Психологія (для філологічного факультету)

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра: психології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
52Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
516Гребінь Н. В.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
5162Гребінь Н. В.
доцент Сазонова О. В.
Рибак О. С.

Опис курсу

Програмою курсу «Психологія» для  студентів філологічного факультету передбачено розкриття широкого кола питань загальної психології: співвідношення об’єкта та предмета психології, завдань та методів сучасної науки, психічних процесів, психічних станів та властивостей, індивідуально-типологічних особливостей особистості, основ персонології та ін. з метою розкрити сутність психічних явищ, розширити  професійний світогляд в результаті ознайомлення з розвитком психології як науки, сформувати уміння та навички саморефлексії, а також свідомого самоконтролю та саморегуляції власних психічних станів та поведінки. Мета вивчення нормативної дисципліни «Загальна психологія» – сформувати у студентів поняття про наукову психологію: її основні категорії, закономірності, практичні можливості. Основні завдання курсу: ознайомлення слухачів з психологією як науковою дисципліною та сферою професійної діяльності; усвідомлення особливостей різних етапів розвитку особистості; розуміння суті різних психічних явищ та фактів; допомогти студентам психологічно свідомо ставитись до розв’язання особистих та професійних проблем.

 

Результати навчання:

знати:

 1. Основні наукові психологічні категорії
 2. Психологічне походження індивідуальних особливостей людини
 3. Психологічні особливості різних етапів розвитку особистості
 4. Особливості міжособистісного спілкування

вміти:

 1. Аналізувати психічні стани та явища
 2. Вступати в наукові дискусії, аргументувати власну думку, користуючись термінами наукової психології
 3. Психологічно свідомо підходити до розв’язання професійних та особистих проблем.

Загальні компетентності

ЗК1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК2. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.

ЗК5. Здатність бути критичним і самокритичним.

ЗК6. Здатність приймати обґрунтовані рішення.

ЗК7. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).

ЗК8. Навички ефективної міжособової взаємодії.

ЗК9 Здатність працювати в команді.

Спеціальні компетентності

СК1. Здатність оперувати категоріально-понятійним апаратом психології.

СК2. Здатність до ретроспективного аналізу вітчизняного та зарубіжного досвіду розуміння природи виникнення, функціонування та розвитку психічних явищ.

СК3. Здатність до розуміння природи поведінки, діяльності та вчинків.

СК9. Здатність здійснювати просвітницьку та психопрофілактичну роботу відповідно до запиту спільноти.

СК11. Здатність до особистісного та професійного самовдосконалення, навчання та саморозвитку.

 

Програмні результати:

ПР2. Розуміти закономірності та особливості розвитку і функціонування психічних явищ в контексті професійних завдань.

ПР10. Формулювати думку логічно, доступно, дискутувати, обстоювати власну позицію, модифікувати висловлювання відповідно до культуральних особливостей співрозмовника.

ПР13. Взаємодіяти, вступати у комунікацію, бути зрозумілим, толерантно ставитися до осіб, що мають інші культуральні чи гендерно-вікові відмінності.

ПР15. Відповідально ставитися до професійного самовдосконалення, навчання та саморозвитку.

ПР18. Вживати ефективних заходів щодо збереження здоров’я (власного й оточення).

Форми та методи навчання: лекції, практичні роботи, консультації, самостійна робота.

Форма звітності: залік.

Мова навчання: українська.

Рекомендована література

 1. Гиппенрейтер Ю.Б. Введение в общую психологию. / Ю.Б.Гиппенрейтер. – М.: Изд-во «Астрель»,- 2008. – 352 с.
 2. Дубравська Д. М. Основи психології: Навчальний посібник. / Д. М. Дубравська.– Львів : Світ, 2001. – 280 с.
 3. Загальна психологія. / За заг. ред. С. Д. Максименка. Підручник. – Вінниця : Нова книга, 2004. – 704 с.
 4. Изард К. Психология эмоций / К. Изард. – СПб.: Питер,1999. – С.15-59, 74-89;
 5. Кун Д. Основы психологии: все тайны поведения человека. – СПб.: Прайм-Еврознак, 2003. – 864 с.
 6. М’ясоїд П. А. Курс загальної психології: у 2 т.: Підручник / П. А. М’ясоїд. – К. : Алеута, 2011. – 496 с.
 7. Основи психології: Підручник / За заг. ред. О. В. Киричука, В. А. Роменця. – К. : Либідь, 2002. – 630 с.
 8. Психологія: підруч. для студ.вищ.навч.закл./Т.Б.Партико, С.Л.Грабовська, А.О.Вовк та ін..; за заг.ред. Т.Б.Партико. – К.: Ін Юре, 2014. – 664 с.
 9. Психологія: Підручник / Ю.Л. Трофімов, В.В.Рибалка, П.А.Гончарук та ін.; за ред. Ю.Л.Трофімова. – К.: Либідь, 2003. – 560 с.
 10. Скрипченко О. В. Загальна психологія / О. В. Скрипченко, Л. В. Долинська, З. В. Огороднійчук та ін.: Посібник – К. : Каравела, 2012. – 464 с.
 11. Цигульська Т. Ф. Загальна та прикладна психологія: Навчальний посібник. / Т. Ф. Цигульська. – К. : Наукова думка, 2000. – 190 с.
 12. Цимбалюк І. М. Психологія. / І. М. Цимбалюк. – К. : ВД «Професіонал», 2004. – 304 с.

Силабус:

Завантажити силабус