Соціальна філософія Ю.Габермаса

Тип: Нормативний

Кафедра: філософії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916доцент Поляруш Б. Ю.ФФФм-11

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916ФФФм-11доцент Поляруш Б. Ю.

Опис курсу

Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам навчального процесу необхідні знання для того, щоб сформувати у майбутніх фахівців з філософії систематизовані теоретичні знання одного з напрямів розвитку сучасної філософії, які дозволять магістрантам філософам використовувати одержані знання при підготовці магістерської роботи.

Навчальна дисципліна «Соціальна філософія Ю.Габермаса» має забезпечити знання з основних теоретичних положень філософії Ю.Габермаса, його місце в сучасній європейській та німецькій філософії зокрема.
Значна увага при вивченні курсу «Соціальна філософія Ю.Габермаса» приділяється формуванню критичного мислення у магістрантів, їхньому вмінню аналізувати праці Ю.Габермаса, використовувати їх в підготовці своїх магістерських проектів.

Рекомендована література

1. Габермас Ю. Дії, мовленнєві акти, мовленнєві інтеракції та життєвий світ // Єрмоленко А.М. Комунікативнапрактична філософія. – К., 1999
2. Габермас Ю. Залучення іншого: Студії з політичної теорії – Львів: Астролябія, 2005.
3. Габермас Ю. Постнаціональна констеляція Політичні ессе, Львів: Астролябія, 2009.
4. Габермас Ю. Структурні перетворення у сфері відкритості, Львів: Літопис, 2000.
5. Габермас Ю. Теорія комунікативної дії, Львів: Астролябія, 2011.
6. Габермас Ю. Філософський дискурс модерну, К.: Четверта хвиля, 2001.
7. Демина Н.А. Дискурсивная модель социальной практики в философии Ю.Габермаса//Весник КрасГУ, серия Гуманитарные науки, 2002 №2
8. Деррида Ж., Хабермас Ю. Наше обновление после войны: второе рождение Европы//Отечественные записки 2003, № 6 (15)

9. Зимовец Р. Дискуссия Фуко/Хабермас : вопросы теории власти// https://scorcher.ru/neuro/neuro_sys/authority/authority1.php
10. Назарчук А. В. Ю. Хабермас и К.-О. Апель: два подхода к обоснованию теории общества в современной немецкой философии//Русский филологический вестник, 1998, № 5.
11. Розенбергс Р. Проблема социального консенсуса в работах Ю. Хабермаса// http://ecsocman.hse.ru/data/711/155/1217/012_Rozenbergs.pdf
12. Тур М.Т. Проблема інтеграції суспільства в теорії комунікативної дії Ю.Хабермаса. – Автореферат дисертації … кандидата філософських наук. – К., 1996
13. Тур Н. Г. Проблема интеграции общества в теории коммуникативного действия Юргена Хабермаса : Дис… канд. филос. наук: 09.00.03 / Киевский ун-т им. Тараса Шевченко. — К., 1996. — 199с.
14. Фарман И.П. Социально-культурные проекты Ю.Габермаса, М.:1999.
15. Фурс В.Н. Философия незавершенного модерна Юргена Хабермаса. М., 2000.
16. Фурс В.Н. Полемика Хабермаса и Фуко и идея критической социальной теории. Мн. 2002.
17. Хабермас Ю. Демократия. Разум. Нравственность: Лекции и интервью.- М.,1992
18. Хабермас Ю. Комунікативна дія і дискурс // Ситниченко Л. Першоджерела комунікативної філософії – К.,1996
19. Хабермас Ю. Модерн — незавершенный проект// Вопроси философии, 1982, №4
20. Хабермас Ю. Философский дискурс о модерне. М., 2003.
21. Хабермас Ю. Примирение через публичное употребление разума. Замечания о политическом либерализме Джона Роулса // Вопр. философии. 1994. № 10. С. 53.
22. Чукин С.Г. Размышления о философии на перекрестке второго и третьего тысячелетий.//Сборник к 75-летию профессора М.Я. Корнеева. Серия «Мыслители». Выпуск 11. СПб.: Санкт-Петербургское философское общество, 2002. С.76-97
23. Яременко Ірина Анатоліївна. Комунікативне вчення Юргена Хабермаса в проблемному полі незавершеності модерну : Дис… канд. наук: 09.00.05 – 2007.

 

Силабус:

Завантажити силабус