САМОМЕНЕДЖМЕНТ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТА

Тип: Нормативний

Кафедра: психології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
833доцент Штепа О. С.ФФП-41, ФФП-42

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
822ФФП-41Стельмащук Х. Р.
ФФП-42Стельмащук Х. Р.

Опис курсу

Даний курс акцентує увагу на самопізнанні та самозміні особистості у процесі і результаті отримання нової інформації. Отримані знання та практичні навички сприятимуть формуванню у студентів загальної компетентності з особистісного саморозвитку та практичних умінь щодо особистісного та професійного самоздійснення. характеристика феномена самоменеджменту. Концепції самоменеджменту. Особливості цілепокладання. Головні напрями самоменеджменту: тайм-менеджмент, стрес-менеджмент, тіім-менеджмент, імпрешн-менеджмент, ресурс-менеджмент. Зміст практичної частини курсу: визначення та аналіз власного рівня та особливостей самоменеджменту. Характеристика індивідуального стилю навчання/роботи. Научіння формулюванню реалістичних цілей. Практичне застосування прийомів та методик тайм-менеджменту (самоорганізування часу), стрес-менеджменту (самоорганізування у стресових ситуаціях), тіім-менеджменту (уміння працювати у команді), імпрешн-менеджменту (уміння справляти необхідне враження), ресурс-менеджменту (самопроектування особистості). Обговорення ефективності й доцільності самостійного застосування прийомів та методик самоменеджменту у певних навчальних/робочих ситуаціях (передбачено видачу завдань для самостійного виконання та самоаналіз їх виконання). Мета – даного курсу є формування у студентів умінь застосувати теоретичні знання з самоменеджменту та практичні уміння самоорганізування для оптимізування власної стратегії учіння.

Завдання курсу – полягає у формуванні й актуалізації у студентів умінь самоорганізування та самопроектування у ситуаціях навчання, а також здатності екстраполювати ці уміння на життєві та професійні ситуації.

 

Результати навчання:

–         Знати: сучасні тренди самоменеджменту у навчанні, особливості резервування часу, характеристики стресогенності ситуації, ефективність ролі у групі, характеристики асертивності, тактики справляння. враження й ефективного публічного виступу, види психологічних ресурсів; методики головних напрямів самоменеджменту – тайм-менеджменту, стрес-менеджменту, тіім-менеджменту, імпрешн-менеджменту, ресурс-менеджменту;

–         Вміти: застосовувати методики відповідних напрямів самоменеджменту у ситуаціях навчання й учіння.

Форми та методи навчання: лекції, дискусії, ситуативні та рефлексивні і практичні завдання.

Форма звітності:  екзамен.

Мова навчання: українська.

Рекомендована література

  1. Самопроектування особистості у дискурсивному просторі: монографія / Н.В.Чепелєва, М.Л.Смульсон, О.В.Зазимко, С.Ю.Гуцол [та ін.] ; за ред. Н.В. Чепелєвої. – К.: Педагогічна думка, 2016.
  2. Штепа О. С. Самоменеджмент (самоорганізування особистості) : [навч. посібник]. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012.
  3. Bishof A., Bishof K. Selfmanagement. – Rudolf HaybeVerlag, Federal Republic of Germany, Freibyrg, 2003.
  4. Kinan K. Selfmanagement (Management on the palm). – Oval Prodjekt, 1998.
  5. Morgenstern J. Maling Work. The 9 Essential Skillstor Taking Controllate offise, Published fo Simon&Schuster. – New York-London-Toronto, 2004.

Силабус:

Завантажити силабус