Хазратова Нігора Вікторівна

Посада: професор кафедри психології

Науковий ступінь: доктор психологічних наук

Вчене звання: професор

Наукові інтереси

Політична психологія, Психологія відносин особистості і держави

Публікації

  1. Хазратова Н.В. Включення студента до соціально-психололгічного простору внз: типи особистісних проблем та консультативна робота з нимим // Практична психологія та соціальна робота. – 2000. – №2. – С.5-8.
  2. Хазратова Н.В. Громадіянська позиція як структурний компонент образу держави // Проблеми загальної та педагогічної психології. Зб. наук. праць Інституту психології імені Г.С. Костюка АПН України / За ред. С.Д. Максименка. –К.: Гнозіс, 2004. – Т.6, вип. 3. – С. 346-350.
  3. Хазратова Н.В. Психологічні особливості переживання громадянської ідентичності в Україні // Теоретико-методологічні проблеми аналізу рефомаційної політики. – Острог, 2005. – С.12-18.
  4. Хазратова Н.В. Психологічні проблеми та особистісні кризи студенстького віку // Особистісні кризи студентського віку. Зб. наук. статей. За ред. Т.М. Титаренко. – Луцьк: Ред.-вид. відд. «Вежа» Волин. держ. ун-т у ім. Лесі Українки, 2001. – С. 7-21.
  5. Хазратова Н.В. Психологія відносин особистості і держави. Монографія. – Луцьк: РВВ ВДУ «Вежа», 2004. – 276 с.
  6. Хазратова Н.В. Психологія відносин особистості й держави: суб’єктно орієнтований підхід // Психологічні перпективи. –Вип. 5. – 204. – 87-98.
  7. Хазратова Н.В. Типологічна модель індивідуально-психологічного образу держави // Соціальна психологія. – №4(6). – 2004. – С. 3-13.
  8. Хазратова Н.В. Тренінг адаптації першокурсників до умов навчання у вищому закладі освіти // Практична психологія та соціальна робота. – 2000. – №5. – С.14-20.

Біографія

У 1990 р.  завершила навчання у Московському державному університеті ім. М.В. Ломоносова,  спеціальність “Психологія”.

Захистила кандидатську дисертацію на тему: “Формування креативності під впливом соціального мікросередовища”.

Закінчила докторантуру Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України. Захистила докторську дисертацію на тему “Психологія відносин особистості і держави” за спеціальністю 19.00.05 – соціальна психологія.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!