Психологія травмуючих ситуацій

Тип: Нормативний

Кафедра: психології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916доцент Вовк А. О.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916доцент Вовк А. О.

Опис курсу

Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні знання, обов’язкові для того, щоб орієнтуватися в теоретичних конструктах психології травми, виробити навички і вміння, що допоможуть консультувати і надавати психологічну допомогу особам, що пережили травмуючі ситуації. Тому у курсі представлено як огляд концепцій психології травми, так і процесів та інструментів, які потрібні для практичної психологічної роботи з особами, що пережили травмуючі ситуації.

Результати навчання:

– Знати: теоретичні засади та прикладні аспекти, методи дослідження впливу травмуючих ситуацій на психіку, концептуальні моделі виникнення психологічних реакцій на травмуючу ситуацію, особливості роботи захисних механізмів, копінг-стратегій та психологічних ресурсів особистості, особливості динаміки та рівнів  психологічних реакцій на травмуючі ситуації, можливості психологічного втручання при психологічних реакціях на травмуючу ситуацію, межі власних можливостей психологічного втручання та міру відповідальності за його наслідки.

– Вміти: розрізняти фази та рівні психологічних реакцій на травмуючу ситуацію, особливості механізмів психологічного захисту, копінг-стратегій та психологічних ресурсів особистості, створювати план та здійснювати психологічне втручання залежно від фаз та рівнів психологічних реакцій на травмуючу ситуацію, а також в залежності від особливостей травмуючої ситуації, моделей долаючої поведінки та психологічних ресурсів особистості, розробляти та реалізовувати оптимальну стратегію психологічного втручання в індивідуальній та груповій психокорекційній, консультативній та психоедукаційній роботі, проводити психоедукаційну, консультативну, психокорекційну індивідуальну та групову роботу з особами, що пережили травмуючі ситуації.

Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, консультації, самостійна робота.

Форма звітності: залік.

Мова навчання: українська.

Рекомендована література

  1. Калшед Д. Внутренний мир травмы. Архетипические защиты личностного духа. – М.: Академический проект, 2007. – 368 с.
  2. Козлов В. В. Работа с кризичной личностью: Методическое пособие. – М.: Психотерапия, 2007. – 336 с.
  3. Крукович Е.И., Ромек В.Г. Кризисное вмешательство.–М.: Европейский гуманитарный университет, 2003.–92 с.
  1. Малкина-Пых И.Г. Экстремальные ситуации: Справочник практического психолога.– М.: Изд-во Эксмо, 2006.–960 с.
  2. Меновщиков В.Ю. Психологическое консультирование. Работа с кризисными и проблемными ситуациями.–М.: Смысл, 2005.–182 с.
  1. Осипова А.А. Справочник психолога по работе в кризисных ситуациях.–Р.н.Д.: Феникс, 2005.–315 с.
  1. Пушкарев А.А., Доморацкий В.А., Гордеева Е.Г. Посттравматическое стрессовое расстройство: диагностика, психофармакотерапия, психотерапия.–М.: Изд-во Института психотерапии, 2001.–128 с.
  2. Ромек В.Г., Конторович В.А., Крукович Е.И. Психологическая помощь в кризисных ситуациях.–СПб., Речь, 2004.–256 с.
  3. Эффективная психотерапия посттравматического стрессового расстройства. – М.: Когито-Центр, 2005. – 467 с.
  4. Юрьева Л.Н. Кризисные состояния.–Днепропетровск: Арт-Прес, –164 с.