Колодій Антоніна Федорівна

Посада: професор кафедри політології

Науковий ступінь: доктор філософських наук

Вчене звання: професор

Веб-сторінка: political-studies.com

Наукові інтереси

Теорія демократії; проблеми суспільної та політичної трансформації, взаємодія формальних та неформальних інституцій у процесі демократичних перетворень в Україні; теорія і практика розвитку громадянського суспільства, політичних партій і груп інтересів; теорія націй, національна політика й національна консолідація, зокрема становлення громадянської нації в Україні.

Публікації

Є автором понад 200 наукових, науково-методичних та науково-популярних праць, у тому числі, 4 індивідуальних та понад 20 колективних монографій,  співавтором та науковим редактором кількох фундаментальних підручників з політології та теорії демократії, великої кількості наукових статтей, навчально-методичних посібників та розробок, а також публіцистичних праць в українських і, частково, в зарубіжних (електронних) ЗМІ. Більшість статтей розміщені у відкритому доступі на авторському сайті за адресою: https://political-studies.com.

Список вибраних публікацій

Дисертаційні дослідження:

 1. Колодий А.Ф. Аграрная политика Ф. Рузвельта (1933-1939гг.) Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук. Академия наук СССР. Институт всеобщей истории. – Москва, 1972. – 398 с.
 2. Колодий А.Ф. Социальная справедливость и ее проявление через отношения равенства и неравенства (теория, уроки государственно-административного социализма, перспективы). Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова. Специальность 09.00.02 – теория и история социализма. – Москва, 1992. – 407 с.
Підручники та посібники:
 1. Основи демократії. Підручник для студентів вищих навчальних закладів / За заг. ред. А.Ф. Колодій. Третє видання, оновлене і доповнене. — Львів: Астролябія, — 832 с.
 2. Основи демократії. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / За заг. ред. Антоніни Колодій. — К.: Ай-Бі, 2002. — 684 с.; 2004. — 667 с.
 3. Політологія. Кн. перша: Політика і суспільство. Кн. друга: Держава і політика. Підручник для вузів. Допущено Міністерством освіти / А. Колодій, Л. Климанська, Я. Космина, В. Харченко. За науковою редакцією Антоніни Колодій. – 2-е видання, перероблене і доповнене. – К.: Ельга, Ніка-Центр, 2003. – 664 с., ілл.
 4. Політологія. Збірник вправ і завдань для самостійної роботи. Глосарій / Методичний посібник до підручника „Політологія”. За редакцією Антоніни Колодій. – К.: Ельга, Ніка-Центр, 2003. – 278 с.
 5. Політологія. Підручник для вузів. Допущено Міністерством освіти / Автори: Колодiй А. Ф., Харченко В. I., Климанська Л. Д., Космина Я. М. За науковою редакцією А. Колодій. – Київ: Ельга-Н; Ніка-Центр, 2000. 584 с., ілл.
 6. Основи політології. Курс лек­цій. Колектив ав­торів. За ред. В. І. Харченка, А. Ф. Колодій, Л. Д. Климанської. – Львів, ЛПІ, 1994. – Частина І – 144 с.; частина ІІ – 159 с.
 7. Гук О.І., Колодій А.Ф. Культура та етика демократичного врядування: навчальний посібник / О.І. Гук, А.Ф. Колодій. – Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2011. – 108 с.
 8. Політичні режими сучасності і перехід до демократії /Автори: Давимука С., Колодiй А., Кужелюк Ю., Харченко В. – Львів, 1999. – 168 с.
 9. Новітня політична лексика : енциклопед. словник-довідник / [І. Я. Вдовичин, Л. Я. Угрин, Г. В. Шипунов та ін., у т.ч. й А. Ф. Колодій]; за наук. ред. Хоми Н. М. – Львів : Новий Світ-2000, 2015. – 492 с.
 10. Сучасна політична лексика. : навч. енциклопед. словник-довідник / [І. Я. Вдовичин, Л. Я. Угрин, Г. В. Шипунов та ін., у т.ч. й А. Ф. Колодій]; за наук. ред. Хоми Н. М. – Львів : Новий Світ-2000, 2015. – 395 с.

Індивідуальні та колективні монографії й інші наукові видання:

 1. Лібералізм, посткомунізм і реформи: Збірник наукових праць. За наук. ред. А.Колодій, М.Буника, І.Кіянки. – Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2016. – 260 с.
 2. Політична наука в Україні. 1991–2016. Наукове видання. У двох томах. Т. 1. Політична наука: західні тренди розвитку і українська специфіка / Київ: Інститут політичних і етнонаціональних досліджень. Ред. колегія тому: Олег Рафальський, Марія Кармазіна, Олександр Майборода. – К.: Парламентське видавництво, 2016 – 655 с. (Авторський розділ: Предметне поле політичної науки в сучасний період – С.44-91).
 3. Публічна політика, публічне врядування й адміністрування: питання теорії, методології, практики: наукова розробка. / авт. кол. : А. Ф. Колодій, М. З. Буник, П. І. Шевчук та ін. – К.: НАДУ, 2015. – 48 с.
 4. Transformacja w Polsce i na Ukrainie: Wybrane aspekty. Pod redakcją naukową Andrzeja Antoszewskiego, Antoniny Kolodii, Krzysztofa Kowalczyka / Трансформація в Польщі і в Україні: Вибрані аспекти. За редакцією Анджея Антошевського, Антоніни Колодій, Кшиштофа Ковальчика. – Wrocław, 2010. –746 c. (польс. і укр. мовами).
 5. Гук О.І., Колодій А.Ф. Культура та етика демократичного врядування : навчальний посібник. – Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2011. – 108 с.
 6. Демократичність і ефективність публічного врядування: критерії оцінювання. Наукове видання / Буник М., Колодій А., Шевчук П. та ін. : наук. розробка. – К. : НАДУ, 2016. – 68 с.
 7. Колодій А. Ф., Наход М. А. Управління виборчим процесом як складова демократичного врядування (на прикладі виборів народних депутатів України) : наук. розробка. – К. : НАДУ, 2012. – 68 с.
 8. Енциклопедія державного управління у 8-ми томах. Том 8: Публічне врядування / наук. ред. колегія: В. С. Загорський (голова), С.О. Телешун (співголова) та ін.  – Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2011. – 630 с.
 9. Колодій А. Ф., М. З. Буник та інші. Демократичне врядування і публічне адміністрування: проблеми вимірювання й аудиту: науково-методичний посібник / А. Ф. Колодій, М. З. Буник, П. М. Петровський та інші. – К.: НАДУ, 2011. – 52 с.
 10. Колодій Антоніна. Національний вимір суспільного буття. – Львів: Астролябія, 2008. – 352 c.
 11. Колодій Антоніна. На шляху до громадянського суспільства. Теоретичні засади й соціокультурні передумови демократичної трансформації в Україні. Монографія. – Львів: Червона Калина, 2002. – 276 с.
 12. Колодій Антоніна. Нація як суб’єкт політики. – Львів: Кальварія, 1997. – 55 с.
 13. Львівщина на порозі ХХІ століття. Соціальний портрет / Автори: Давимука С., Колодiй А. Ф., Кужелюк Ю. А., Подгорнов В. М., Черниш Н. Й. – Л.: Інститут регіональних досліджень, 2001. – 352 с.
 14. Львівщина-98. Соціальний портрет у загально-українсько­му контексті (Автори: Давимука С., Колодiй А. Ф., Кужелюк Ю. А., Подгорнов В. М., Черниш Н. Й.) – Львів, 1999. – 347 с.
 15. Колодий А. Ф. Социальное равенство и справедливость: проблемы теории и практики. – Львов: Свит, 1991. –­ 198 с.

Наукові статті в збірниках  і журналах:

 1. Колодій Антоніна. Вплив місцевих виборів-2020 на розвиток багатопартійності в Україні // Політичні партії і вибори: українські та світові практики: зб. ст. і тез за результатами п’ятої міжнародної наукової конференції “Політичні партії і вибори: українські та світові практики” (пам’яті Юрія Романовича Шведи) від 28 листопада 2020 року / за ред. Анатолія Романюка і Віталія Литвина. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2020. Прийнято до друку. – Доступно: https://political-studies.com/?p=2597
 2. Колодій А. Демократія і популізм: споріднені супротивники. // Політичні партії і вибори: українські та світові практики: зб. ст. і тез за результатами четвертої міжнародної наукової конференції “Політичні партії і вибори: українські та світові практики” (пам’яті Юрія Романовича Шведи) від 9 листопада 2019 року / за ред. Анатолія Романюка і Віталія Литвина. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2020. – Вип. 4. – 400 с. Доступно: https://political-studies.com/?p=2240 .
 3. Колодій А. Воля і вольність як синоніми свободи в українській політичній традиції // Опубліковано в кн.: Феномен свободи у контексті цивілізаційних викликів ХХІ ст. Матеріали міжнародної наук.-практ. конференції 23-24 травня ЛНУ ім. Данила Галицького, каф. економіки та філософії. – Львів, 2019. – С. 187-196. Доступно: https://political-studies.com/?p=2594
 4. Колодій А. Президент-прем’єр-парламент: чи слід Україні змінити форму правління та Конституцію? (Коментар) // VoxUkraine. Грудень 27, 2018 – https://voxukraine.org/uk/prezident-prem-yer-parlament-chi-slid-ukrayini-zminiti-formu-pravlinnya-ta-konstitutsiyu/
 5. Kolodii Antonina. Modern Democracy and Populism: related opponents / A paper for the conference “Populism under the Spotlite”, organized by Kennan Institute (of WWICS, USA) in partnership with the Center for East European and International Studies (ZOIS, Germany). Berlin, November 5-7, 2017. Published in English in: Агора, вип. 19-20. (Accessible: https://political-studies.com/?p=2240)
 6. Колодій А. До питання про чинники творення і діяльності малих (неосновних) політичних партій на рівні штатів та регіонів у США // Політичні партії і вибори: українські та світові практики : зб. ст. і тез за результатами наук. конф. “Політичні партії і вибори : українські та світові практики” (пам’яті Юрія Романовича Шведи) від 3 листопада 2018 року / відп. за випуск Анатолій Романюк, Віталій Литвин. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – Вип. 3. – (283 с.) ­– С. 101-112. – URL: http://filos.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/09/Conf.-3.pdf
 7. Колодій А. «І все ж вона крутиться»: до 25-річчя української новітньої державності // Вступна стаття до спеціального випуску «Агори» // Агора. Випуск 17: 25 років Незалежності України: виклики державотворення. Липень, 2016 р. доступно: https://political-studies.com/wp-content/uploads/2016/12/Agora_V17_final1.pdf
 8. Колодій А. Українські політичні партії перед викликами ХХІ ст. // Політичні партії і вибори: українські та світові практики. Збірник (пам’яті Юрія Романовича Шведи) від 8 жовтня 2016 року. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2019. ­– С.107-129. URL : http://filos.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/09/Conf.-1.pdf, https://political-studies.com/?cat=7.
 9. Колодій А. Деякі теоретичні міркування і практичні пропозиції щодо змісту і структури спеціальності «публічне управління й адміністрування // Ефективність державного управління: науковий вісник ЛРІДУ НАДУ. Випуск 45. 2016. – С. 21-31.
 10. Колодій Антоніна. Соціальний і політичний капітал та їх вплив на довіру до публічної влади // Творення простору суспільної довіри в Україні XXI сторіччя. Матеріали науково-практичної конференції 17-19 лютого 2016 року, м. Львів. – Київ, 2017. – С. 193-201.
 11. Kolodii Antonina. Recent Studies of Societal Culture and Regional Differences in Ukraine: In Search of Adequate Methodology. July 4, 2016 / A paper, presented at the International Conference: Europe, nations, and insecurity: challenges to identities / Vytautas Magnus University in cooperation with the Association for the Study of Nationalities (ASN) / Panel: Understanding Political Community Building Processes. 2016. – Accessible: https://political-studies.com/?p=1603
 12. Колодій А. Проблема вибору форми державного правління в Україні (в контексті конституційної реформи) // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України. – 2016 / 3-4 (83-84) – с. 187-211 http://ipiend.gov.ua/publication/naukovi-zapysky-3-4-83-84/
 13. Колодій А. Дилеми конституційного реформування в Україні в контексті ліберально-демократичних цінностей // Лібералізм, посткомунізм і реформи: Збірник наукових праць. За наук. ред. А.Колодій, М.Буника, І.Кіянки. – Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2016. – С. 14-39.
 14. Колодій А. Особливості мультикультуралізму та двомовності у США // Сполучені Штати Америки у сучасному світі: політика, економіка, право і суспільство. Збірник матеріалів ІІ міжнародної науково-практичної конференції. Львів, 15 травня 2015 р. – Ч.І . – Львів: ПАІС, 2015. – С.285-301. [475 с.]
 15. Колодій Антоніна. Позачергові президентські й парламентські вибори 2014 року в Україні: особливості та наслідки //  Вибори-2014: Чи втілені вимоги Євромайдану? – К.: Фонд «Демократичні ініціативи» ім. Ілька Кучеріва. – URL: http://dif.org.ua/article/vibori-2014-chi-vtileni-vimogi-evromaydanu
 16. Колодій Антоніна. Про феномен революції в контексті сучасності // Вісник Львівського університету. Філософсько-політологічні студії. – 2014. – № 5. – С. 133-143. – http://filos.lnu.edu.ua/bulletin_philosophy/ua/docs/visnyk05/visnyk05.pdf
 17. Колодій Антоніна. Концептуалізація брехні  і  безсилля  правди  (можливі шляхи  протидії методам “консцієнтальної  війни”) // Агора. – Вип. 15 : Російсько-українські відносини: від травм і конфліктів до примирення та співучасті. – Київ, 2015.  – С. 46-52 (міжнар. видання).
 18. Колодій Антоніна, Курілла Іван. Російсько-українські відносини: від травм і конфліктів до примирення та співучасті. Передмова (укр., рос., англ. мовою) // Агора. Вип. 15. –  Київ, 2015. – С. 5-16. (співавтор, редактор видання)
 19. Політичні партії України після Майдану // Партійна система України до і після Майдану: зміни, тенденції розвитку, суспільні запити. Інформ.-аналіт. Матеріали Центру Разумкова. Київ, вересень 2015. – С. 61-63.
 20. Колодій Антоніна. Партійна система України на сучасному етапі: виступи учасників круглого столу // Національна безпека і оборона. – № 6-7: Партійна система України до і після Майдану: зміни, тенденції розвитку, суспільні запити. – Київ: Центр Разумкова, 2015. – С. 155-157.
 21. Колодій Антоніна. Міжрегіональні поділи в Україні і деякі принципи публічного врядування // Будуємо нову Україну: збірник конференції (26-27 листопада 2014 р., м. Київ) / упоряд. Ярошенко Т.О ; Українське Фулбрайтівське коло. – Київ : Видавничий дім “Києво-Могилянська академія”, 2015. – С. 309-327.
 22. Колодій А.Ф. Парадигми змін і сучасний політичний процес в Україні // Соціальне прогнозування та проектування: модернізація політичної системи України. Матеріали Міжнародної наукової конференції 28 березня 2014 року. – Запоріжжя: ЗНУ, 2014. – С.276-280.
 23. Колодій А. Феномен Майдану і пошук моделі врядування в Україні // Агора. Революція відбулася: що далі? // Агора. – Випуск 13. – К.: Стилос, 2014. – С. 22-36.
 24. Колодій А. Народ і партії у виборах 2014 року. – «Ї». – 11.14. – http://www.ji-magazine.lviv.ua/anons2014/Kolodij_Narod_i_partii_u_vyborah.htm
 25. Колодій Антоніна. Загальмована трансформація і майбутнє української мрії про демократичну правову державу // Агора. Українські перспективи. – Випуск 12. – К.: Стилос, 2013. – С. 5-20.
 26. Колодій Антоніна. Соцієтальна культура як чинник національної консолідації // Консолідація українського народу: конституційно-правові аспекти. Збірник статей за матеріалами науково-практичної конференції 28 лютого – 1 березня 2013 р. Львів, ЛНУ ім. Івана Франка. – Львів: Вид-во Львівського університету, 2013. –  С.40-54.
 27. Колодій Антоніна. Політична воля, сваволя і економічний інтерес за олігархії (деякі уроки античних полісів і сучасних капіталістичних країн для української політики) // Модернізація системи державного управління: теорія та практика. Матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. участю. Львів, 5 квітня 2013. – Т. 1. – Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2013. – C. – С. 250-256.
 28. Колодій Антоніна. Неолібералізм і суспільна трансформація: деякі міркування про ідеологію реформ в Україні // Збірник статей за матеріалами Другої міжнародної конференції з циклу “Людвіг фон Мізес і сучасні суспільства” “Економічна теорія і публічна політика”. – Львів, 26-28 вересня 2013 р.
 29. Колодій Антоніна. Концепція публічного (нового) врядування в її застосуванні до демократичних і перехідних систем // Демократичне врядування : науковий вісник ЛРІДУ НАДУ при Президентові України. – 2012. – № 10. [Електронний ресурс] http://political-studies.com/?p=862
 30. Колодій А. Демократичні цінності в Україні на терезах регіональних відмінностей (за результатами опитувань громадської думки) // Агора. Наука без кордонів. Випуск 11. – К.: Стилос, 2012. – С. 90-106. –
 31. Колодій А. Неоінституціалізм та його пізнавальні можливості в політичних дослідженнях // Вісник Львівського університету. Філософсько-політологічні студії. Випуск 1. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2010. – С. 60-69. –
 32. Колодій А. Реформування чи перезаснування держави: які політичні зміни потрібні Україні? // Україна і світ: прагнення змін: Монографія / Відп. ред. Наталія Висоцька. – К.: Дух і Літера, 2010. – С. 15-36.
 33. Колодій А. Ф. Про стадії та етапи політичної трансформації в Україні // Трансформації політичної системи України в контексті світових глобалізаційних змін. Матеріали ІІ науково-практичної студентської конференції. Львів, 20 березня 2010 р. – Львів: ЦДП філос. ф-ту ЛНУ ім.. Івана Франка. – С.4-22.
 34. Колодій А. Поняття і концепції демократичного врядування як напряму політичних та управлінських досліджень // Демократичне врядування в контексті глобальних викликів та кризових ситуацій. Матеріали науково-практичної конференції за міжнародною участю. З квітня 2009 р. Пленарне засідання. – Львів: ЛРІДУ НАДУ при Президентові України, 2009. – С. 10-25.
 35. Антоніна Колодій. Радянська ідентичність та її носії в незалежній Україні // Україна в сучасному світі. Соціальні, етнічні і культурні аспекти глобалізації і Україна. Конференція для українських випускників програм наукового стажування у США. Доповіді учасників. – Київ: Стилос, 2002. – С. 36-55.
 36. Kolodii Antonina. Authoritarianisms and transition: some theoretical aspects. Unpublished paper. [2009] – Accessible: https://political-studies.com/?p=794
 37. Kolodii. Temporary (residual) postcommunist authoritarianism and democracy in Ukraine: 1990-1994 / In: Autoritarismus in Mittel- und Osteuropa. Jerzy Mackow (Hrsg.) – VS Verlag fur Sozialwissenschaften Wiesbaden, 2009. – Pp. 138-164 (нім. видання; розділ англ. мовою). ­– https://political-studies.com/?p=787
 38. Колодій Антоніна. Транзитологічна парадигма суспільних змін у світлі Помаранчевої революції // Демократичний транзит в Україні: підсумки електорального циклу 2004-2007 рр. – Наукові записки НУ „Острозька академія”. Серія „Політичні науки”. Випуск 3. – Острог: Вид-во НУ „Острозька академія”. – 2008. –  С. 7-24.
 39. Колодій Антоніна. Процес деліберації як складова демократичного врядування // Демократичні стандарти врядування й публічного адміністрування. Матеріали науково-практичної конференції. ЛРІДУ НАДУ. 4 квітня 2008 р. – Львів, 2008. – С. 106-110.
 40. Політична трансформація в Україні: інституції та люди // Ефективність державного управління. Збірник наукових праць ЛРІДУ НАДУ. – Вип.12. – Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2007. – С. 205-211.
 41. Колодій Антоніна. Методологічне забезпечення науки “Державне управління” // Проблеми й тенденції розвитку галузі науки державного управління. Матеріали  симпозіуму 30 листопада 2007 р. – K.: Національна академія державного управління при Президентові України, 2008. – C. 9-15.
 42. Колодій Антоніна. Американська доктрина мультикультуралізму і етнонаціональний розвиток України // Агора. Випуск 6: Україна і США. – 2007. – C. 5-14.
 43. Антоніна Колодій. Революція, еволюція, трансформація: вибори 2004 і 2006 рр. як віхи на шляху становлення демократичної держави і політичної нації в Україні // Розвиток демократії та демократична освіта в Україні. Збірник наукових праць за матеріалами ІV Міжнародної конференції. Ялта. 28 – 30 вересня 2006. – К.: 2007. – С. 26-34.
 44. Kolodij Antonina, Prawica, lewica i centrum w politycznym spektrum Ukrainy: retrospektywa okresu niepodległości / Колодій Антоніна. Праві, ліві та центр у політичному спектрі України: ретроспектива років незалежності [w:] Czechy. Polska. Ukraina. Partie i systemy partyjne. Stan i perspektywy, pod. red. Krzysztofa Kowalczyka i Łukasza Tomczaka, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007, s. 40-67 (польс. мова); s. 68-100 (укр. мова).
 45. Культурний плюралізм і етнонаціональна політика // АГОРА. Випуск 4: Україна: подолання розбіжностей – розвиток особливостей. – С. 34-51.
 46. Український регіоналізм як стан культурно-політичної поляризованості // АГОРА. Випуск 3: Україна – регіональний вимір. – Київ, 2006. – С. 69-91.
 47. Від “Сірої зони” до кольору сонця: помаранчева революція і демократичний перехід в Україні // Агора. Випуск 1: Україна – нові перспективи. – Київ: Стилос, 2005. – С. 9-23.
 48. Нетерплячка як синдром. Думка експерта / Тема: Майдан, рік по тому // // Незалежний інформаційно-аналітичний ресурс Диалог.UA. 11.05 – Доступно: https://political-studies.com/?p=56
 49. Колодій А. Сьогоднішній варіант напівпарламентської республіки мало підходить для України. Думка експерта / Тема: Парламентський злам: проблеми взаємодії владних гілок // Незалежний інформаційно-аналітичний ресурс Диалог.UA. – Квітень, 2006– Доступно: https://political-studies.com/?p=61
 50. Антоніна Колодій. Конституційна реформа в Україні і взаємодія гілок влади: нові виклики // Актуальні проблеми реформування державного управління в Україні. Матеріалами щорічної науково-практичної конференції ЛРІДУ НАДУ. Львів, 20 січня 2006 р. – Львів, – С 15-26.
 51. Колодій А. У питаннях конституціоналізму я великий консерватор. Думка експерта / Тема: Українській Конституції 10 років від „однієї з найкращих в Європі” до правового хаосу // Незалежний інформаційно-аналітичний ресурс “Диалог.UA” – червень, 2006 – Доступно: https://political-studies.com/?p=50(відкривається у новій вкладці)
 52. Колодій А. Національна єдність і патріотизм як чинники національної безпеки.­ – В кн.: Національна безпека України. Конференція українських випускників програм наукового стажування у США. 16-19 вересня, 2004 р. – Київ: Стилос, 2004. ­ – С. 39-61
 53. Колодій А. До питання про сутність, шляхи і стадії формування громадянської нації в Україні // Народознавчі зошити. – 2004. – № 5-6. – C. 12-25.
 54. Колодій А. Про поліетнічність України: кількісний та якісний виміри // Україна – проблема ідентичності: Людина, економіка, суспільство. Конференція українських випускників програм наукового стажування у США – Львів, 18-21 вересня 2003 р. – Київ: Стилос, 2003.– С. 239-264.
 55. Колодій А. Україна все ще залишається в стані перехідної невизначеності. Думка експерта / Тема: Демократія по-українськи. // Незалежний інформаційно-аналітичний ресурс Диалог.UA. Лютий 2004 – Доступно: https://political-studies.com/?p=76
 56. Етнонаціональні ідентичності і легітимність влади в Україні. // Вісник Львівського університету. Філософські науки. Випуск 4. – Львів, 2002. – С. 114-124.
 57. Колодій А. Мова як чинник національної консолідації / Мовна ситуація та перспективи мовної реформи в Україні // Київ: Київський проект Інституту Кеннана; Інститут мовознавства НАН України, 2002 р.
 58. Сутність громадянського суспільства і механізми його впливу на політику // Громадянське суспільство очима молодих. – Львів: ГО „Європейський діалог, 2003. — С. 5-12
 59. Колодій А. Український федералізм: політичні аспекти // Ї. Число 23. 2002. – С.81-120. (Доповідь на семінарі часопису “Ї” і дискусія).
 60. Партійна структуризація в Україні в контексті розвитку громадянського суспільства і поза ним // Збірник наукових праць (третій випуск), підготовлений за дослідницькою програмою кафедри філософії “Громадянське суспільство як здійснення свободи” / За ред. Анатолія Карася. – Львів: ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – 280 с. – С. 83-105.
 61. Проблеми націй і націоналізму в сучасній західній науковій літературі // Народознавчі зошити. 2001. – № 2. – С.199-211.
 62. Проблеми і перспективи розвитку громадянського суспільства в сучасній Україні // Наукова збірка: Розвиток демократії в Україні. Матеріали міжнародної конференції (Київ, 29 вересня-1 жовтня, 2000 р.) – Київ, 2001. – С. 513-551.
 63. Історична еволюція громадянського суспільства та уявлень про нього (формування ідеалу) // Ї. Незалежний культурологічний часопис (Львів) – 2001. – № 21. – C. 6-32.
 64. Колодій А. “Олігархи” й “олігархія”: зміст понять та українська політична дійсність // Наукові записки НаУКМА. Політичні науки. – Вип. 19. – 2001. – С. 31-35.
 65. Становлення громадянського суспільства в Україні // Ї. Незалежний культурологічний часопис (Львів) – 2001. – № 22. – C. 21-53.
 66. До питання про політичний режим в Україні (спроба транзитивного підходу) // Сучасність. – 1999. – № 7-8. – С. 84-96
 67. Концепція громадянського суспільства: проблема узгодженості теоретичних підходів і емпіричних моделей. – В кн.: Громадянське суспільство як здійснення свободи. Центрально- східноєвропей­ський досвід.– Львів, 1999. – С. 21-38.
 68. Civil Life in America: Lessons for Transitional Society in Ukraine / В кн. “Інтеграція України у світове співтовариство”. – К., 1999. – C. 97-113.
 69. Особливості перехідного періоду і вибір демократичних інститутів в Україні / Політичний процес в Україні: стан і перспективи розвитку. – Львів, 1998. – С. 44-55.
 70. Вибори’98 і становлення громадянського суспільства в Україні // Українські варіанти. – 1998. – № 2.– С. 20-29.
 71. Демократичний націоналізм i лібералізм про права нації і права особи // Українські варіанти. – 1997. – № 2. – С. 46-61.
 72. Політичний спектр: про деякі критерії “правих” і “лівих” політичних рухів у посткому­ніс­ти­чних країнах // Філософська і соціологічна думка. – 1995. – № 9/10. –– C. 3-24.
 73. Review by Antonina Kolodii of the book: Russia and the New States of Eurasia. The Politics of Upheaval. By Karen Dawisha & Bruce Parrott. – Cambridge, New York and Melbourne: Cambridge University Press. 1994. xx, 437 pp. ­– Harvard Ukrainian Studies. Vol.18. No.3-4. 1994. – 400-402.
 74. Kolodii A. A Contribution to the Discussion of the Doctrinal Precondition of Deformation of Socialism // Soviet Studies in Philosophy. A Journal of Translations. – New York. – Winter, 1990-91. – P. 69-83. Accessible: https://political-studies.com/?p=739
 75. Политическая борьба в США по вопросам аграрной политики (вторая половина 30-х годов) // Американский ежегодник. 1974. – М.: Наука, 1974 – С.102-140.
 76. “Новый курс” и мелкие фермеры. // Американский ежегодник. 1971. – М.: Наука, 1971 – С. 238-256.

Біографія

КОЛОДІЙ Антоніна Федорівна – український політолог, кандидат історичних наук (1972), доцент (1978), доктор філософських наук (1992), професор (1995).

Базова освіта:

Історичний факультет Московського державного університету ім. М. В. Ломоносова (1968). Спеціальність за дипломом: історик; викладач історії та суспільство­знавства із знанням іноземної мови.

У 1968-71 рр. навчалась в  аспірантурі Інституту всесвітньої історії АН СРСР (сектор історії США й Канади), де написала й захистила дисертацію “Аграрна політика уряду Ф. Д. Рузвельта. 1933-1939”.

З 1971 р. живу з сім’єю у Львові.

Науково-педагогічна праця:

Тривалий час (з листопада 1971 по жовтень 2000 рр.) основним місцем праці був Львівський державний політехнічний інститут (після 1993 року – Державний університет “Львівська політехніка”) – кафедра наукового комунізму у 1971-1989 рр. та кафедра політології з 1989 р. В реорганізації кафедри та в нарощуванні методичного й наукового рівня кафедри політології брала активну участь. В окремі роки цього періоду за  сумісництвом читала лекції з нової і новітньої історії в ЛДУ ім. Франка.

Докторську дисертацію на тему “Соціальна справедливість та її прояв через відносини рівності і нерівності: теорія, уроки держав­но-адмі­ністративного соціалізму, перспективи” захистила на філософському факультеті МДУ ім. Ломоносова в 1992 р.

З жовтня 2000 р. працювала старшим науковим співробітником Інституту народознавства НАН України (відділ етнології сучасності) та, водночас, читала курси з різних напрямів політичної науки у Львівському національному університеті ім. І. Франка й Національному університеті “Києво-Могилянська академія”.

У 2004-2005 н.р. завідувала кафедрою політології Київського міжнародного університету.

У 2005-2016 рр. працювала професором і завідувачем кафедри політичних наук і філософії Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.

З лютого 2020 р. працюю професором кафедри політології ЛНУ ім. Івана Франка.

Дисципліни, які викладала в минулому:

 • Політологія
 • Основи демократії
 • Теорія демократії
 • Теорія і практика громадянського суспільства
 • Інституційні особливості політичних процесів
 • Партії і політичні рухи: світовий досвід і Україна
 • Етнополітологія та етнонаціональна політика
 • Політичні процеси в умовах демократизації українського суспільства
 • Методика викладання у вузі

Викладаю в даний час (2020-21 н.р.):

 • Політологія (загальний курс)
 • Політичні партії і вибори
 • Політичні режими сучасності
 • Політичний процес як спрямування розвитку суспільства
  внаслідок взаємодії політичних акторів (читала у ІІ семестрі 2019-20 н.р.)
 • Національна консолідація і етнонаціональна політика: питання теорії і практики (сподіваюсь читати у наступ. навч. році)

Є автором понад 200 наукових, науково-методичних та науково-популярних праць, у тому числі, 4 індивідуальних та понад 20 колективних монографій,  співавтором та науковим редактором кількох фундаментальних підручників з політології та теорії демократії, великої кількості наукових статтей, навчально-методичних посібників та розробок, а також публіцистичних праць в українських і, частково, в зарубіжних (електронних) ЗМІ. Більшість статтей розміщені у відкритому доступі на авторському сайті за адресою: https://political-studies.com.

Проекти

Брала участь у таких міжнародних проектах:

У 1994 р. за Програмою наукових обмінів ім. Фулбрайта досліджувала роль груп інтересів і груп тиску в політичному процесі, а також теорію і практику громадянського суспільства у Браунському університеті (м. Провіденс, шт. Род-Айленд; США).

З 1996 по 2010 рік брала участь у декількох освітніх і наукових програмах Центральноєвропейського [соросівського] університету в Будапешті (Угорщина), де підготувала навчально-методичні розробки трьох навчальних курсів («Теорія і практика громадянського суспільства», «Соціологія націй», «Етнонаціональна політика») та виконала наукове дослідження про становлення громадянського суспільства в Україні. У 1990-і роки також брала участь у польсько-американських літніх школах з політології (М’єркі, Криниця, 1995-1998 рр.)

У 1998-2009 роках була активною учасницею українсько-канадських проектів “Демократична освіта” та “Розбудова демократії”, у межах яких стажувалася в університеті «Квінз» (м. Кінгстон, пров. Онтаріо) в 1999; пізніше – очолювала  авторські колективи та здійснювала наукове редагування трьох видань книги “Основи демократії”, читала лекції для викладачів, які викладають однойменний курс в університетах України;

У 2003-04 рр. вдруге отримала Фулбрайтівську стипендію для проведення досліджень з проблем національної консолідації в Інституті ім. Кеннана Міжнародного дослідницького Центру ім. Вудро Вільсона у Вашингтоні (округ Колумбія, США).

У 2008-2010 рр. спільно з польськими та німецькими науковцями брала участь у підготовці й редагуванні двох колективних монографій, присвячених аналізу трансформаційних процесів у країнах Центральної та Східної Європи.

У 2010-12 роках працювала членом експертної ради ВАК України за спеціальністю «теорія та історія державного управління», а також була членом спеціалізованої вченої ради в ЛНУ ім. Івана Франка з філософії і політичних наук від початку 1990-х років і до 2014 р. (К 35.051.17); членом спеціалізованих вчених рад з етнополітології в ЛНУ ім. Івана Франка (К 35.051.11), а також Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича (Д 35.222.01); у 2007-2016 рр. була членом і (певний час) заступником голови спеціалізованої вченої ради з державного управління в ЛРІДУ НАДУ (К 35.860.01).

7 аспірантів, що працювали під моїм керівництвом, захистили кандидатські дисертації з політології та державного управління; була консультантом з написання двох докторських дисертацій.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!