Сазонова Олена Володимирівна

Посада: доцент кафедри психології

Науковий ступінь: кандидат психологічних наук

Вчене звання: доцент

Електронна пошта: Olena.Sazonova@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

 • психологія конфлікту
 • психокорекція
 • кататимно-імагінативна психотерапія (символдрама)

Курси

Публікації

 1. Сазонова О. Дослідження співвідношення між домінуючими копінг-стратегіями, рівнем тривожності та самооцінки учнів / О. В. Сазонова // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць Кам’янець Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. – Вип. 23. – Кам’янець-Подільський : Аксіома. – 2014. – Вип. 23. – С. 562 – 573. – 0,5 д. а. (Index Copernicus, Google Scholar) http://www.irbisnbuv.gov.ua/cgibin/irbis_nbuv/cgiirbisexe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Pspl_2014_23_51
 2. Сазонова О.В. Дослідження особливостей соціальної адаптації дітей-сиріт / О.В.Сазонова // Фундаментальные и прикладные исследования в практиках ведущих научных школ. – 2014. – № 5. – С. 168–180. – 0,75 д.а. URL: fund-issled-intern.esrae.ru/5-72 (РИНЦ Science Index, Google Scholar) http://fund-issled-intern.esrae.ru/pdf/2014/5/72.pdf
 3. Сазонова О.В Трудоголізм як форма професійної мотиваційної деформації програмістів / О.В.Сазонова // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць Кам’янець Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України. – 2016. – Випуск 31. – С. 393–406. – 0,75 д.а. (Index Copernicus, Google Scholar) http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbisexe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Pspl_2016_31_34
 4. Сазонова О.В. Мотиваційні особливості процесу прийняття рішень / О.В.Сазонова // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць Кам’янець Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України. – 2017. – Випуск 35. – С. 383–400. – 0,75 д.а. (Index Copernicus, Google Scholar) http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbisexe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Pspl_2017_35_33
 5. Сазонова О.В. Особливості стилів мислення старшокласників із різною професійною спрямованістю / О.В.Сазонова, Д.Б.Бабій // Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2017. – Випуск 2. – Том 2. – Серія «Психологічні науки». – С. 87–93. – 0,5 д.а. (Index Copernicus)
 6. Сазонова О.В. Сімейні цінності та рольові установки подружніх пар / О.В.Сазонова // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць Кам’янець Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України. – Випуск 39. – Камянець-Подільський : Аксіома, – 2018. – С. 272–295. – 0,75 д.а. (Index Copernicus, Google Scholar, CEJSH, RESERCH BIBLE, ERISH PLUS, OAJI) http://biomedtech.kpi.ua/index.php/2227-6246/article/view/156705
 7. Турецька Х.І., Сазонова О.В. Нейрофізіологічне підґрунтя символдрами як психодинамічного напрямку психотерапії / О.В.Сазонова // Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2019. – Випуск 1. – Серія «Психологічні науки». – С. 344–349. – 0,75 д.а. https://pj.journal.kspu.edu/index.php/pj/article/view/59

Статті у періодичних наукових виданнях, що внесені до Переліку фахових видань України

 1. Сазонова О. В. Лідерство та керівництво в сучасних умовах управління навчальним закладом / О. В. Сазонова, І. Р. Петровська // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2007. – №1. – С. 187–195.– 0,5 д.а.
 2. Сазонова О.В. Співвідношення рівня конфліктності особистості та індивідуального стилю управління в умовах навчальної діяльності / О.В.Сазонова // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2008. – №2. – С. 224–232. – 0,5 д.а.
 3. Сазонова О.В. Конфліктність особистості викладача як фактор педагогічного конфлікту / О.В.Сазонова // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2008. – №6. – С.158–164. – 0,5 д.а.
 4. Сазонова О.В. Особливості прояву внутрішньої агресивності підлітків в умовах навчальної діяльності / О.В.Сазонова // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2009. – №5 – С.179–185. – 0,5 д.а.
 5. Сазонова О. Лідерство в управлінні навчальним закладом: результати експерименту / О. В. Сазонова, М.Р. Волянська // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2010. – №5 – С.191–200. – 0,5 д.а.
 6. Сазонова О. В. Дослідження співвідношення емоційної зрілості та стійкості з домінуючими копінг-стратегіями у студентів ВНЗ / О. В. Сазонова // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 12 : Психологічні науки. – – Вип. 37. – С. 230–234. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_012_2012_37_63
 7. Сазонова О.В. Соціально-комунікативна компетентність викладача як чинник ефективності навчально-виховного процесу / О.В.Сазонова // Збірник «Психологічні науки: проблеми і здобутки». Серія «Вища освіта України». – 2012.– Теоретичний та науково-методичний часопис «Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання» – С.79–85. – 0,5 д.а.
 8. Климентович О.Б., Сазонова О.В. Гендерні стереотипи в педагогічній практиці / О.Б. Климентович, О.В.Сазонова // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». – 2012. – Додаток 1 до вип.27. – Том IX (42). – Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – С.275–286. – 0,5 д.а.
 9. Сазонова О.В. Управлінська та педагогічна культура викладача Вищого навчального закладу / О.В.Сазонова // Гуманітарний вісник ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди”. – 2014.– Додаток 1 до Вип.31. – Том VIII (50). – Тематичний випуск “Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору”. – С. 572–581.– 0,5 д.а.
 10. Сазонова О.В. Конфліктологічна компетентність викладача вищого навчального закладу / О.В.Сазонова // Гуманітарний вісник ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди”. – 2014. – Додаток 4 до Вип.31. – Том I (9). – Тематичний випуск “Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання”. – С. 443–449. – 0,5 д.а. http://chelpanov.eeipsy.org/index.php/eeip/article/view/910
 11. Сазонова О.В. Дослідження ціннісних орієнтацій сучасної студентської молоді / О. В. Сазонова // Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2014. – Випуск 2. – Том 2. – Серія «Психологічні науки». – С. 51–57. – 0,5 д.а.
 12. Сазонова О. В. Формування ціннісних орієнтацій практичного психолога у процесі навчання / О. В. Сазонова // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 12 : Психологічні науки. – 2014. – Вип. 45. – С. 99–106. – 0,5 д.а. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nchnpu_012_2014_45_17.pdf. 
 13. Сазонова О. В. Індивідуально-психологічні особливості трудоголізму програмістів / О. В. Сазонова // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Психологічні науки. – – Вип. 1(1). – С. 66-71. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvkhp_2015_1%281%29__15
 14. Сазонова О.В. Індивідуально-психологічні особливості навчальної мотивації студентів / О.В.Сазонова // Гуманітарний вісник ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди”. – 2015. – Додаток 1 до Вип.36. – Том V (65). – Тематичний випуск “Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору”. – С. 416–427. – 0,5 д.а.

Публікації у наукових виданнях України, які не включені до переліку фахових видань

 1. Сазонова О.В. Особливості прийняття рішень мотивованих на досягнення успіху осіб / О.В.Сазонова // Вісник університету імені Івана Франка. – Львів : Видавничий цент ЛНУ імені Івана Франка – 2018. – Випуск 2 – стор. 118-128. – 0,5 д.а.

Матеріали та тези доповідей наукових конференцій, проведених в Україні

 1. Сазонова О.В. Теорія та практика супервізорської діяльності в практичній психології / О. В. Сазонова // Тези доповіді XI міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Сучасний рух науки», 8-9 жовтня 2020р. – Дніпро, 2020 – Т.2. – С. 217-220. http://www.wayscience.com/wp-content/uploads/2020/10/11th-Conference-Part-2.pdf#page=217
  1. Сазонова О.В. Дослідження співвідношення профорієнтаційних, когнітивних та рольових характеристик старшокласників. / О.В.Сазонова // Сборник научных трудов SWorld. – 2013. – Выпуск 3. Том 24. – Иваново: МАРКОВА АД.– ЦИТ: 313-1139. – С. 68-74. (Входит в международную наукометрическую базу РИНЦ SCIENCE INDEX Импакт-Фактор>0) https://www.sworld.com.ua/konfer32/1139.pdf
  2. Сазонова О.В. Цінності та ціннісні орієнтації сучасної студентської молоді / О.В.Сазонова // Сборник научных трудов SWorld. – 2015. – Выпуск №1 (38) – Иваново: МАРКОВА АД.– ЦИТ: 115-404. – С. 26-31. (Входит в международную наукометрическую базу РИНЦ SCIENCE INDEX) https://www.sworld.com.ua/konfer38/404.pdf

 

Біографія

1970 – народилась у м.Львові

ОСВІТА

2019-2020 – навчання у проекті «Супервізор» при Львівському психоаналітичному інституті ментального здоров’я

2018 – стажування у Берлінському інституті психоаналізу

2007 – отримала вчене звання доцента

1999- 2009 – навчання у проекті «Психотерапевт за методом Кататимно-імагінативної психотерапії (символдрами)» при Міжнародному товаристві Кататимного переживання образів

1998 – захистила дисертацію в Інституті психології імені Григорія Костюка (м.Київ) за спеціальністю «Вікова та педагогічна психологія»

1994 – 1997 – навчалась в аспірантурі у Львівському національному політехнічному університеті

1987 – 1992 – навчалась на спеціальності «прикладна математика» у Львівському політехнічному інституті

РОБОТА

2020 – Голова ГО «Інститут розвитку символдрами та глибинної психології»

2014 – даний час – доцент кафедри психології Львівського національного університету імені Івана Франка

1998 – 2014 – на посадах від асистента до доцента кафедри інженерно-педагогічної підготовки Львівському національному університеті «Львівська політехніка»

1996-1998 – психолог

1992 – 1994 – лаборант кафедри інженерно-педагогічної підготовки у Львівському політехнічному інституті

 

Методичні матеріали

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!