Психологія (для хімічного факультету) _102

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра: психології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
43Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
416доцент Кліманська М. Б.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
416Рибак О. С., Гребінь Н. В.

Опис курсу

Програмою курсу «Психологія» для студентів хімічного факультету передбачено розкриття широкого кола питань загальної психології: співвідношення об’єкта та предмета психології, завдань та методів сучасної науки, психічних процесів, психічних станів та властивостей, індивідуально-типологічних особливостей особистості, основ персонології та ін. з метою розкрити сутність психічних явищ, розширити  професійний світогляд в результаті ознайомлення з розвитком психології як науки, сформувати уміння та навички саморефлексії, а також свідомого самоконтролю та саморегуляції власних психічних станів та поведінки

 

Рекомендована література

Основна література:

 1. Гамезо М., Домашенко И. Атлас по психологии. – М.: Педагогическое общество России, 2001. – 276 с.
 2. Гиппенрейтер Ю.Б. Введение в общую психологию. – М.: Изд-во «Астрель»,- 2008. – 352 с.
 3. Психологія : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / [Т. Б. Партико, С. Л. Грабовська, А. О. Вовк та ін.] ; за заг. ред. Т. Б. Партико. – К. : Ін Юре, 2014. – 664 с.
 4. Психологія: Підручник / Ю.Л. Трофімов, В.В.Рибалка, П.А.Гончарук та ін.; за ред. Ю.Л.Трофімова. – К.: Либідь, 2003. – 560 с.

Додаткова література:

 1. Андреева Г.М. Социальная психология М.: Наука, 1994. – 325 с.
 2. Колесніченко Л. А., Борисенко Л. Л. Основи психології та педагогіки: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц.— К.: КНЕУ, 2002. — 157 с.
 3. КрайгГ. Психология развития. – СПб.: Питер, 2000. – 992 с.
 4. Немов Р. С. Психология. Кн. 1. – М.: ВЛАДОС, 1997. – 688 с.
 5. Майерс Д. Социальная психология. – СПб: Питер, 2000. – 454 с.
 6. Максименко С. Д., Соловієнко В. О. Загальна психологія: Навч. посібник. — К.: МАУП, 2000. — 256 с.
 7. Квинн В. Прикладная психология. – СПб.: Издательство «Питер», 2000. – 560 с.
 8. Психология личности: Словарь-справочник / Под ред. П. П. Горностая, Т. М. Титаренко. – К.: Рута, 2001. – 320 с.
 9. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. – СПб.: Питер Ком, 1999. – 720 с.
 10. Столяренко Л.Д. Основы психологии. Ростов-на-Дону: «Феникс», 2000. -672 с.
 11. Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности: основные положения, исследования и применение. – СПб: Питер-Пресс, 1997. – 608 с.

 

Силабус:

Завантажити силабус