кафедри у навчальному процесі.

 

2.4.  Розробка електронних курсів. Застосування кейс-технологій в навчальному процесі.

 

 

 

 

 

 

проф. Вдовичин І.Я.

доц. Бунь В.В.

 

 

проф. Жигайло Н.І.

проф. Жигайло Н.І.

 

 

доц. Угрин Л.Я.

 

доц. Угрин Л.Я.

 

 

 

 

асист.  Мотрен С.М.

 

доц. Гарбадин А.С.

 

доц. Бунь В.В.

 

 

доц. Шипунов Г.В.

 

 

 

 

 

 

 

 

доц. Угрин Л.Я.

 

 

 

 

 

 

асист. Іленьків Г.В.

 

асист. Мотрен С.М.

 

 

 

Викладачі кафедри

 

 

 

 

 

Викладачі кафедри

 

 

 

 

 

 

 

2020 р.

2020 р.

 

 

2020 р.

2020 р.

 

 

2020 р.

 

2021 р.

 

 

 

 

2021 р.

 

2022 р.

 

2023 р.

 

 

2024 р.

 

 

 

 

 

 

 

 

2024 р.

 

 

 

 

 

 

2021-2022 рр.

 

2021-2022 рр.

 

 

 

2020-2024 рр.

 

 

 

 

 

2020-2024 рр.

3. 3.1. Акредитація нових освітніх програм. 3.1.  Акредитація освітньої програми “Публічна політика” (бакалаврат). Акредитація освітньої програми “Державне управління і публічна служба”(магістратура).

Акредитація освітньої програми “Державне управління і публічна служба”  (бакалаврат).

Викладачі кафедри

 

 

 

Викладачі кафедри

 

 

 

Викладачі кафедри

 

2020-2021 рр.

 

 

 

2021-2022 рр.

 

 

 

2021-2022 рр.

4. 4.1. Підвищення наукового статусу журналу “Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії”. 4.1. Внесення журналу “Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії” до Переліку наукових фахових видань України за спеціальностями “Філософія” та “Політологія”  й надання йому категорії “Б”.

Внесення журналу “Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії” до міжнародної наукометричної  бази Scopus.

доц. Шипунов Г.В.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

доц. Шипунов Г.В.,

викладачі кафедри

2020 р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-2024 рр.

5. 5.1. Організація міжнародних та всеукраїнських наукових конференцій. 5.1. Проведення V міжнародної науково-практичної конференції “Філософсько-психологічні аспекти духовності в діяльності громадських організацій”.

Проведення щорічної всеукраїнської наукової конференції “Методологічні читання (пам’яті В.М. Денисенка)”.

проф. Жигайло Н.І.,

викладачі кафедри

 

 

 

 

 

 

 

 

Викладачі кафедри

квітень 2020 р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-2024 рр.

6. 6.1. Наукове керівництво аспірантами та докторантами 6.1.  Підготувати до захисту кандидатські дисертації та докторські дисертації Докторант Ключкович А.Ю.,

Докторант Савойська С.В.,

Асп. Сабара А.,

Асп. Сухарина А.

Асп. Токарєва Л.

Асп. Дахній З.

Асп. Возняк С.

Асп. Ковальчук М.

Асп. Сичова Я.

2020-2024 рр.
7. 7.1. Збільшення кількості публікацій у вітчизняних та міжнародних наукових виданнях, насамперед включених до міжнародних наукометричних баз. 7.1. Не менше 3-4 публікацій кожним викладачем упродовж перебування на посаді Викладачі кафедри

 

2020-2024 рр.
8. 8.1. Підвищення ефективності функціонування науково-методичного семінару кафедри. 8.1. Регулярне оновлення тематик науково-методичного семінару кафедри та їхнє наближення до напрямів наукових  досліджень аспірантів та докторантів. Викладачі кафедри

 

2020-2024 рр.
9. 9.1. Співпраця з роботодавцями. 9.1. Організація та активізація співпраці  з Львівською міською радою, Львівською обласною радою , Львівською обласною державною адміністрацією, Кабінетом Міністрів України, Верховною Радою України. Викладачі кафедри 2020-2024 рр.
10. 10.1. Активізація студентської наукової роботи. 10.1. Збільшення кількості студентських наукових публікацій. Щорічне проведення студентської наукової конференції “Дні науки філософського факультету”. доц. Шипунов Г.В.,

доц. Гарбадин А.С.,

асист. Мотрен С.М.

 

2020-2024 рр.
11. 11.1. Активізація громадсько-виховної роботи. 11.1.  Активна участь у роботі наукових спілок та товариств.

Розширення контактів викладачів кафедри зі школами м. Львова та області. Проведення профорієнтаційної роботи.

Регулярне висвітлювання на сайті філософського факультету та університету здобутків кафедри теорії та історії політичної науки.

Регулярне проведення виховних заходів, присвячених важливим історичним подіям, вшануванню пам’яті Січових Стрільців, Героїв УПА, Революції Гідності та ін.

Викладачі кафедри

 

 

Викладачі кафедри

 

 

 

 

 

доц. Угрин Л.Я.

 

 

 

 

 

 

 

Викладачі кафедри

 

2020-2024 рр.

 

 

2020-2024 рр.

 

 

 

 

 

2020-2024 рр.

 

 

 

 

 

 

 

2020-2024 рр.

 

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ КАФЕДРИ ПОЛІТОЛОГІЇ НА 2020–2024 РОКИ

У визначенні стратегії розвитку кафедри ми виходимо із двох головних напрямів функціонального навантаження: надання освітніх послуг та проведення наукових досліджень.

У сфері надання освітніх послуг кафедра дотримуватиметься цілей:

 • підготувати та провести акредитацію двох освітніх програм – «Політичний аналіз і консалтинг» та «Політична комунікація і ПР» – на рівні бакалаврату;
 • підготувати і провести акредитацію освітньої програми «Політичний маркетинг та менеджмент» на рівні магістратури;
 • збільшувати практичну орієнтованість чинних спеціальностей і спеціалізацій та нових освітніх програм;
 • підготувати і створити пропозицію надання освітніх послуг у галузі політичної науки на комерційній основі для іноземних громадян;
 • опрацювати та розробити спільно із факультетом журналістики освітню програму «Політична журналістика» на рівні магістратури;
 • ініціювати і провести необхідну роботу для створення Консорціуму кафедр політичної науки із числа провідних кафедр політології в Україні (як в сфері освіти, так і в сфері науки);
 • укласти відповідні договори й умови стосовно освітнього співробітництва з провідними кафедрами політології в країнах Центрально-Східної Європи, у тому числі в рамках проектів «Еразмус+».
 • просувати ідею та конструкцію отримання випускниками-політологами подвійних дипломів – нашого університету й закордонного університету;

У сфері досліджень і наукових розробок кафедра ставитиме завданнями:

 • провести необхідну підготовчу роботу для створення громадської науково-дослідницької організації – «Дослідницький інститут регіональних політичних процесів»;
 • проводити (у тому числі в рамках Дослідницького інституту) щорічні тематичні та спеціалізовані міжнародні наукові і науково-практичні конференції (як організовані самостійно, так і в кооперації з міжнародними партнерами та донорами);
 • набути статусу члена Центральноєвропейської асоціації політичної науки (CEPSA) і спробувати організувати контакти з Європейським консорціумом політичних досліджень (ECPR);
 • спільно з кафедрою теорії та історії політичної науки забезпечувати видання наукового журналу «Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії», покращити його позиціонування на національному рівні та домогтися реєстрації у якомога більшій кількості наукометричних баз даних;
 • здійснити акредитацію щорічника, який видається за результатами міжнародної наукової конференції «Політична партії та вибори», і провести роботу з приводу його індексування в наукометричних базах;
 • інтенсифікувати підготовку та видання нових крос-національних збірників і монографій (в тому числі й періодичних/щорічних) та підвищити статус наявних періодичних зарубіжних видань, до підготовки та редагування яких постійно долучається кафедра;
 • провести якомога більшу кількість працівників кафедри (особливо за новими вимогами) у редакційні колегії фахових періодичних видань з політичної науки як в Україні, так і закордоном;
 • проводити необхідну роботу для популяризації постдокторських програм, причому як для залучення до них у формі стажувань і наукових відряджень закордон працівників кафедри, так і для залучення до університету (у формі приймаючої сторони) постдоків/науковцівз інших країн;
 • продовжити й інтенсифікувати роботу в напрямі отримання дослідницьких і освітньо-наукових грантів, стипендій й інших форм фінансування державного та міжнародного значення і спрямування;
 • постійно збільшувати практичну та прикладну орієнтованість наукових досліджень і розробок.

 

 

Стратегія розвитку

кафедри психології філософського факультету

Львівського національного університету імені Івана Франка

на 2020–2024 роки

 

 Основні цілі та плановані показники розвитку кафедри на наступні п’ять років

Будучі структурною одиницею Львівського національного університету імені Івана Франка, кафедра поділяє його місію, візію та спирається у стратегії розвитку на загальні стратегічні цілі:

 Місія:

 • формувати особистість – носія інтелектуального та інноваційного потенціалу;
 • генерувати зміни, які потребує регіон, країна та світ;
 • розвивати соціальне та культурне середовище для гармонійного становлення та розвитку духовного світу молоді через виховання почуття національно-патріотичного обов’язку та пошани до історичної пам’яті;
 • готувати кваліфікованих фахівців в галузі психології.

Візія:

Львівський університет – це відкритий, мобільний, креативний, інноваційний, конкурентоздатний, соціально відповідальний навчальний заклад. Його розвиток вимагає, найперше, трансформації управління навчальним закладом із системи обліку в  ефективний, прогресивний менеджмент, скерований на постійне покращення якості навчання і розвиток наукових досліджень. Іновації, підприємництво, науковий пошук, демократичність, інтеграція, відкритість як засади діяльності.

Стратегія:

 • посилення ролі Університету в суспільстві та розвиток студентського самоврядування і громадського контролю;
 • досягнення найвищих світових стандартів та глобалізація наукових досліджень;
 • забезпечення високої якості навчального процесу;
 • поглиблення інтеграції Університету у світовий освітній та науковий процес;
 • створення сучасної соціальної, інформаційно-комунікаційної та освітньо-наукової інфраструктури.

Розвиток  кафедри психології відбуватиметься у відповідності до Закону України «Про вищу освіту», рекомендацій МОН України, Статуту Університету, які визначають:

 • автономію університету;
 • посилення співпраці державних органів і бізнесу з Університетом;
 • залучення міжнародної технічної допомоги

та включає послідовні зміни у таких сферах:

навчально-методична, наукова, виховна, організаційна, профорієнтаційна, громадська.

 

Мета: підготовка фахівців, компетентих у розв’язанні задач та проблем в  галузі психології в різних сферах діяльності (освіти, різих сфер професійної діяльності, психологічної допомоги, психокорекції, психологічної реабілітації), що перебачає відкритість до нових знань, ввдення інновацій, здійснення професійної діяльності з урахуванням загальнолюдських цінностей та норм професійної етики психолога.

 

1 Кадровий склад кафедри

Створення умов для розвитку професійної компетентності викладачів (підвищення кваліфікації; стажування у провідних навчальних закладах та наукових установах України та за кордоном; надання творчих відпусток для завершення наукових досліджень та захисту докторських та кандидатських дисертацій тощо).

Поповнення кадрового складу кафедри з випускників аспірантури та у перспективі – докторантури, що успішно захистили дисертації.

Створити умови для опанування викладачами та застосування у викладанні та у навчальних (курсові, кваліфікаційні, магістерські роботи) та наукових дослідженнях якісних методів дослідження. Водночас продовжувати роботу методичного семінару кафедри зі статистичних методів обробки емпіричних даних у наукових дослідженнях з психології.

Залучати до участі у навчальному процесі фахівців-практиків на основі погодинної оплати для викладання окремих курсів професійного спрямування.

Створити умови для реального підвищення кваліфікації викладачів, запровадити обмін викладачами з провідними навчальними закладами України  та інших країн, з якими Львівський національний університет імені Івана Франка має угоди про співпрацю, організовувати літні/зимові школи підвищення кваліфікації викладачів.

Розробити та впроваджувати заходи мотивування викладачів (премії, творчі відпустки, стажування, участь в обмінах тощо).

 1. Навчально-методична робота та розвиток якості навчального процесу

Розробка магістерських програм практичного спрямування, розрахованих на 1,5 термін навчання зі спеціалізаціями: педагогічна психологія, психологія управління, спеціальна психологія, клінічна психологія, політично психологія.

З метою створення реального резерву вступників до магістратури провадити в Інституті післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки Львівського національного університету імені Івана Франка навчання ОКР бакалавр зі спеціальності Психологія (осіб, що мають освіту  рівня бакалавра будь-яких спеціальностей).

Розробляти нові навчальні курси сучасного змісту з чітким практичним спрямуванням.

Розширювати співпрацю з установами освіти, медицини, підприємствами та організаціями різних типів для створення належних умов для проходження студентами практики, проведення досліджень у процесі написання курсових, кваліфікаційних та магістерських робіт та формування у студентів відповідних практичних фахових компетентностей.

Розширювати зв’язки з працедавцями, виявляти їхній запит для вдосконалення програм підготовки фаховими компетенціями, потрібними для виконання завдань, що ставить сучасна практика роботи психолога на конкретному місці праці.Використовувати можливості виробничої практики студентів для входження в правове поле дуальної освіти.

За нормативними курсами та курсами за вибором студентів готувати та публікувати підручники та навчальні посібники.

Сприяти дотриманню академічної доброчесності та етиці академічних стосунків у всіх сферах навчальної та наукової роботи. Організувати процес перевірки кваліфікаційних робіт студентів на наявність плагіату.

Взяти участь в організації анкетування студентів з метою отримання зворотного зв’язку з метою вдосконалення змісту навчальних курсів та підвищення якості освітніх послуг.

Створити та постійно розширювати базу даних працевлаштування випускників спеціальності 053 Психологія.

Підготувати документи для проходження акредитаціі спеціальності 053 Психологія.

 1. Наукова робота кафедри психології

Забезпечити доступ викладачів та студентів до електронних баз наукових даних з психології.

Активізувати роботу з підготовки та захисту викладачами докторських дисертацій.

Створити докторантуру та спеціалізовану вчену  раду з захисту дисертацій Phd.

Розвивати аспірантуру кафедри  психології, розширити коло спеціальностей  в аспірантурі, керівникам аспірантів посилити контроль за виконанням завдань аспірантами, вчасно завершувати аспірантуру захистом на спеціалізованих вчених радах.

Розвивати “Вісник Львівського університету. Серія Психології” як фахове видання.

Підготувати до друку колективну монографію за науковою темою кафедри.

Розробити чіткі критерії черговості друку наукової (монографії) та навчально-наукової продукції (підручники, посібники) викладачів у Видавництві Університету, ширше застосовувати практику видання електронних посібників та підручників.

Шукати грантову підтримку для дослідження актуальних наукових проблем, виконання наукових проектів як групових, так і індивідуальних.

 1. Зовнішні зв’язки кафедри психології

Розширювати та поглиблювати співпрацю з провідними профільними навчальними та науковими закладами України, організовувати та проводити наукові конференції, семінари для обміну досвідом та результатами наукових досліджень.

Залучати провідних іноземних спеціалістів для читання окремих лекцій та курсів для студентів, аспірантів та викладачів кафедри.

Міжнародна співпраця кафедри має вести до тісної кооперації з іноземними навчальними закладами з можливістю стажування викладачів за кордоном та обміну студентами, участі у спільних наукових проектах тощо. Ширше використовувати можливості міжнародних програм Erasmus +, програми Марії Склодовської-Кюрі, DААD, Фулбрайт та ін.

Розширювати співпрацю з роботодавцями з метою створення робочих місць для випускників спеціальності Психологія.

Продовжувати співпрацю з Львівською обласною Малою Академією наук, вдосконалювати курси та семінари, що викладають викладачі кафедри слухачам секції Психологія.

 1. Матеріальні ресурси та забезпечення навчального процесу

Систематично поновлювати бібліотечні фонди сучасною літературою та періодикою.

Оснастити аудиторії сучасним мультимедійним устаткуванням та комп’ютерами.

Створити кафедральну електронну бібліотеку.

Відновити комп’ютерний клас з потрібним для навчального процесу ліцензійним програмним забезпеченням.

Установити на території кафедри психології та в аудиторіях    швидкісний  Wi-Fi.

Відновитити лабораторію кафедри психології та оснастити її сучасним обладнанням та ліцензованими методиками для проведення лабораторних робіт та наукових досліджень.

Сприяти розвитку Психологічної служби Університету: допомагати у проведенні заходів, використовувати Службу як практичний майданчик для проходження студентами відділення виробничої практики, залучати до роботи у Психологічній службі випускників відділення психології філософського факультету домогтися виділення відповідного приміщення для роботи Психологічної служби.

Поступово переходити на електронну форму діловодства.

 1. Виховна робота зі студентами

Удосконалювати та урізноманітнювати форми виховної роботи зі студентами, розширювати співпрацю зі студентським самоврядуванням.

Залучати до роботи зі студентами випускників кафедри, що успішно працюють у різних галузях (в освітніх, медичних закладах, з персоналом підприємств та організацій, у рекрутингових агенціях, в структурах правоохоронних органів, у армійських підрозділах, у громадських організаціях тощо). Створити клуб випускників спеціальності Психологія філософського факультету.

Організовувати літні школи з окремих  проблем різних галузей психології для вироблення у студентів фахових умінь та навичок.

Сприяти розвитку Студентського наукового товариства (СНТП), щорічно проводити традиційні наукові конференції молодих вчених з друкуванням тез та видачею сертифікату участі.

Ширше залучати студентів до наукової роботи викладачів кафедри, збільшувати кількість спільних зі студентами наукових публікацій викладачів кафедри.

Започаткувати щорічне наукове видання для публікації наукових досліджень студентів.

Залучати студентів до волонтерської діяльності у наданні психологічної допомоги воїнам-учасникам АТО, членам їхніх родин, переселенцям з зони АТО, особам, що потребують соціальної реабілітації, дітям та дорослім з особливими потребами та їхнім родинам тощо.

 1. Профорієнтаційна робота кафедри

Використовувати можливості соціальних мереж для популяризації психологічних знань, наукових здобутків кафедри психології, реклами спеціальності «Психологія» філософського факультету Львівського національного університету імені Івана Франка серед потенційних абітурієнтів та їхніх батьків. Створити та вести сторінку кафедри психології на Facebook.

Залучати студентів до профорієнтаційної роботи з учнями під час проходження ними педагогічної практики. Ширше залучати до профорієнтаційної роботи шкільних психологів.

Формулювати теми наукових розвідок слухачів МАН не лише актуальних у науковому плані, а таких, щоб захоплювали виконавців та посилювали їхню мотивацію до вступу на навчання на спеціальності «Психологія» філософського факультету.

Рекламувати навчання на спеціальності «Психологія» філософського факультету під час викладання курсів для слухачів Університету Третього віку, багато з яких мають онуків-старшокласників.

Ширше використовувати можливості Центру неперервної освіти Інституту післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки (вести секцію психології в проекті Школа разосм з Університетом, організувати екскурсії школярів на факультет тощо.

 1. Громадська діяльність викладачів кафедри

Сприяти розширенню волонтерської діяльності викладачів, аспірантів та студентів кафедри психології у наданні психологічної допомоги воїнам-учасникам АТО, членам їхніх родин, переселенцям з зони АТО, особам, що потребують соціальної реабілітації, дітям та дорослім з особливими потребами та їхнім родинам тощо.

Створити Консультаційний Центр нейтралізації кризових викликів, залучивши до його роботи викладачів, аспірантів, магістрантів, студентів старших курсів.

Розширювати тематику курсів, що викладаються для слухачів Університету Третього віку.

Розширювати тематику навчальних  та тренінгових курсів, які пропонуються громадськості Центром неперервної освіти Інституту післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки Львівського національного університету імені Івана Франка.

 1. Календарний план досягнення поставлених цілей
Мета Результати / показники досягнення мети Залучені співробітники Термін виконання
1. Розвиток професійної компетентності викладачів Підвищення кваліфікації Викладачі кафедри Згідно графіку, що 5 років
Стажування у провідних навчальних закладах за кордоном Викладачі кафедри Згідно графіку
Літні/зимові школи Викладачі кафедри 2021, 2022, 2023, 2024
Методологічний семінар Викладачі кафедри, організатор доц. Сазонова О.В, Згідно плану роботи кафедри
Методичний семінар зі статистичних методів опрацювання даних Викладачі кафедри, організатор ст. викладач Бабенко В.В. Згідно плану роботи кафедри
Методичний семінар з якісних методів дослідження Викладачі кафедри, організатор доц. Кліманська М.Б. Згідно плану роботи кафедри
Поповнення кадрового складу випускниками аспірантури та докторантури завідувач кафедри На протязі терміну
2. Розвиток магістерських програм Розробка магістерських програм практичного спрямування, розрахованих на 1,5 термін навчання проф. Грабовська С.Л., проф. Партико Т.Б. 2020-2024 н.р.
Участь в розробці магістерської програми «Політична психологія» проф. Грабовська С.Л, доц. Карковська Р.І. 2020
3. Удосконалення якості навчального процесу Удосконалення навчально-методичних комплектів дисциплін Викладачі кафедри Протягом терміну
Розробка унаочнення навчальних дисциплін Викладачі кафедри Протягом терміну
Розробляти нові навчальні курси сучасного змісту з чіткми практичним спрямуванням. Викладачі кафедри Протягом терміну
Залучення фахівців-практиків до викладання відповідних навчальних дисциплін на засадах сумісництва Завідувач кафедри Протягом терміну
Підготовка навчальних посібників, підручників, електронної бази курсів лекцій та презентацій до них. Викладачі кафедри Протягом терміну
4. Розробка електронних курсів Психологічна ресурсність особистості

Психодіагностика

 

Психологія примирення

доц. Штепа О.С.

 

доц. Петровська І.Р.

проф. Грабовська С.Л.

 

2020

 

2021

 

2021

5. Розробка та викладання курсів англійською мовою Курс «Soft Skillss», спрямований на розвиток академічних і соціальних компетенцій у студентів. доц. Сеник О. М.

 

 

2020-2021

 

6. Підготовка до друку навчальних посібників та підручників Теоретико-методологічні проблеми психології

Актуалізація психологічних ресурсів особистості

Психологія вищої школи

 

Вікова психологія

 

«Інтерактивні технології в освіті та бізнесі»

проф. Гапон Н.П.

 

доц. Штепа О.С.

 

 

проф. Грабовська С.Л.

проф. Партико Т.Б.

проф.Грабовська С.Л., доц.Карковська Р.І., доц.Кліманська М.Б., доц.Чолій С.М.

2020

 

2021

 

 

2024

 

2024

 

2021

7. Розвиток наукової діяльності Забезпечити доступ викладачів та студентів до електронних баз наукових даних з психології Завідувач кафедри Протягом терміну
Захист викладачами докторських дисертацій Викладачі кафедри Протягом терміну
Створити спеціалізовану вчену  раду з захисту дисертацій Phd. Завідувач кафедри, 2021-2024
Друкувати Вісник Львівського Університету. Серія Психологія як фахове видання доц. Гребінь Н.В. Протягом терміну
Підготувати колективну монографію до друку за науковою темою кафедри

«Психологічні виміри особистості»

Завідувач кафедри, доц. Карковська Р.І. (редактори), викладачі кафедри 2022
8. Підготувати до друку монографії Психологія потенційного емігранта

Соціальний паразитизм: психологічний портрет

Психологія таємниці

доц. Дідковська Л.І.

проф. Грабовська С.Л.

ст.в. Михальчишин Г.Є.

2020

 

2022

 

2023

Шукати грантову підтримку для дослідження актуальних наукових проблем, виконання наукових проектів як групових, так і індивідуальних. Викладачі кафедри, доц. Чолій С. М. Протягом терміну
Організація та проведення наукових конференцій та семінарів Викладачі кафедри Протягом терміну
Підготовка до друку та публікація наукових статей в журналах, що індексуються у наукометричних базах даних Викладачі кафедри Протягом терміну
Захист докторських та кандидатських дисертацій викладачами кафедри та аспірантами Викладачі та аспіранти кафедри Протягом терміну
9. Покращення матеріального забезпечення навчального процесу Систематично поновлювати бібліотечні фонди сучасною літературою та періодикою. Завідувач кафедри Протягом року
Оснастити аудиторії сучасним мультимедійним устаткуванням та комп’ютерами Завідувач лабораторії психології, матеріально відповідальний Протягом року
Відновити лабораторію кафедри психології , оснастити її сучасним обладнанням для проведення лабораторних робіт та наукових досліджень. Завідувач лабораторії психології, матеріально відповідальний Протягом терміну
10. Удосконалення змісту та форм виховної роботи зі студентами Залучати до роботи зі студентами випускників кафедри, що успішно працюють у різних галузях Порадники академічних груп Протягом терміну
Літні школи з окремих  проблем різних галузей психології для вироблення у студентів фахових умінь та навичок. Викладачі кафедри Протягом терміну
Наукові конференції молодих вчених з друкуванням тез та видачею сертифікату участі. Доц. Штепа О.С. Щорічно протягом терміну
Публікація спільних зі студентами наукових статей  викладачів кафедри.

 

Викладачі кафедри та студенти Протягом терміну
Наукове видання для публікації наукових досліджень студентів. Викладачі кафедри та студенти Протягом терміну
Залучення студентів до волонтерської діяльності Викладачі кафедри та студенти Протягом терміну
11. Удосконалення профорієнтаційної роботи, популяризація психологічних знань, наукових здобутків кафедри психології, заохочення абітурієнтів до вступу на навчання на спеціальність «Психологія» Створити та вести сторінку кафедри психології на Facebook.

 

Ст. Чінка А. 2020
Залучати студентів до профорієнтаційної роботи з учнями під час проходження ними педагогічної практики. Викладачі кафедри та студенти Протягом терміну
Використовувати можливості МАН для заохочення абітурієнтів до вступу на спеціальність Психологія Викладачі кафедри

 

 

 

Протягом терміну
12. Розширювати та поглиблювати співпрацю з провідними профільними навчальними та науковими закладами України та зарубіжжя Організовувати та проводити наукові конференції, семінари для обміну досвідом та результатами наукових досліджень. Викладачі кафедри Протягом терміну
Залучати провідних іноземних спеціалістів для читання окремих лекцій та курсів для студентів, аспірантів та викладачів кафедри. Завідувач кафедри Протягом року
Організовувати обмін викладачами та студентами для стажування та проведення наукової роботи Завідувач кафедри Протягом року
Шукати грантову підтримку наукових досліджень Викладачі кафедри Протягом терміну
Організовувати проектні групи для проведення спільних наукових досліджень Викладачі кафедри Протягом року.
13. Розвиток практичної складової фахової підготовки спеціалістів Розширювати зв’язки з установами освіти, медицини, організацій та підприємств для організації практики студентів доц. Вовк А.О., доц. Волошок О.В., ст. в Михальчишин Г.Є. Протягом терміну
Використання можливостей існуючих та створення  нових практичних майданчиків для отримання студентами практичних навичок та вмінь. Викладачі кафедри Протягом терміну
Розширювати зв’язки з працедавцями для створення робочих місь для випускників Викладачі кафедри Протягом терміну
Залучення студентів до волонтерської діяльності у наданні психологічної допомоги воїнам-учасникам АТО, членам їхніх родин, переселенцям з зони АТО, особам, що потребують соціальної реабілітації, дітям та дорослім з особливими потребами та їхнім родинам тощо. Викладачі кафедри Протягом терміну

 

Перспективна програма розвитку кафедри психології обговорена та затверджена на засіданні кафедри психології філософського факультету 14 листопада 2019 р., протокол № 7.

 

Завідувачка кафедри психології

філософського факультету, професорка                                        С.  Грабовська