Психологія тривожності

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра: психології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
36Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
332Волошок  О. В.ФФП-21, ФФП-22, ФФП-23

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
332ФФП-21Волошок  О. В.
ФФП-22Волошок  О. В.
ФФП-23Волошок  О. В.

Опис курсу

Метою вивчення вибіркової дисципліни «Психологія тривожності» є ознайомлення студентів з віковими та індивідуальними формами прояву тривожності, з її причинами та наслідками, способами компенсації та подолання тривоги; розкриття методів психодіагностики та психокорекції тривожності у дітей та підлітків. Отримані знання та практичні навички сприятимуть розширенню уявлень студентів про такі психічні явища як тривога, страх та тривожність, біологічні та соціально-психологічні передумови їх виникнення, розкриттю вікових та статевих відмінностей у проявах та змісті страхів і тривоги, набуттю інформації про види тривожності та ознайомленню з методами діагностики та шляхами психокорекції тривожних дітей і підлітків.

Результати навчання. Після завершення цього курсу студент буде :

знати:

 • вікові та індивідуальні формами прояву страхів, тривоги і тривожності,
 • причини та наслідки страхів, тривоги і тривожності у дітей та підлітків,
 • способи компенсації та подолання тривоги;
 • методи діагностики та психокорекції страхів, тривоги і тривожності у дітей та підлітків.
 • Вміти:
 • розрізняти види та виявляти ознаки страхів, тривоги і тривожності у дітей та підлітків;
 • проводити діагностичну роботу з метою виявлення виду та рівня прояву страхів, тривоги і тривожності у дошкільнят та школярів;
 • проводити корекційно-розвиваючу роботу з тривожними дітьми та підлітками;
 • надавати рекомендації і проводити просвітницьку роботу з членами родини дітей з підвищеним рівнем особистісної тривожності;

Методи навчання на лекціях: усні (розповідь, еврістична бесіда, дискусії), наочні (символічна, текстова, художня наочність, презентації). Методи і форми навчання на семінарських заняттях: практичні та інтерактивні (робота в малих групах, індивідуальні виступи, тестування, аналіз проблемних ситуацій)

Мова викладання: українська

Форма звітності: залік

Рекомендована література

 1. Айзенк Х. Психологические теории тревожности // Тревога и тревожность: Хрестоматия. – СПб: – Питер, 2001.
 2. Астапов В.М. Тревожность у детей. – СПб: Питер, 2004.
 3. Воропаева И.П. Коррекция эмоциональной сферы младших школьников: Методическое пособие. – М., 1993.
 4. Диагностика состояния тревоги и личностной тревожности у детей и подростков / Сост. Ю.Л. Ханин. – Вильнюс, 1988.
 5. Захаров А.И. Неврозы у детей и психотерапия. – СПб.: СОЮЗ, 2000. – 336 с.
 6. Захаров А.И. Дневные и ночные страхи у детей. – СПб, 2000.
 7. Изард К. Психология эмоций. – СПб, 2003.
 8. Кириллова Е.А., Беляева Е.Э. Тревожный ребенок. – Харьков: Издательская группа «Основа», 2012. – 192 с.
 9. Лютова Е.К., Монина Г.Б. Тренинг эффективного взаимодействия с детьми. – СПБ: Речь, 2001. – 190 с.
 10. Мэй Р. Смысл тревоги. – М., 2001.
 11. Моліцька М. Терапевтичні казки. – Львів: «Свічадо», 2009. – 200 с.
 12. Прихожан А.М. Психология тревожности. – СПб.: Питер, 2007. – 192 с.
 13. Прихожан А.М. Психокоррекционная работа с тревожными детьми // Активные методы в работе школьного психолога. – М., 1990.
 14. Селье Г. Стресс без дистресса. – М. – 1995.
 15. Хорни К. Невротическая личность нашего времени.- СПб.: Питер, 2002. – 224 с.

 

Силабус:

Завантажити силабус