Лисий Василь Прокопович

Посада: професор кафедри філософії

Науковий ступінь: доктор філософських наук

Вчене звання: професор

Електронна пошта: vasyl.lysyi@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

 • Проблеми класичної німецької філософії
 • Історії філософії
 • Філософські теорії діяльності, теорії діалектики і методології науки

Курси

Публікації

Автор понад 195 публікацій, зокрема:

 1. Лисий В. Мислити та мислення: їх збіг і його відсутність. Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії. – 2021. – Вип. 35. – С. 64-76.
 2. Лисий В. П., Назарук М. М. Сталий розвиток: від філософії до стратегії і реалізації. Соціогуманітарні проблеми людини. – 2021. – Вип. 6. – С. 238–241.
 3. Лисий В. Суперечність як рушій поступу філософських систем // Тези звітної наукової конференції філософського факультету / Відп. за випуск Л. Рижак, Н. Жигайло. – Львів, 2021. – Вип. 18. – 21–25.
 4. Лисий В. Свідомість – самосвідомість – розум як логіка сходження класичної німецької філософії. Вісник Львівського університету. Серія філософські науки. – 2019. – Вип. 22. – С. 107–126.
 5. Лисий В. Філософія природи (натурфілософія): історичні реалії та можливості її відновлення. Вісник Львівського університету. Серія філософські науки. – 2017. – Вип. 19. – С. 99–112.
 6. Лисий В. Проблема діалогу в “Феноменології духу” Г. Гегеля в контексті генези німецького ідеалізму. Діалог і порозуміння для європейської і світової спільноти (із залученням творчого до світу Львівсько-Варшавської школи): колективна монографія. – Львів: Львівський національний університет ім. І. Франка, 2017. – С. 98-119.
 7. Лисий В. Діалог у контексті теоретичного і практичного: Л. Фойєрбах, Г. Гегель і сучасність. Вісник Львівського університету. Серія філософські науки. – 2016. – Вип. 18. – С. 160–171.
 8. Лисий В. Трансценденталізм Й. Фіхте: його практичні і теоретичні підстави. Вісник Львівського університету. Серія “Філософські науки”, 2015. – Вип. 17. – С. 3-18.
 9. Лисий В. П. Рефлексивний і категоріальний виміри співвідношення діалектики і культури [Електронний ресурс] / В. П. Лисий, В. Г. Костенко // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. Ґжицького. – 2014. – Т. 16, № 3(5). – С. 278-285.
 10. Лисий В. П. Діалектика: навч. посібник. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 480 с.
 11. Лисий В. Ф. Шеллінг про діяльну сутність природи та теорія ноосфери В. Вернадського // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. Ґжицького. – 2014. – Т. 16, № 2(5). – С. 277-281.
 12. Лисий В. Діалектика як діалог і метод: критерій сутнісної єдності. Вісник Львівського університету. Серія “Філософські науки”, 2013. – Вип. 16. – С. 29-39.
 13. Лисий В. Перехід як закон пізнання та діяльності: історико-філософські вимір. Історія філософії як школа думки. Збірник наукових праць. – Івано-Франківськ: Видавництво Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2013. – С. 185-199.
 14. Лисий В. Зовнішні форми вияву розвитку. Єдність істини добра і краси. Збірник наукових праць. – Дрогобич, Державний педагогічний університет імені Івана Франка, 2013. – С. 114-130.
 15. Лисий В. П., Назарук М. М. Сталий розвиток: від філософії до стратегії і реалізації // Соціогуманітарні проблеми людини. – 2012. – № 6. – С. 238-241.

Біографія

1943 – народився в с. Липовеньке Голованівського району, Кіровоградської області.

ОСВІТА:

1991 – отримав вчене звання професора.

1988 – захистив докторську дисертацію “Діалектика як синтез теорії і практики” (філософські науки).

1979 – отримав вчена звання доцента.

1974 – захистив кандидатську дисертацію “Теоретичне і практичне. Діалектика їх взаємозв’язку” (філософські науки).

1970 – 1973 – навчався в аспірантурі філософського факультету Київського державного університету ім. Т. Шевченка за спеціальністю “Діалектичний та історичний матеріалізм”.

1965 – 1970 – навчався на філософському факультеті Київського державного університету ім. Т. Шевченка за спеціальністю “Викладач філософських дисциплін та суспільствознавства”.

1950 – 1960 – навчався в Липовенській середній школі Голованівського району, Кіровоградської області.

РОБОТА:

1990 – даний час – професор кафедри філософії Львівського національного університету ім. І. Франка.

1986 – 1990 – доцент кафедри філософії Львівського державного університету ім. І. Франка.

1984 – 1986 – старший науковий співробітник кафедри філософії Львівського державного університету ім. І. Франка.

1981 – 1984 – доцент кафедри філософії Львівського державного університету ім. І. Франка.

1980 – 1981 – завідувач кафедри філософії Львівського торгово-економічного інституту “Центроспілки”.

ДОСЯГНЕННЯ:

З 2007 – Заслужений професор Львівського національного університету ім. І. Франка.

2004 – 2008 – член Експертної ради ВАК України.

1995 – 2005 – заступник декана філософського факультету Львівського державного університету ім. І. Франка з наукової роботи.

З 1998 – член спеціалізованої Вченої ради з захисту кандидатських і докторських дисертацій з філософських наук Львівського національного університету ім. І. Франка.

З 1995 – член Вченої ради філософського факультету і Науково-технічної ради Львівського національного університету ім. І. Франка.

Керівник восьми кандидатських дисертацій:

 1. Стуканов М. А. “Соціально-практичні основи самореалізації особи в соціалістичному суспільстві”. 09.00.01.; 1989.
 2. Возняк С. С. “Філософсько-світоглядний аналіз діалектики категорій “форма” і “зміст”. 09.00.01.; 1990.
 3. Омельченко С. М. “Діалектична природа творчої діяльності”. 09.00.01.; 1992.
 4. Шигарєва М. О. Роль мовної картини світу у соціальному пізнанні (історико-філософський аналіз)”. 09.00.05.; 1996.
 5. Дульнєва М. В. Взаємозв’язок теоретичного та практичного в історії (у проблематиці її змісту і методології”. 09.00.03.; 1997.
 6. Харченко Л. В. “Соціально-гносеологічна природа сучасної міфотворчості”. 09.00.03.; 2004.
 7. Гайналь Т. О. “Єдність гносеологічного та соціально-практичного в контексті гуманістичного відношення людини до природи”. 09.00.03.; 2005.
 8. Лазарева М. Л. “Діалектика масовості та елітарності у контексті відчуження”. 09.00.03.; 2013.

Методичні матеріали

 1. Програма “Історія філософії Нового часу (німецька класична філософія)” для студентів філософського факультету. – Львів, 2015. – 13 с.
 2. Робоча програма навчальної дисципліни “Діалектика”. Галузь знань: 0203 – Гуманітарні науки. Напрям підготовки 6.020301 – Філософія. Кредитно модульна система організації навчального процесу. – Львів, 2015. – 25 с.
 3. Плани семінарських занять з навчального курсу “Діалектика” (для студентів філософського факультету: спеціальність “Філософія”). – Львів, 2006. – 15 с.
 4. Плани семінарських занять з німецької філософії Нового часу (для студентів філософського факультету: спеціальність “Філософія”). – Львів, 2005. – 27 с.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!