Психологія конфлікту

Тип: Нормативний

Кафедра: психології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
63Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632професор Грабовська С. Л.ФФП-31, ФФП-32, ФФП-33

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
632ФФП-31Гребінь Н. В.
ФФП-32Гребінь Н. В.
ФФП-33Гребінь Н. В.

Опис курсу

Курс розроблено так, щоб надати студентам необхідні знання, практичні уміння та навички, обов’язкові для того, щоб набути фаху психолога. Курс «Психологія конфлікту» поєднує у собі як особливості дисциплін теоретичного, так і прикладного характеру і належить до дисциплін циклу. Об’єктом курсу є процес конфліктної взаємодії як міжособового, так і внутрішньоособистісного порядку. Предметом курсу є психологічні механізми та особливості перебігу процесу конфлікту, діагностика, прогнозування, профілактика та розв’язання внутрішньособистих та міжособових конфліктів. Отримані під час вивчення курсу знання та практичні вміння та навички сприятимуть фаховій підготовці студентів-психологів. Мета курсу: ознайомити студентів з психологічними причинами конфліктів, механізмами їх запобігання, перебігу та розв’язання. Завдання курсу: спонукати студентів засвоїти теоретичні знання з психології конфлікту та отримати практичні уміння та навички роботи з клієнтами, що звертаються з проблем внутрішніх, міжособових та групових конфліктів

Результати навчання

знати:

 • сутність теорій конфлікту в психології;
 • природу і причини конфліктів;
 • типологію конфліктів;
 • анатомію конфлікту, його розвиток;
 • стилі і стратегії поведінки в конфлікті;
 • процедури примирення (переговори, посередництво, фасилітація, експертна порада), їх особливості, особливості та правила проведення;
 • шляхи психокорекції конфліктної поведінки;
 • вплив вікових особливостей особистості на її поведінку в конфлікті.

вміти:

 • аналізувати конфліктну ситуацію та конфлікт;
 • складати карту конфлікту;
 • визначати причини конфлікту;
 • користуватися методиками для визначення конфліктності та агресивності особистості, наявності внутрішнього конфлікту, схільності до певних стилів поведінки в конфлікті, вмінь та рис, потрібних людині для здійснення процедур примирення
 • готувати і проводити переговори та інші процедури примирення;
 • проводити тренінги (психокорекційні, навчальні);
 • проводити психокорекцію неадекватної, нерезультативної поведінки в конфлікті, конфліктних, агресивних рис особистості, внутрішнього конфлікту.

Форми та методи навчання: лекції, презентації, практичні заняття, інтерактивні методи навчання: групова робота, імітаційні та рольові ігри, аналіз ситуаційних вправ, розв’язання задач,  дискусії, диспути, мозковий штурм, синектика, та ін., колаборативне навчання

Форма звітності:  іспит

Мова навчання: українська

Рекомендована література

 1. Альтернативні підходи до розв’язання конфліктів: теорія і практика застосування / Укладачі: Н. Гайдук, І. Сенюта,О. Бік, Х. Герешко.  Львів: ПАІС, 2007. 206 с.
 2. Гірник А., Бодро А. Конфлікти: структура, ескалація, залагодження.  Київ, 2003.  236 с.
 3. Гірник А.М. Основи конфліктології. Київ: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2010. 222 с.
 4. Грабовська С. Психологія примирення. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2020. 294 с.
 5. Дзюба Т.М. Комплекс методик для діагностики психологічної готовності керівника школи до взаємодії в умовах конфлікту /За наук. ред. Л.М.Карамушки.  Полтава: ПОІППО.  2005.  64с. http://poippo.pl.ua/file/book/dzyba.pdf
 6. Долінська Л.В., Матяш-Заяць Л.П. Психологія конфлікту: навчальний посібник. Київ: Каравела, 2019. 304 с.
 7.  Котлова Л.О. Психологія конфлікту:курс лекцій : Навчальний посібник.  Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2013.  112с. http://eprints.zu.edu.ua/12901/1/Психологія%20конфлікту%20Курс%20лекцій.pdf
 8. Ложкін Г.В., Пов’якель Н.І. Психологія конфлікту: теорія і сучасна практика : Навчальний посібник. Київ: ВД «Професіонал», 2007.  416 с. https://core.ac.uk/download/pdf/323532033.pdf
 9. Створення системи служб порозуміння для впровадження медіації за принципом «рівний-рівному/рівнарівній» та вирішення конфліктів мирним шляхом у закладах освіти.  Київ: ФОП Нічога С.О..  2018.  174 с. https://nus.org.ua/articles/vyrishennya-konfliktiv-u-shkolah-navchalno-metodychnyj-posibnyk/

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус