Хома Наталія Михайлівна

Посада: доцент кафедри теорії та історії політичної науки

Науковий ступінь: доктор політичних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-44-62

Електронна пошта: nataliya.khoma@lnu.edu.ua

Веб-сторінка: www.instagram.com

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у Academia.edu: lnu.academia.edu

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

Дослідження теоретичних і практичних проблем утворення, легітимізації й функціонування політичних інститутів, джерел, перебігу та наслідків політичних процесів. Дослідження теоретичних  і практичних проблем,  пов’язаних із виникненням,  розвитком  і  функціонуванням  політичної  культури.

Курси

Публікації

1999

Піча В. М. Політологія: конспект лекцій: навч. посіб. / В.М  Піча,  Н.М.  Хома. – К. : Каравелла, 1999. – 168 с. (у співав.).

2001

Хома Н. М. Проблема побудови соціальної держави: світовий та український досвід : Матеріали міжнар. наук.-метод. конф. (28–29 листо­пада 2001 р., Харків) [«Харківські соціологічні читання-2001»]. – Х. : Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, 2001.

Соціологія: терміни, поняття, персоналії: навч. словник-довідник / За заг. ред. проф. В.М. Пічі. –  К. : Каравелла, Львів : Новий Світ-2000, 2001. – 450 с. (у співавт.).

Піча В. М. Політологія: конспект лекцій: навч. посіб. / В.М  Піча,  Н.М.  Хома. – 2-е вид., виправлене і доповнене. — К.: Каравела, 2001. 344с.

Піча В. М. Політологія: Типові питання та відповіді з лекційного курсу : навч. посіб. /  В.М. Піча,  К. М. Левківський, Н. М. Хома. – К. : Каравелла, Львів: Новий Світ-2000,  2002. – 176 с. (у співав.).

Хома Н. М. Історія політичних і правових вчень (від зародження до початку XX ст.): консп. лекцій / Н. М. Хома. – Львів : Львівський інститут МАУП, 2002. – 204 с.

Хома Н. М. Політологія : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Н. М. Хома. – Львів : Львівський інститут МАУП, 2002. – 206 с.

Хома Н. М. Місце громадських організацій у розбудові громадян­ського суспільства та побудові соціально-правової держави : Матеріали І міжнар. наук.-практ. конф. (25–27 червня 2002 р., Львів) [«Управління державою III тисячоліття»]. – Львів : ЛвЦНТЕІ, 2002. – С. 264-267.

Хома Н. М. Основні напрямки соціальної політики в державах Стародавнього Сходу: спроба виявлення елементів протосоціальної держави / Н. М. Хома // Наукові праці: Науково-методичний журнал. – 2002. – Т. 23. – Вип. 10, серія: Політичні науки. – Миколаїв : Вид-во Миколаївського державного гуманітарного університету ім. Петра Могили. – С. 151-153.

Хома Н. М. Історичні етапи становлення соціальної держави / Н. М. Хома // Наукові праці: Науково-методичний журнал. – 2002. – Т. 25. – Вип. 12, серія: Політичні науки. – Миколаїв : Вид-во Миколаївського державного гуманітарного університету ім. Петра Могили. – С. 20-24.

Хома Н. М. Історія держави і права зарубіжних країн.  – Ч.1. Історія держави та права країн Стародавнього Сходу : Навч. посіб. – Львів: Видавничо-поліграфічний відділ ЛвЦНТЕІ, 2002. – 114 с.

Хома Н. М. Історія держави та права зарубіжних країн. – Ч.2. Історія держави та права античних країн : Навч. посіб. – Львів: Видавничо-поліграфічний відділ ЛвЦНТЕІ, 2002. – 120 с.

Хома Н. М. Моральна цінність справедливості як підвалина соці­альної, правової держави : Матеріали VIII міжнар. наук.-практ. конф. (13–14 березня 2002 р., Острог – Рівне) [«Виховання молоді на принципах християнської моралі в процесі духовного відродження України. Досвід і перспективи»]. – Острог : Націон. ун-т «Острозька академія», 2002.

Хома Н. М. Історичний процес побудови соціальної держави: світовий досвід : Матеріали наук.-метод. конф. (10–12 жовтня 2002 р., Миколаїв) [«Могилянські читання-2002»]. – Миколаїв : Вид-во МДГУ, 2002. – С. 49-51.

Хома Н. М. Актуальні проблеми становлення соціальної держави в Україні: рік 2002: Матеріали III міжнар. наук.-практ. конф. (23–25 травня 2002 р., Вінниця) [«Право і суспільство: актуальні проблеми взаємодії»]. – Вінниця : Вінницький ін-т МАУП, 2002. – С. 213-218.

Хома Н. М. Політологія: Навч. посібник: У 2-х част. – Част.1. – Львів: Видавничо-поліграфічний відділ ЛвЦНТЕІ, 2002. – 144 с.

Хома Н. М. Політологія:  навч. словник / Н. М. Хома. – Львів : Видавничо-поліграфічний відділ “Львівтехнополіс”, 2002. – 121 с.

Піча В. М. Політологія. навч. посіб. / В. М. Піча, Н. М. Хома. – К.: Каравелла, Львів: Новий Світ-2000, 2002. – 344 с. (у співав.) 

2003

Хома Н. М. Історія держави та права зарубіжних країн: навч. посіб. / Н. М. Хома. – Львів : “Новий-світ-2000”, “Магнолія плюс”, 2003. –  480 с.

Хома Н. М. Історична еволюція теорії та практики соціальної держави : Матеріали IX наук. конф. (27–31 січня 2003, м. Київ) [«Дні науки НаУКМА»]. – К. : НаУКМА, 2003. – С. 85-87.

Хома Н. М. Сучасний стан розробки проблеми сутності, генези розвитку соціальної держави та перспективні напрямки її дослідження: Матеріали ІІ міжнар. наук.-практ. конф. (24–26 березня 2003 р., Львів). [«Управління державою III тисячоліття»]. – Львів : ЛвЦНТЕІ, 2003. – С. 119-123.

Хома Н. М. Порівняльна характеристика процесів побудови соціаль­ної держави: світовий та український досвід : Матеріали міжнар. наук.-практ. конференції (5–7 червня 2003 р., м. Львів). [«Реформування соціальних служб в Україні: сучасний стан та перспективи»] / За ред. Н. Ничкало, Б. МакКензі. – Львів; Вінніпег : Малті-М., 2003. – С. 63-65.

Хома Н. М. Актуальні проблеми становлення соціальної держави в Україні / Н. М. Хома // Держава і право: Зб-к наук. праць. Юридичні і політичні науки. – 2003. – Вип. 19. – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, – С. 563-568.

Хома Н. М. Моделі соціальної держави і соціальної політики: їх взаємообумовленість / Н. М. Хома // Держава і право. – 2003. – Вип. 20. – С. 465-472.

Хома Н. М. До проблеми визначення поняття «соціальна держава» / Н. М. Хома // Нова парадигма: Альманах наук. праць. – 2003. – Вип. 30. – С. 107-113.

Хома Н. М. Соціальна держава: «за» і «проти» / Н. М. Хома // Нова парадигма. – 2003. – Вип. 31. – С. 217-225.

Хома Н. М. Соціальний вимір політики Європейського Союзу / Н. М. Хома // Нова парадигма. – 2003. – Вип. 33. – С. 167-181.

Хома Н. М. Сутність і особливості становлення соціально-правової держави / Н. М. Хома // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку: Зб. наук. праць. – 2003. – Вип. 14. – Львів : Національний університет «Львівська політехніка». – С. 7-11.

Кельман М. С. Загальна теорія держави та права: підруч. /  М. С. Кельман, О.Г. Мурашин, Н.М. Хома. – Львів : “Новий-світ-2000”, “Магнолія плюс”, 2003. –  590 с.

Кельман М.С. Загальна теорія держави та права: підруч. /  М. С. Кельман, О.Г. Мурашин, Н.М. Хома. – Львів : “Новий-світ-2000”, “Магнолія плюс”, 2003.-  615 с.

Правознавство: навч. посіб. /  За  ред. проф. В.Пилипенка.- Львів: “Новий-світ-2000”, “Магнолія плюс”, 2003.-  580 с. (у співав.).

Голубка М. Державне управління та місцеве самоврядування в Україні : навч. словн. / М. Голубка, Н. Хома. – Львів: Видавничо-поліграфічний відділ ЛвЦНТЕІ, 2003. – 215 с.

Практикум з соціології  : навч. посіб. / ред. В. М. Піча. –  Львів : Магнолія 2006, 2003. – 368 c. (у співав.).

Хома Н. М. Проблема побудови соціальної держави: світовий та український досвід / Н. М. Хома // Теоретико-методологічні основи аналізу реформаційної політики. Зб. наукових праць. – Вип.1. – Острог, 2003. – С. 230-234.

Піча В. М. Політологія : консп. лекц. / В. М. Піча, Н. М. Хома. – Львів: “Новий-світ-2000”, “Альтаїр-2002”, 2003. – 172 с. (у співав.)

2004

Хома Н. М. Політологія: терміни, поняття, персоналії, схеми, таблиці: навч. словник-довідник. – 2-е вид. – К. : Каравелла, Львів: Новий Світ-2000, 2004. – 320 с.

Хома Н. М. Соціальна політика незалежних держав Балтії – на шляху до становлення держави соціального зразка / Н. М. Хома // Держава і право. – 2004. – Вип. 23. – С. 597-606.

Хома Н. М. Політика зайнятості як напрям діяльності соціальної держави: світовий досвід / Н. М. Хома // Держава і право. – 2004. – Вип. 26. – С. 634-642.

Хома Н. М. Соціальна політика держав-учасниць СНД в контексті побудови держави соціального зразка / Н. М. Хома // Нова парадигма. – 2004. – Вип. 35. – С. 157-168.

Хома Н. М. Демографічна політика як напрямок діяльності соціальної держави / Н. М. Хома // Нова парадигма. – 2004. – Вип. 37. – С. 201-212.

 2005

Хома Н. М. Демографічна політика як напрямок діяльності соціальної держави / Н. М. Хома // Наукові праці : Науково-методичний журнал. – 2005. – Т. 44. – Вип. 31, серія: Політичні науки. – Миколаїв : Вид-во Миколаївського державного гуманітарного університету ім. Петра Могили. – С. 132-139.

Хома Н. М. Соціальна політика США: здійснення в контексті функціонування соціальної держави та глобалізацій них процесів / Н. М. Хома // Держава і право. – 2005. – Вип. 27. – С. 647-653.

Політологія : підруч. / В. М. Піча, Н. М. Хома; За ред. В.М.Пічі. – 4-те вид., виправ. і допов. – Львів : Магнолія Плюс, 2005. – 304 с. 

2006

Хома Н. М. Розвиток ідей соціальної державності в Україні (у творчості українських мислителів II половини XIX – початку XX ст.) / Н. М. Хома // Держава і право. – 2006. – Вип. 32. – С. 470-477.

Піча В. М.     Політологія  : типові питання та відповіді з лекційного курсу:навч. посіб. для студ. ВНЗ / В. М. Піча, К. М. Левківський, Н. М. Хома. – 3-тє вид., стереотип. – Львів : Новий Світ-2000, 2006. – 174 с.

Левківський, К. М.     Політологія : підручник для студ. вищ. навч. закл. освіти / К. М. Левківський, В. М. Піча, Н. М. Хома ; за заг. ред. В. М. Пічі. – 5-те вид., стереотип. – Львів : Новий Світ-2000, 2006. – 475 с.

 2008

Хома Н. М. Соціальна держава: «за» і «проти» (в контексті реалізації суб’єктивних прав особи) : Матеріали всеукр. наук.-практ. конф. (18 квітня 2008 р., м. Львів) [«Актуальні проблеми правового захисту суб’єктивних прав та свобод особи в умовах формування громадянського суспільства та становлення правової держави»]. – Львів : Львів. ін-т МАУП, 2008. – С. 183-193.

 2009

Практикум з соціології  : навч. посіб. / ред. В. М. Піча. – 2-ге вид., стереотип. – Львів : Магнолія 2006, 2009. – 367 c. (у співав.)

 2010

 1. Хома Н. М. Американський досвід функціонування соціальної держави / Н. М. Хома // Держава і право. — 2010. — Вип. 53. — С. 660-666.
 2. Хома Н. М. Історичні етапи становлення соціальної держави : Матеріали круглого столу (7 жовтня 2010 р., м. Львів) [«Історико-правові дослідження сфері захисту прав особи»]. — Львів : Львів. ін.-т МАУП, 2010. — С. 61‒66.
 1. Хома Н. М. Криза скандинавської моделі соціальної держави: причина, наслідки, шляхи виходу / Н. М. Хома // Держава і право. — 2010. — Вип. 50. — С. 700‒708.
 2. Хома Н. М. Модернізація німецької моделі соціальної держави: Матеріали всеукр. наук.‒практ. конф. (6 травня 2011 р., м. Львів) [«Актуальні питання юридичної науки‒2011]. — Львів : Львів. ін‒т МАУП, 2010. — С. 45‒52.
 3. Хома Н. М. Основні наукові підходи до осмислення феномена соціальної держави / Н. М. Хома // Політологічний вісник. — 2010. — Вип. 57. — С. 217‒223.
 4. Хома Н. М. Особливості функціонування скандинавської моделі соціальної держави: порівняльний аспект / Н. М. Хома // Порівняльно‒правові дослідження. — 2010. — № 2. — С. 157-165.
 5. Хома Н. М. Політико‒правова інституціоналізація соціальних ідей в Україні у X‒ XVII ст. / Н. М. Хома // Політологічний вісник. — 2010. — Вип. — С. 203‒213.
 6. Хома Н. М. Соціальні ідеї в історії розвитку українських земель у період XVIII- на початку XX ст. / Н. М. Хома // Політологічний вісник. — 2010. — Вип. 55. — С. 121-129.
 7. Хома Н. М. Соціальні права як чинник формування модерної соціальної держави / Н. М. Хома // Політологічний вісник. — 2010. — Вип. 50. — С. 197-205.
 8. Хома Н. М. Соціальні процеси в країнах шостої хвилі євроінтеграції в контексті розбудови соціальної держави та відповідності соціальним стандартам ЄС / Н. М. Хома // Порівняльно-правові дослідження. — 2010. — № 1. — С. 152-159.

2011

Піча В. М.     Політологія  : навч. посіб. / В. М. Піча, Н. М. Хома. – Львів : Новий Світ-2000, 2011. – 304 с.

Хома Н. М. Модернізація німецької моделі соціальної держави / Н. М. Хома // Порівняльно‒правові дослідження. — 2011. — № 2. — С. 141‒148.

Хома Н. М. Проблеми концептуалізації поняття «соціальна держава» / Н. М. Хома // Держава і право. — 2011. — Вип. 54. — С. 629-635.

Хома Н. М. Розвиток ідей про соціальну державу світовій політико-правовій думці / Н. М. Хома // Держава і право. — 2011. — Вип. 51.— С. 663669.

Хома Н. М. Соціальні гарантії як чинник стабільності політичної системи : Матеріали третього конгресу політологів України «Політична систе­ма України: моделі влади» (26 листопада 2010 р., м. Київ) // Сучасна українська політика. — К. : Вид-во «Центр соціальних комунікацій», 2011. Вип. 23. С. 359-367.

Хома Н. М. Соціальні гарантії як чинник стабільності політичної системи / Н. М. Хома // Сучасна українська політика. — 2011. — Вип. 23. — С. 359‒367.

Хома Н. М. Соціальні процеси в країнах п’ятої хвилі євроінтеграції в контексті розбудови соціальної держави та відповідності соціальним стандартам ЄС (на прикладі Естонії, Литви, Латвії) / Н. М. Хома // Держава і право. — 2011. — Вип. 52. — С. 588-594.

2012

 1. Все про соціальну роботу: навч. енциклоп. словник-довідник / За заг. ред. В. М. Пічі . — Львів : Новий світ-2000, 2012. — 616 с.
 2. Хома Н. М. Вплив глобалізації на модель соціальної держави : Матеріали міжнар. наук.-практ. інтернет-конфер. (4-5 жовтня 2012 р., м. Дніпропетровськ) [«Наука в інформаційному просторі»]. Т. 3. Гуманітарні науки. — Дніпропетровськ, 2012. — С. 33-35.
 3. Хома Н. М. Історія держави і права зарубіжних країн : навч. посіб. / Н. М. Хома. — 3‒є вид. — Львів : Новий світ‒2000, 2012. — 480 с.
 4. Хома Н. М. Моделі соціальної держави: світовий та український досвід : Монографія / Н. М. Хома. — К. : Юридична думка, 2012. — 592 с.
 5. Хома Н. М. Модель социального государства в эпоху глобализации : Материалы VIII междунар. заочной науч.‒практ. конф. (17 декабря 2012., г. Москва) [«Научная дискуссия: вопросы социологии, политологии, философии, истории»]. — М.: Международный центр науки и образования, 2012. С. 196‒203.
 6. Хома Н. М. Модель социального государства эпохи глобализации / Н. М. Хома // Казахская цивилизация. — —№ 4. — С. 88‒95.
 7. Хома Н. М. Основні тенденції у розвитку соціальної держави в умовах глобалізації / Н. М. Хома // Держава і право. — 2012. — Вип. 55. — С. 525‒531.
 8. Хома Н. М. Подходы к типологии моделей социального государства / Хома Н. М. // Вестник университета (Российско‒Таджикский (славянский) университет). — — № 4 (39). — С. 78‒85.
 9. Хома Н. М. Пріоритетні соціальні проблеми глобалізації (в контексті реформи соціальної держави) : Матеріали всеукр. наук.‒практ. конф. (31 жовтня 2012 р., м. Івано‒Франківськ) [«Державотворчі процеси в Україні та світі: реалії проблеми, перспективи»] // Західноукраїнський науковий вісник. Вип. 4. — С. 41‒43.
 10. Хома Н. М. Проблемы правового обеспечения становления социального государства в Украине : Материалы V междунар. Дистан­ционной науч.-практ. конф. (25-26 декабря 2012 г.) [«Политика и право в социально-экономической системе общества»]. — Науч.-инф. издат. центр «Институт стратегических исследований». — М. : Спецкнига, 2012. — С. 356‒361.
 11. Хома Н. М. Соціальні гарантії як чинник стабільності політичної системи : Матеріали всеукр. наук.-практ. конф. (26 квітня 2012 р., м. Львів) [«Актуальні питання юридичної науки-2012»]. Львів : Львів. ін-т МАУП, 2012. — С. 40-47.
 12. Хома Н. М. Соціальні проблеми глобалізації (в контексті реформу­вання соціальної держави) / Н. М. Хома // Порівняльно-правові досліджен­ня. — 2012. — № 1-2. — C. 303-309.
 13. Хома Н. М. Сучасні підходи до типологізації моделей соціальної держави : Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (29 жовтня 2012 р., м. Київ) [ «Наукові дослідження сучасності»]. Вип. 5. — Ч. 1. — К. : НАІРІ. 2012. С. 49-54.
 14. Хома Н.М. Типологія моделей соціальної держави: аналіз основних підходів / Н. М. Хома // Держава і право. — 2012. — Вип. 56. — С. 612-618.

 2013

Все про соціальну роботу : навч. енциклоп. словник-довідник / За заг. ред. В. М. Пічі .- Вид. 2-ге, випр., перероб. та доп. — Львів : Новий світ-2000, 2013. — 616 с.

Хома Н. М.  Нові підходи до розуміння моделей соціальної держави / Н. М. Хома // Держава і право : Збірник наук. праць. — 2013. ‒ Вип. 60. — 455‒461

Хома Н. М. Зростання соціальної відповідальності бізнесу як чинник модернізації соціальної держави / Н. М. Хома // Держава і право : Збірник наук. праць. — 2013. ‒ Вип. 61. — 395‒401

Хома Н. М. Корпоративне громадянство як форма взаємодії держави, бізнесу та суспільства / Н. М. Хома // Панорама політологічних студій : науковий вісник Рівненського державного гуманітарного університету. — Рівне : РДГУ, 2013. — Вип. 11.  — C. 122‒129

Хома Н. М. Модели социального государства: новые подходы к типологизации / Н. М. Хома // Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия : История Политология. Экономика. Информатика. — 2013. ‒ № 1 (144). ‒ Вып. 25. ‒ С. 137‒143

Хома Н. М. Модернізація парадигми соціальної держави / Н. М. Хома // Вісник НТУУ “КПІ”. Серія : Політологія. Соціологія. Право. ‒ 2013. ‒ Вип. 3 (19) . ‒ C. 43‒48

Хома Н. М. Особенности модели социального государства Украины / Хома Н. М. // Среднерусский вестник общественных наук. — — № 1. — С. 153‒158

Хома Н. М. Підходи до розуміння категорії «соціальний капітал» у політичній науці / Н. М. Хома // Вісник СевНТУ. Серія: Політологія, 2013. — Вип. 145. — С. 35‒38

Хома Н. М. Подходы к типологии моделей социального государства : Материалы междунар. заочной науч.‒практ. конф. (28 января 2013 г., г. Новосибирск) [«Актуальные вопросы философии, истории и полито­логии»]. — Новосибирск, 2013. ‒ С.15‒19

Хома Н. М. Приоритетные проблемы правового обеспечения становления отечественной модели социального государства в Украине / Н. М. Хома // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики : [В 2-х ч.]. — Тамбов : Грамота, 2013. — № 1. — Ч. 2. — С. 207-209

Хома Н. М. Розвиток соціальної відповідальності бізнесу як чинник європейського вибору України // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Національна консолідація в контексті європейської інтеграції», Івано-Франківськ, 31 жовтня — 1 листопада 2013 р. — С. 148‒155

Хома Н. М. Соціальна відповідальність бізнесу як форма взаємодії / Н. М. Хома, О. П. Мишковська // Science and Education a New Dimension // Humanities and Social Science. — Budapest, 2013. — Vol. 12. — P. 214‒218.

Хома Н. М. Соціальна відповідальність бізнесу як чинник модернізації держави соціального типу // Матеріали VII Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми державного управління на сучасному етапі державотворення» 14 листопада 2013 року, Луцьк. ‒ С. 17-19.

Хома Н. М. Трансформація соціальних прав людини під впливом викликів глобалізації // ІІ Всеукраїнська наукова конференція «Права людини перед викликами ХХІ століття», 10 грудня 2013 року (Бердянськ). — C. 415-422.

Хома Н. Парадигма соціальної держави в умовах формування нової соціокультурної дійсності / Н. Хома // Вісн. Львів. ун-ту. Серія філософські науки. ― — Вип. 16. ― С. 196‒202.

Ксoma Nataliya. Корпоративна соціальна відповідальність у формуванні соціальної держави (на прикладі України) // Europa Środkowo—Wschodnia w procesie transformacji i integracji. Wymiar społeczny, red. H. Chałupczak, M. Pietraś, E. Pogorzała, Wydawnictwo „Officina Simonidis”, Zamość, 2013, ss. 678. — ss. 255‒261.

 2014

Історія  політичної  думки:  навч.  енцикл.  словник-довідник  для студентів вищ. навч. закл. / За заг. ред. Н. М. Хоми [В. М. Денисенко, Л. Я. Угрин, Г. В. Шипунов та ін.]. — Львів : Новий Світ‒2000, 2014. — 765 с.

Кресіна І. О. Модернізація соціальної держави: від держави добробуту до сервісної держави можливостей / І. О. Кресіна, Н. М. Хома // Порівняльно-правові дослідження. — 2014. — №2. – С. 213-223.

Політологія: енциклопедичний словник / За заг. ред. В. П. Мельника [В. М. Денисенко, Н.М. Хома, Л. Я. Угрин та ін.]. — Львів : ЛНУ імені Франка, 2014 ( у друці).

Політологія: навчальний енциклопедичний словник довідник для студентів ВНЗ I‒IV рівнів акредитації / За наук. ред. д‒ра політ. н. Хоми Н. М. [В. М. Денисенко, О. М. Сорба, Л. Я. Угрин та ін.]. — Львів : «Новий Світ — 2000», 2014. — 779 с.

Політологія: сучасні терміни і поняття. Короткий навчальний словник‒довідник для студентів ВНЗ I‒IV рівнів акредитації. — 3‒є видання, виправлене та доповнене / укладач В.М. Піча; наук. ред. Л. Д. Климанської, Я.Б. Турчин, Н. М. Хоми. — Львів : Новий Світ‒2000, 2014. — 516 с.

Соціальна політика : навч. посіб. / Л. Д. Климанська, В. Є. Савка, Н. М. Хома [та ін.]; за заг. Ред. В. М. Пічі та Я. Б. Турчин. — 2‒ге вид. випр. і доповн. — Львів : Новий Світ‒2000, 2014. — 318 с.

Хома Н.  Популяризація концепції корпоративного громадянства в рамках підвищення культури взаємин української держави, бізнесу та суспільства / Н. Хома, В. Варинський  // Матеріали  VІІ  Міжнародної  науково-практичної  конференції  з питань патріотичного виховання молоді  «Патріотичне виховання громадян в умовах інтеграційних процесів»  (07-08 листопада  2013 року,  м.  Запоріжжя)  /  Упор.  Д. В.  Точиліна.  —  Запоріжжя:  Акцент Інвест-трейд, 2014.  ‒ 589 с. — C. 95-102.

Хома Н. Громадське лобіювання: зміст, можливості впливу, перспективи розвитку в Україні / Н. Хома // Філософсько‒політологічні студії. — 2014. — №5. — С. 86‒94.

Хома Н. М.  Політичний перфоманс як постмодерна форма соціального протесту / Н. М. Хома // Вісник НТУУ «КПІ». Серія : Політологія. Соціологія. Право.  — 2014. — №1 (21). — C. 18‒23.

Хома Н. М. Візуалізація як характеристика постмодерної політичної дії / Н. М. Хома // Гілея. —2014. –  Вип. 89. — C. 405‒408.

Хома Н. М. Електронне комунікування як новий формат співпраці громадськості та органів влади у сервісній державі / Н. М. Хома // Матер. VIII Всеукр. наук.-практ. конф. : [«Актуальні проблеми державного управління на сучасному етапі державотворення»], (м. Луцьк, 27 листопада 2014 р.) / [За наук. ред. Т. М. Литвиненко, В. Я. Малиновського]. — Луцьк : СПД Гадяк Жанна Володимирівна, 2014. – С 194-196.

Хома Н. М. Зміст та сутність концепту «політичний механізм» // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Гуманітарне знання у соціально-правовому дискурсі» (31 жовтня 2014 р.). ‒ Полтава : ТОВ  «Техсервіс», 2014. ‒ С. 167‒172.

Хома Н. М. Корпоративне громадянство: світова практика і вітчизняні реалії // Тези звітної наукової конференції філософського факультету / Відп. за випуск В. Мельник. — Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2014. — 346 с. — С. 241‒244.

Хома Н. М. Політичний механізм формування соціального капіталу // Політологічні читання імені професора Богдана Яроша : зб. наук. пр. / за заг. ред. В. І. Бортнікова, Я. Б. Яроша. ‒ Луцьк : Вежа‒Друк, 2014. ‒ Вип. 3. ‒ 240 с.

Хома Н. М. Роль корпоративного громадянства у підвищенні культури взаємин держави, бізнесу, суспільства та громадянина // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 28 лютого 2014 р. «Компетентність особистості в контексті сучасних соціальних трансформацій». ‒ Полтава : ТОВ  «Техсервіс», 2014. ‒ С. 182‒188.

Хома Н. М. Роль соціальних медіа у формуванні та функціонування громадянського суспільства / Н. М. Хома // Вісник Національної акадедемії керівних кадрів культури  і мистецтв. —  2014. — Вип. 4. – С.

Хома Н. М. Роль соціальних мереж у координації протестних акцій / Н. М. Хома // Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін. Наук. часопис Нац. пед. ун-ту ім. М. П. Драгоманова. Сер. 22. —  2014. — Вип. 14. – С. 66-72.

Хома Н. М. Соціалізуючий вплив акціонізму: мистецько-політичний синтез в проекції моделювання політичної поведінки / Н. М. Хома //Актуальні проблеми політики. — 2014. — Вип. 33. — С. 40‒47.

Хома Н. М. Соціальні медіа як інститут громадянського суспільства // Придніпровські соціально-гуманітарні читання : Матер. ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф.  (м. Дніпропетровськ, 29 листопада 2014 р.). — Дніпропетровськ: ТОВ «Інновація», 2014.

Хома Н. Основні підходи до типології  моделей соціальної держави / Н. Хома // Філософсько‒політологічні студії. — 2014. — №4. — С. 81‒88.

Хома Н. Розвиток польського парламентаризму в контексті євроінтеграції / Н. Хома, Є. Ланюк // Ужгородські польські наукові читання: історія, культура, політика, право:  Науковий збірник. ‒ 11 листоп. 2013.  Ужгород : Поліграфцентр «Ліра», 2014. ‒ С. 108‒114.

Хома Н. Соціальна держава третього тисячоліття: модернізована модель / Наталія Хома // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. — 2014. — № 3 (71). — С. 203-213.

Хома Н. М. Український вимір інтерактивності політики / Н. М. Хома //

Вісник Маріупольського державного університету.  Серія: Історія. Політологія.- 2014.- №11.- С.228-234.

Khoma Natalia. Modernizacja modelu państwa opiekuńczego w warunkach wyzwań globalizacyjnych III tysiąclecia // International journals „HISTORY AND POLITICS”. —  2014. ‒ №2.

Khoma Natalia. Polityczny flash mob: specyfika okresu Rewolucji Godności I ukraińsko-rosyjskey konfrontacji militarnej // Studium Europy Środkowej i Wschodniej. — 2014. — № 2.

Khoma Natalia. Postmodernistyczne formy politycznego sprzeciwu (na przykładzie wydarzeń na Ukrainie w latach 2013 — 2014) // Europa Środkowo—Wschodnia w procesie transformacji i integracji. Wymiar społeczny, red. H. Chałupczak, M. Pietraś, E. Pogorzała, Wydawnictwo „Officina Simonidis”, Zamość, 2014.

Khoma Natalia. Zaufanie jako składowa i uwarunkowanie kapitału społecznego: ukraińskie doświadczenie kształtowania // International journals „HISTORY AND POLITICS”. — 2014. ‒ № 1. – s. 67-74.

201

Хома Н. М. Ігрові форми політичного протесту в Україні: на прикладі революційно-воєнних подій 2013-2014 років / Н. М. Хома // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія. Політологія. Соціологія. Філософія.- 2015.- №1 (18) .- С.231-234

Хома Н. М. Новотвори в сучасному політичному лексиконі: неологічний бум‒2013‒2014 та його відображення у навчальній політологічний літературі / Н. М. Хома // Філософсько‒політологічні студії. — 2015. — № 1 (6).

Біографія

Народилася у м. Львів. Закінчила факультет журналістики та спеціальний правничий факультети ЛНУ імені Франка. Навчалася у аспірантурі (1995-1998) та докторантурі (2010-2013). У 1998 р. захистила кандидатську, а у 2013 р. – докторську дисертації.

Проекти

Серія видань словниково-енциклопедичного типу у 2014-2015 роках:

Історія  політичної  думки:  навч.  енцикл.  словник-довідник  для студентів вищ. навч. закл. / За заг. ред. Н. М. Хоми [В. М. Денисенко, Л. Я. Угрин, Г. В. Шипунов та ін.]. — Львів : Новий Світ‒2000, 2014. — 765 с.

Політологія: навчальний енциклопедичний словник довідник для студентів ВНЗ I‒IV рівнів акредитації / За наук. ред. д‒ра політ. н. Хоми Н. М. [В. М. Денисенко, О. М. Сорба, Л. Я. Угрин та ін.]. — Львів : «Новий Світ — 2000», 2014. — 779 с.

Новітня політична лексика (неологізми, оказіоналізми та інші новотвори) / [І. Я. Вдовичин, Л. Я. Угрин, Г. В. Шипунов та ін.]; за заг. ред. Н. М. Хоми. ― Л. : Новий світ-2000, 2015. ― 489 с. (у друці)

Сучасна політична лексика : навч. енциклопед. словник-довідник / [І. Я. Вдовичин, Л. Я. Угрин, Г. В. Шипунов та ін.]; за наук. ред. Хоми Н. М. – Львів : «Новий Світ-2000», 2015. – 395 с. (у друці)

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!