Соціальна психологія

Тип: Нормативний

Кафедра: психології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
332професор Гапон Н. П.ФФП-21, ФФП-22, ФФП-23

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
332ФФП-21доцент Вовк А. О.
ФФП-22доцент Вовк А. О.
ФФП-23доцент Вовк А. О.

Опис курсу

Курс розроблений для студентів-психологів другого курсу. Навчальна дисципліна висвітлює основні поняття, методи, класичні експерименти, соціально-психологічні явища та феномени. розкриває соціально-психологічні механізми, способи та засоби ефективного соціального спілкування, аналіз особливостей групової діяльності людей, природи масових явищ психіки тощо. Курс необхідний для вироблення теоретичних знань та оволодіння навичками проведення психологічних досліджень, ознайомлення із функціями психолога-практика у соціальній сфері: в малих і великих соціальних групах, у закладах охорони здоров’я, правопорядку, освіти, на виробництві тощо.

Результати навчання:

В результаті вивчення даного курсу студент повинен знати:

 • особливості соціального мислення (розвиток Я-концепції в соціокультурі, проблеми самоефективності індивіда та його самопрезентація);
 • соціальні переконання та судження;
 • особливості поведінки та установок, конформізму, впливів групи;
 • особливості соціальних відносин та природи соціальних, емоційних, когнітивних джерел упереджень;
 • особливості соціальних феноменів агресії та альтруїзму;
 • особливості соціальних впливів (стать, гендер та культура).

уміти:

 • створювати лабораторні ситуації, які імітують досліджувані феномени повсякденного життя;
 • проводити соціально-психологічні дослідження в польових і лабораторних умовах (кореляційні, експериментальні, опитування);
 • обирати ефективні умови проведення соціально-психологічних досліджень;
 • формувати репрезентативні виборки для опитувань, при цьому правильно обирати величину виборки, чітко визначати послідовність і специфіку формулювання запитань в опитувальниках;

Форми та методи навчання: лекції, практичні, консультації, самостійна робота.

Форма звітності: іспит.

Мова навчання: українська.

Рекомендована література

 1. Соціальна психологія: методичні вказівки до лекц. курсу для студ. спец. 053  «Психологія» / Львівський нац. ун-т імені Івана Франка; [укл. Н.П. Гапон].– Львів.: Львівський нац. ун-т імені Івана Франка, філос. ф-т., 2020. – 78 с.
 2. Гапон Н. П. Соціальна психологія: навчальний посібник.– Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 366 c. – URL : http://helpiks.org/6-13265.html
 3.  Пайнс Э., Маслач К. Практикум по социальной психологии. – СПб.: Питер Ком, 2000. –380с. – URL : http://psy.knlu.kyiv.ua/wp-content/uploads/2015/10/pains_e_maslach_k_praktikum_po_socialnoi_psihologii.pdf
 4. Козляковський П.А. Соціальна психологія: Курс лекцій. Практикум. Хрестоматія .– Миколаїв: Вид. держ. ун-т, 2005. – 424 с. URL : http://lib.chdu.edu.ua/pdf/avtorlek/13/7.pdf
 5. Хьелл Л.,Зиглер Д. Теории личности. –СПб. Питер Пресс, 2003. – С.262; 269; 282-283.(А. Бандура, Дж. Роттер). – URL : http://grabovskaya.by/sites/default/files/%20Л%5B1%5D.,%20Зиглер%20Д.%20Теории%20личности.pdf
 6. Бэрон Р., Ричардсон Д. Агрессия. – СПб.: Питер Ком, 1997. – 336 с.
 7. Гапон Н. Проблеми соціального мислення людини: послідовність та зобов’язання Політична психологія : науковий збірник. –Львів: Ліга Прес, 2003. 95-100
 8. Гапон Н. Інтелект з позицій ґендерного підходу : філософсько-методологічні та психологічні аспекти // Соціогуманітарні проблеми людини. – 2006. – № 2. – С. 42-49.
 9. Гапон Н. Жіночий „ейджизм” як проблема соціальної реабілітації та психологічної допомоги //Психологічні проблеми соціальної адаптації та правової реабілітації громадян. Тези круглого столу – Львів: ЛДУВС, 2007. – С.28-30.
 10. Гапон. Н. Трансформація системи вартостей сучасної української сім’ї /  Надія Гапон// Roczniki teologiczne. Nauki o rodzinie. Tom LV, Zeszyt 10. – Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 2008. – C.285-297.
 11. Лебон Г. Психология масс. – Мн.: Харвест, М.: АСТ, 2000. – 320 с.
 12. Myers D. Social Psychology. 7th ed. – Hardcover; Boston: McGraw-Hill, 2008. ISBN-13: 978-0073531892

Силабус:

Завантажити силабус