Сучасна філософія культури

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра: теорії та історії культури

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
24Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
216доцент Дарморіз О. В.ФФК-11

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
216ФФК-11доцент Дарморіз О. В.

Опис курсу

Курс присвячено розгляду основних сучасних філософських підходів до культури, її розвитку в сьогоденні.
Складається з 2 блоків: Культура в сучасних філософських студіях та Формування нового питання денного у філософії культури. Розглядаються основні філософські парадигми осмислення культури в сучасності, зокрема, гендерні студії, посмодернізм та метамодернізм, біофілософія, постколоніальні студії.

Рекомендована література

Базова
1. Бенхабиб С. Притязания культуры. Равенство и разнообразие в глобальную эру. М.:
«Логос», 2003. 350 с.
2. Бауман 3. Глобализация. Последствия для человека и общества. М.: Издательство
«Весь Мир», 2004. 188 с.
3. Деррида Ж. Глобализация, мир и космополитизм // Космополис. № 2 (8). 2004. С. 125-
140.
4. Ж.-М. Шеффер. Конец человеческой исключительности. М.: Новое Литературное
Обозрение, 2010. 392 с.
5. Кириллова Н. Б. Медиакультура: от модерна к постмодерну. М.: Академический
Проект, 2006. 448 с.
6. Ленем Р. Електронне слово: демократія, технологія та мистецтво. К.: в-во “Ніка-
Центр”, 2005. 376 с
7. МакЛюэн М. Понимание медиа: Внешнее расширение человека. М., Жуковский:
“КАНОН-пресс-Ц”, “Кучково поле”, 2003. 464 с.
8. Слотердайк П. Критика цинического разума / Петер Слотердайк. Екатеринбург: У-
Фактория, М.: ACTМОСКВА, 2009. 800 с. 9. Кастельс М. Галактика Интернет. Екатеринбург У-Фактория (при участии
издательства Гуманитарного университета), 2004.
10. Саїд, Едвард В. Культура й імперіялізм. К.: Критика, 2007.

Допоміжна:
1. Биллинг М. Нации и языки // Логос. 2005. № 4. С. 60–86.
2. Биофилософия. М., 1997. 264 с.
3. Бодрийар Ж. Насилие глобализации // Логос. №1. 2003. С. 20–23.
4. Брайсон В. Гендер и политика времени. Феминистская теория и современные
дискуссии. Киев: «Центр учебной литературы», 2011. 248 с.
5. Быховская И.М. Homo somatikos: аксиология человеческого тела. М.: Эдиториал
УРСС, 2000. 208 с.
6. Ги Дебор. Общество спектакля. Москва: Логос, 2000. 183 с.
7. Гомілко О. Метафізика тілесності. К.: Наукова думка, 2001. С. 5-165.
8. Дарморіз О. Інтертекстуальність як риса інформаційної культури // Наукові
записки. Серія “Філософія”. Вип. 11. Острог: Видавництво національного
університету “Острозька академія”, 2012. С.82–90.
9. Дарморіз О. Національна ідентичність як чинник міжкультурної комунікації в
сучасному світі // Наукові записки. Серія “Філософія”. Вип. 10. Острог:
Видавництво національного університету “Острозька академія”, 2012. С. 3–12.
10. Дарморіз О. Нація як суб’єкт соціальної міфології // Соціогуманітарні проблеми
людини. 2012. Вип. 6. С. 139–146.
11. Дарморіз О. Нація, національна культура та проблема // Толерантність як
соціально-культурний феномен: світоглядно-методологічний аспект: колективна
монографія / За заг. ред. Мельника В.П. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012. 330
с. – С. 222–239 (1,3 др. арк.).
12. Дарморіз О. Сучасна людина як суб’єкт соціальної міфології // Людина в
сучасному світі: В 3 кн. Кн. 1. Філософсько-культурологічні виміри: колективна
монографія / [А.Ю. Васьків, Н.П. Гапон, Г.Т. Гнатищак]; за заг. ред. В.П.
Мельника. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012. С. 132-156.
13. Каптерев А. И. Мультимедиа как социокультурный феномен. М.: Изд. ИПО
Профиздат, 2002. 156с.
14. Касьянов Г. Теорії нації та націоналізму. К.: Либідь, 1999. 352 с.
15. Михель Д.В. Тело в западной культуре. Саратов: Научная книга, 2000. 171 с.
16. Нанси Ж-Л. Corpus. М.: Ad Marginem, 1999. 255 с.
17. Перова О.Є. Проблеми біофілософії в сучасній філософії науки.//Вісник.
Філософія. Політологія. К., 2002. №38-41. С.192-198.
18. Саїд, Едвард В. Орієнталізм К.: Видавництво Соломії Павличко «Основи», 2001.
19. Сеннет Р. Падение публичного человека. М.: “Логос”, 2002. 424 с.
20. Сміт Е. Нації та націоналізм у глобальну епоху / Е. Сміт. К.: Ніка-Центр, 2009.
320 с.
21. Сміт Е. Національна ідентичність. К.: Основи, 1994. 224 c.
22. Співак, Гаятрі Чакраворті. В інших світах. Есеї з питань культурної політики. К.:
Вид. дім “Всесвіт”, 2006.
23. Тарасенко В.В. Антропология Интернет: самоорганизация “человека кликающего”
// Общественные науки и современность. 2000. №5 С.111– 120.
24. Тишунина Н. В. Современные глобализационные процессы: вызов, рефлексии,
стратеги // Глобализация и культура: аналитический подход. СПб.: Янус, 2003.
С. 5–24.
25. Уолцер М. Про толерантність. Харків: Видавнича група “РА-Каравела”, 2003.
148 с.
26. Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. М.: ООО “Изд-во АСТ”, 2003. 603 c. 27. Хобсбаум Э. После победы в войне. Соединенные Штаты: Все шире и шире //
Логос. №1. 2003. C. 97–104.

15. Інформаційні ресурси:
1. Биофилософия для XXI века // Логос. № 4 (55). 2006. [Електронний ресурс].
Доступно на: http://www.zvezda.ru/gnosis/2007/08/09/biofilosofia.htm
2. Ґелнер Е. Нації та націоналізм; Націоналізм. К.: Таксон, 2003. 300 с. [Електронний
ресурс]. Доступно на: http://litopys.org.ua/gelner/gel.htm
3. Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура.
[Електронний ресурс]. Доступно на:
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/kastel/index.php
4. Кривцова Л.А., Архипов О.А. Телесность в массовой и элитарной культуре начала
ХХІ века: сравнительный анализ. [Електронний документ]. Режим доступу:
http://www.isuct.ru/e-publ/vgf/sites/ru.e-publ.vgf/files/2009/vgf-2009-04-113.pdf
5. Носов Н. А. Манифест виртуалистики / Н. А. Носов. [Електронний ресурс]. М.:
Путь, 2001. 17 с. Доступно на: http://www.virtualistika.ru/vip_15.html
6. Ульрих Бек. Что такое глобализация? [Електронний ресурс]. Доступно на:
http://www.ido.rudn.ru/ffec/philos/chrest/g18/bek.html
7. Эко У. От Интернета к Гутенбергу: текст и гипертекст. [Електронний ресурс].
Доступно на: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Eko/Int_Gutten.php
8. Рашкофф Д. Медиавирус. [Електронний ресурс]. Доступно на:
http://mediavirus.narod.ru/02.html
9. Славой Жижек. Аватар: упражнение в политически корректной идеологии //
Плюшевый мишка. 2010. №№№ 4. С.77-80. [Електронний ресурс]. Доступно на:
http://www.lacan.ru/dl/04/lcn004_teddybear.pdf

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус