Психологія прийняття рішень

Тип: Нормативний

Кафедра: психології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
6Немає
75Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
616доцент Петровська І. Р.Спеціалізація "Психологія управління"
712доцент Петровська І. Р.Спеціалізація "Психологія управління"

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
616Спеціалізація "Психологія управління"доцент Петровська І. Р.
712Спеціалізація "Психологія управління"доцент Петровська І. Р.

Опис курсу

Курс «Психологія прийняття рішень» є необхідною складовою професійної підготовки майбутніх фахівців, і знайомить з психологічними концепціями та моделями, закономірностями та механізмами, техніками та прийомами прийняття індивідуальних та колективних рішень, типовими логічними помилками та пастками мислення в процесі прийняття рішень, а також способами їх уникнення.

Метою вивчення дисципліни «Психологія прийняття рішень» є надання студентам знань щодо психологічних концепцій прийняття рішень, основних стилів та типів рішень, специфіки прийняття рішення в умовах невизначеності та ризику, способів уникнення пасток мислення на кожному етапі прийняття рішення та формування навичок прийняття індивідуальних і групових рішень з використанням сучасних технологій прийняття рішень та надання кваліфікованої допомоги індивідові та колективу у формуванні оптимального способу прийняття рішень.

Результати навчання:

У результаті успішного проходження курсу студент набуде загальні компетентності:

 • здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях
 • здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями
 • здатність бути критичним і самокритичним
 • здатність приймати обґрунтовані рішення
 • здатність генерувати нові ідеї (креативність)
 • навички ефективної міжособової взаємодії

та спеціальні (фахові) компетентності:

 • здатність оперувати категоріально-понятійним апаратом психології
 • здатність до розуміння природи поведінки, діяльності та вчинків
 • здатність до особистісного та професійного самовдосконалення, навчання та саморозвитку

Програмні результати навчання:

 • аналізувати та пояснювати психічні явища, ідентифікувати психологічні проблеми та пропонувати шляхи їх розв’язання
 • розуміти закономірності та особливості розвитку і функціонування психічних явищ в контексті професійних завдань
 • пропонувати власні способи вирішення психологічних задач і проблем у процесі професійної діяльності, приймати та аргументувати власні рішення щодо їх розв’язання
 • формулювати думку логічно, доступно, дискутувати, обстоювати власну позицію, модифікувати висловлювання відповідно до культуральних особливостей співрозмовника
 • відповідально ставитися до професійного самовдосконалення, навчання та саморозвитку.

Після завершення курсу, студенти повинні знати: психологічну природу процесу прийняття рішень; зміст та специфіку основних психологічних моделей прийняття рішень; типові логічні помилки та пастки мислення на різних етапах прийняття рішень; феномени індивідуальних та колективних рішень, а також вміти: організовувати процес прийняття рішення як індивідуально так і в групі; застосовувати різні стратегії, сучасні методи та техніки для прийняття оптимального рішення; аналізувати причини бар’єрів та обмежень у процесі прийняття індивідуальних і групових рішень

Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття, консультації, самостійна робота, інтерактивні методи навчання (дискусія, «мозковий штурм», моделювання ситуації, рольові ігри, робота в парах, робота в малих групах).

Форма звітності: іспит.

Мова навчання: українська.

Рекомендована література

 1. Ариели Д. Предсказуемая иррациональность. Скрытые силы, определяющие наши решения. ЗАО «Манн, Иванов и Фербер», 2010. – 229 с.
 2. Боно Э. Искусство думать. Латеральное мышление как способ решения сложных задач. – М.: Альпина Паблишер, 2015. – 172 с.
 3. Друкер Эффективное принятие решений. М., 2006.
 4. Канеман Д. Думай медленно… решай быстро. – М.: АСТ, 2013. – 656 с.
 5. Петровська І.Р. Психологія прийняття рішень: Методичні матеріали до навчального курсу / І. Р. Петровська. – Львів, 2018. – 36 с.
 6. Помиткіна Л. В. Психологія прийняття особистістю стратегічних життєвих рішень: монографія / Любов Віталіївна Помиткіна. – К.: Кафедра, 2013.
 7. Хиз Ч. Ловушки мышления. Как принимать решения, о которых вы не пожалеете / Чип Хиз, Дэн Хиз». – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2014. – 317 с.
 8. Боно Э. Научите себя думать. Самоучитель по развитию мышления. – Питер., 2005. – 288 с.
 9. Грабовська С.Л. Психологічні аспекти комунікаційного менеджменту організації : навч. посібник / С. А. Грабовська. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 456 с.
 10. Канеман Д., Словик П., Тверски А. Принятие решений в неопределенности: Правила и предебеждения / Пер. с англ. – Х.: Изд-во Институт прикладной психологи «Гуманитарный центр», 2005. – 632 с.
 11. Кирхлер Э., Шрот А. Принятие решений в организациях / Пер. с нем. – Х.: Изд-во Институт прикладной психологии «Гуманитарный центр», 2004. – 160 с.
 12. Орликовський М.О., Осовська Г.В., Ткачук В.І. Самоменеджмент: практикум: навч. посіб. для студ. вузів / Орликовський М.О., Осовська Г.В., Ткачук В.І. – К.: Кондор-Видавництво, 2012. – 410 с.
 13. Плаус С. Психология оценки и принятия решений / Перевод с англ. – М.: Информационно-издательский дом “Филинъ”, 1998. – 368 с.
 14. Петруня Ю. Є., Говоруха В. Б., Літовченко Б. В. та ін. Прийняття управлінських рішень. Навч. посіб./ за ред. Ю. Є. Петруні. – 2-ге вид. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 216 с.
 15. Ситник В.Ф. Системи підтримки прийняття рішень: Навчальний посібник, К.: – КНЕУ, 2004. – 614 с.
 16. Тополенко О.О. Модель впливу психологічних чинників на процес прийняття управлінських рішень. Збірник наук. праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка. – К., 2008.
 17. Фьоре Н. Психология убеждения. Лёгкий способ перестать откладывать дела на потом. — М.: Манн, Иванов и Фербер, 2013.
 18. Ariely, Dan (2000). Controlling information flow: Effects on consumers’ decision making and preference. Journal of Consumer Research, 27 (2), 233–248.
 19. Ariely, Dan & Zauberman, Gal (2000). On the making of an experience: The effects of breaking and combining experiences on their overall evaluation. Journal of Behavioral Decision Making, 13, 219–232.
 20. Ariely, Dan & Wertenbroch, Klaus (2002). Procrastination, Deadlines, and Performance: Self-Control by Precommitment. Psychological Science, 13 (3), 219–224.
 21. Mussweiler T. (2002).The Malleability of Anchoring Effects. Experimental Psychology, 49(1), 67-72.

Силабус:

Завантажити силабус