ЗК 1.1.02 Теоретико-методологічні проблеми психології

Тип: Нормативний

Кафедра: психології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016професор Гапон Н. П.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016професор Гапон Н. П.

Опис курсу

Курс розроблений для магістрів першого року навчання. Зміст курсу спрямований на поглиблення та розширення знань магістрів про основні понять методології науки  та загальний категоріальний апарат психології, сформувати уявлення про парадигми психологічної науки (проблеми предмету, методу, пояснення), а  також для засвоєння зразків та оволодіння навичками методологічного та теоретичного мислення професіональних психологів, закріплення уявлення про структуру психології як системи знань.

Результати навчання:

В результаті вивчення даного курсу студент повинен знати:

– сутність і структуру психологічних теорій;

– структуру і рівні методологічного знання;

– категоріальний лад сучасної психології;

– провідні тенденції розвитку психологічної науки;

– причини методологічних криз, їх ознаки та шляхи подолання;

– психологічні системи та інтегративні концепції психіки та особистості;

– принципи психологічних досліджень: детермінізму, системності, розвитку, суб’єктності та ін.;

– категоріально-поняттєве дерево психологічної науки;

– персональний внесок видатних учених в розкриття предмету і конструювання методів дослідження психології;

–– інтегративні науково-психологічні персонологічні теорії, методологічні принципи і труднощі міждисциплінарної комунікації;

– програмовий матеріал, розглянутий на лекційних заняттях й опрацьований самостійно;

– ключові поняття, категорії та методи академічної та практичної психології;

– закономірності й тенденції розвитку психологічної науки в проекції на певні типи раціональності;

вміти:

– диференціювати теоретичний, методологічний та парадигмальний аспекти психологічних досліджень;

– моделювати концептуальну основу і методичну базу конкретних психологічних досліджень;

– визначати внутрішні суперечності в логіці теоретичного знання, підбирати адекватний предмету дослідження психологічний інструментарій;

Форми та методи навчання: лекції, практичні, консультації, самостійна робота.

Форма звітності: іспит.

Мова навчання: українська.

Рекомендована література

Рекомендована література

Основна

 1. Гапон Н. П. Теоретичні та методологічні проблеми психології: методичні вказівки до курсу та опорний конспект лекцій для студентів першого курсу магістратури, спеціальність 053 – психологія  денної та заочної форм навчання. – Львів: філософський факультет ЛНУ,  2020.- 107 с.
 2. Гапон Н.П. Теоретико-методологічні проблеми психології: навча. посіб. [Електронний ресурс]. Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2018. – 131с.
 3. Туриніна О. Л. Методологія та методи психологічного дослідження: навч.- метод. посіб. / О. Л. Туриніна. – Київ : ДП “Вид. дім “Персонал”, 2018. С.-39-49 http://maup.com.ua/assets/files/lib/book/metod_psih_dosl.pdf
 4. Ткаченко О.М. Принципи та категорії психології.-К.: Гол.вид. ВО «Вища школа», 1979. – 198с.
 5. Татенко В.О. Сучасна психологія: теоретико-методологічні проблеми: навч. посіб. / В.  О.Татенко. – К.: Вид-во Нац. авіац. ун-ту «НАУ-друк», 2009. – 288 с.

Допоміжна

 1. Гапон Н.П. Соціальна психологія: навч. посіб. –Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 366 с.
 2. Бондаренко Л.В.  Методологічні та теоретичні проблеми вивчення психології: навч.-метод. комплекс навч. дисцип. та опорний конспект лекцій для студ. спец. 6.040100 – Психологія. Опорний конспект лекцій.//Методологічні та теоретичні проблеми вивчення психології”. –Херсон: ХФ ВМУРоЛ “Україна”, 2008. – 21 с.
 3. Велитченко Л., Подшивалкіна В. Методологічні та теоретичні проблеми психології. Програмний конспективний довідник. – Одесса, 2009. – 278 с.
 4. Гапон Н.П. Особистість в психотерапії: конфігурації професійного досвіду. – Львів: Основа, 1999. – 198 с.
 5. Гапон Н. Патографічний дискурс: перспективи ґендерного діалогу // Науковий вісник Чернівецького університету.  Філософія. – 2003. – Вип. 148-149. – С.94-99.
 6. Гапон Н.П. Категорія досвіду в модерній та постмодерній психологічній науці /Н. П. Гапон // Антропологічні проблеми людини: колективна монографія; за заг. ред. д-ра філос. наук, проф.Мельника В.П. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – С. 132-150. – 1, 5 д. арк. ..(розділ кол.монограф.)

Силабус: ЗК 1.1.02 Теоретико-методологічні проблеми психології

Завантажити силабус