Стилістика публічних виступів

Тип: На вибір студента

Кафедра: теорії та історії політичної науки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
822доцент Гарбадин А. С.ФФК-41

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
822ФФК-41Возняк С. І.

Опис курсу

Мета курсу – навчити студентів технік та прийомів ефективного виступу перед аудиторією, сформувати індивідуальний стиль виступу та манеру самопрезентації.

Завдання курсу:

 • Навчитись розробляти план публічного виступу;
 • Освоїти логічність викладу матеріалу;
 • Оволодіти навичками взаємодії з аудиторією:
 • Ефективно використовувати додаткові засоби та мультимедіа у публічному виступі;
 • Удосконалити власну модель вербальної та невербальної передачі змісту аудиторії;
 • Засвоїти основи мовленнєвої майстерності у професійно значущих риторичних ситуаціях;
 • Оволодіти методикою риторичного аналізу.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

 • основні поняття загальної риторики;
 • умови, що визначають самопрезентацію;
 • стратегії та техніки самопрезентації.
 • прийоми словесної наочності;
 • етапи підготовки усної промови;
 • критерії оцінки промови;
 • види промов;
 • невербальні засоби спілкування;
 • яким чином будувати власний стиль публічного виступу.

вміти:

 • вести розгорнутий монолог з фахової проблематики;
 • керувати враженнями про себе;
 • вести ефективну, конструктивну бесіду на будь-яку тему з кола зацікавлень культурної, високоосвіченої людини;
 • володіти етикою оратора;
 • виробити індивідуальний образ оратора, власний ораторський стиль;
 • організувати взаємодію з аудиторією, налагодити контакт, зворотній зв’язок, спілкування;
 • підготувати публічний виступ;
 • давати загально риторичну оцінку ефективності продукту мисленнєво-мовленнєвої діяльності;
 • вдосконалювати техніку мовлення (дикції, якостей голосу, інтонації тощо);
 • знаходити можливі засоби переконання відносно предмета мовлення та правильної побудови аргументу, який складається з ідеї, її обґрунтування та розташування.

Рекомендована література

 1. Андерсон К. Успішні виступи на TED. Рецепти найкращих спікерів / К.; Наш Формат; 2016.
 2. Gallo. Talk Like TED. The 9 Public Speaking Secrets of the World’s Top Minds / Macmillan Ltd? 2017/ – 288 p.
 3. Зінссер В. Як писати добре. Класичний посібник зі створення нехудожніх текстів/ К. : Наш Формат, 2022. – 288 с.

Матеріали

Стилістика культурологи

Силабус: Стилістика публічних виступів

Завантажити силабус