Сінькевич Ольга Борисівна

Посада: доцент кафедри теорії та історії культури

Науковий ступінь: доктор філософських наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-42-10

Електронна пошта: Olha.Sinkevych@lnu.edu.ua

Курси

Публікації

Авторська монографія:

Сінькевич О.Соціальні практики масової культури: ідентифікаційний дискурс : [монографія] / Ольга Борисівна Сінькевич. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 360 с.

Співавтор монографій:

Людина в сучасному світі» (Кн.1. Філософсько-культурологічні виміри : колективна монографія / За заг. ред. Мельника В.П.– Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2012.
Наука і цінності людського буття  Колективна монографія/ [Альчук М.П., Бойченко М.І., Вишинський С.Д. та ін.] ; за заг. ред. д-ра філос. наук, проф. В.П. Мельника. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013.

Статті:

Ідеологія суспільства споживання та масова культура: філософсько-культурологічний аналіз // Сборник научных трудов Sworld. – Вып. 4. Том.39. – Одесса : КУПРИЕНКО, 2012. – С.102-109;

Масова культура як «агент глобалізації»: сучасні трансформації // Вісник Дніпропетровського університету. Серія «Філософія, Соціологія, Політологія». – Вип. 22(2). – Т.20. 2012, №9/2. – С. 333-339;

Ідентифікація через споживання в добу масової культури: філософсько-культурологічні аспекти аналізу // Гілея: Науковий вісник. Збірник наукових праць. – Вип. 70 (№3). – Київ, 2013. – С. 615-620;

Идентичность в эпоху глобализации: современный дискурс // Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Серыя 1. Гісторыя і археалогія.Філасофія. Паліталогія. №3 (162). – Гродна : ГрДУ, 2013. – С.80-85;

Динамика персональной идентификации в современную эпоху // European Applied Sciences. – №10.Volume 2. – Stuttgart : ORT Publishing, – 2013. – C. 49-52.

Трансформація тілесної ідентифікації в контексті постлюдської перспективи // Вісник Дніпропетровського університету. Серія «Філософія, Соціологія, Політологія». – 2013. – Вип. 23 (4). Т.21. №9/2. – С.265-271.

Політкоректність в контексті глобалізаційних процесів сучасності // Сборник научных трудов Sworld. – Т. 26. Филология и философия. – Одесса : КУПРИЕНКО, 2013 –  С. 82-88.

Стратегии персональной идентификации в современную эпоху // Нова парадигма: журнал наукових праць. Серія «Філософія. Політологія. Соціологія». – Вип. 119. – К. : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2013. – С.95-104.

Тілесна ідентичність у віртуальному просторі // Сборник научных трудов Sworld. 2013. – Вып. 3. Т. 27. – Иваново : МАРКОВА АД, 2013.– С. 82-89.

Молодіжні субкультури як «культури самоідентифікації» в сучасну епоху // Гілея : науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В.М. Вашкевич. – К. : ПП «Видавництво «Гілея», 2014. – Вип. 84 (№ 5). – 289-293.

Дилеми ідентичності в глобалізованому світі // Мультиверсум. Філософський альманах / гол. ред. Лях В.В. – Вип.  (126). – К., 2013. – С. 3-15.

Отношения Я-Другой как модус идентичности // Грані. Науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах. – 2014. – Вип. 9 (113). – С. 33-39.

Цивилизационная идентичность и цивилизационное сознание // Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Серыя 1. Гісторыя і археалогія.Філасофія. Паліталогія. №3 (183). – Гродна : ГрДУ, 2014. – С. 83-88.

Стереотип та імідж у ідентифікаційних стратегіях масової культури // Сборник научных трудов Sworld. – Вып. 1. –Т. 23. Философия и филология. – Иваново : МАРКОВА АД, 2014. – С. 21-29

Соціальна ідентичність в контексті трансформаційних  процесів сьогодення // Вісник Черкаського університету. Серія Філософія. – 2014. – №11 (304) – С.9-15.

Наративна персональна ідентичність в добу масової культури // Вісник Дніпропетровського університету. Серія «Філософія, Соціологія, Політологія». – 2014. – Вип. 24 (2). – Т. 22. №9/2. – С. 124-130.

Вікова ідентичність в контексті масової культури: соціально-філософський аналіз // Гілея : науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред.. В.М. Вашкевич. – К. : ПП «Видавництво «Гілея», 2014. – Вип. 89 (№ 10). – С. 294-298.

Парадоксы персональной идентичности : современный контекст // Философия и социальные науки. – Минск :  Изд. БГУ,  2014. – № 3. – С. 48-53.

Гендер в ідентифікаційних практиках масової культури // Грані. Науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах. – 2014. – Вип. 11 (115). – С. 16-22.

Конвергенція елітарної та масової культур як чинник трансформації ідентифікаційних стратегій // Грані. Науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах. – 2014. – Вип. 12 (116). – С. 11-17

Реклама як засіб конструювання ідентичності суб’єкта масової культури // Гілея : науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред.. В.М. Вашкевич. – К. : ПП «Видавництво «Гілея», 2014. – Вип. 90 (№11). – С. 287-291.

 

Навчально-методичні видання:

Основи культурології : підруч. для вищ. навч. закл. – К. : Дім “Ін Юре”; Видавн. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009;

співавтор видань:

Лекції з історії світової та вітчизняної культури : Навч. посібник. – Львів : Світ, 2005;

Історія української культури : Навч. посібник. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2012;

Культурологія. – Харків : Фоліо, 2013

Біографія

Канд. філос. наук («Себастьян Фабіан Кленович та реформаційний і гуманістичний рух в Польщі і на Україні в кінці XVI – на початку XVII ст.», 1986); доцент кафедри теорії та історії культури філософського факультету (1997); доктор філософських наук («Ідентифікаційні практики масової культури: соціально-філософський аналіз», спеціальність 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії, 2016)

Курси:

  • Основи культурології
  • Естетика
  • Естетика та мистецтво ХХ-ХХІ ст.
  • Феномен масової культури
  • Міжкультурна комунікація

Методичні матеріали

Матеріали для студентів на час карантину: 

Індивідуальний план

Програма курсу_3_курс_Естетика

Програма курсу_5_курс_Міжкультурна_комунікація

Розклад

 

Навчально-методичні видання:
Основи культурології : підруч. для вищ. навч. закл. – К. : Дім “Ін Юре”; Видавн. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009;
співавтор видань:
Лекції з історії світової та вітчизняної культури : Навч. посібник. – Львів : Світ, 2005;
Історія української культури : Навч. посібник. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2012;
Культурологія. – Харків : Фоліо, 2013

Програми курсів:

Естетика

Масова культура

Міжкультурна комунікація

Основи культурології

Естетика ХХ-ХХІ ст.

 

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!