Лисий Василь Прокопович

Посада: професор кафедри філософії

Науковий ступінь: доктор філософських наук

Вчене звання: професор

Електронна пошта: vasyl.lysyi@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Курси

Біографія

ЛИСИЙ Василь Прокопович (12.ІІ.1943, с. Липовеньке Голованівського р-ну, Кіровоград. обл.) – філософ, канд. філос. наук (Теоретичне і практичне. Діалектичне і їх зв’язку, 1974), доц. (1977), д-р філос. наук (Діалектика як синтез теорії і практики, 1988), проф. (1991). Закінчив філос. ф-т (1970), аспірант (1970–73) Київ. ун-ту. Асист. (1973–77), ст. наук. співроб. (1984), доц. (1977–90), з 1990 – проф. каф. філос.
Львів. ун-ту. 1980–82 – зав. каф. філос. Львів. торг.-ек. ін-ту Центроспілки. Заст. декана філос. ф-ту з наук. роботи (1995–2005), чл. Вченої ради ф-ту і наук.-тех. ради ун-ту, з 1988 член спец. Ради з захисту канд. і доктор. десерт. з філос. наук Львів. ун-ту. Від 2004 член експертної ради ВАК України. Від 2007 р. – засл. проф. Львів. ун-ту.
Наук. інтереси: проблеми іст. філос., іст. філос. думки в Україні, філос. теорії діяльності та діалектики. Автор понад 80 наук. праць, зокр.: монографії Єдність теорії і практики в матеріалістичній. діалектиці (1985), статей: Сковорода про самопізнання та призначення філософії (1996), Й. Фіхте про систему філос. знання та принципи його побудови (1998), Діалектика як діалог і Гегель (2002), Гегель та проблема розуміння діалектики як синтезу теоретичного і практичного (2003), Діалогічна і теоретична моделі діалектики: витоки, ґенеза, сучасність (2004), Принцип діяльності в «науковченні» Й.Фіхте (2004), Г.Гегель про діалектику як культуру мислення (2004), Діалектика Ф.Шеллінга в системі трансцендентальних теорій (2005), Історія філософії як історія самопізнання діалектики (2006), Трансцендентальна діалектика Ф.Шеллінга у вимірах історизму, синтезування та системного викладу (2007), Діалектика як метод і проблема її застосування у науці (монографія –Філософія. Пізнання. Наука. – 2008), Науково-раціоналістичні виміри цивілізаційного поступу, у співавторстві (2009), Єдність і боротьба протилежностей як діалектична суперечність (2009).

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!