Психологія (для біологічного факультету)

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра: психології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
43Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
416доцент Вовк А. О.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
432доцент Вовк А. О.

Опис курсу

Курс призначений для формування адекватного уявлення про предмет, методи та завдання психології, про її основні категорії, про місце серед інших гуманітарних наук; знайомство з основними закономірностями формування, функціонування та розвитку психіки сучасної людини, як продукту еволюції вищої форми матерії у ході суспільно-історичного процесу.

Результати навчання:

Знати: основні психологічні категорії і поняття; – теоретичні підходи до вивчення людини як суб’єкта діяльності й пізнання; – основні експериментальні шляхи рішення ключових проблем загальної психології; – закономірності становлення й розвитку особистості; – індивідуально-психологічні особливості людини, емоційно-вольової, мотиваційної і когнітивної сфери, структури особистості; – місця й ролі процесів пізнання й самопізнання в психічному розвитку людини.

Вміти: визначити інформаційні потреби, співставляючи наукові факти; – вибирати джерела та канали інформації, систематизувати та обробляти інформацію; – вивчати особливості людини, закономірності психічної діяльності, типи, характер, психічні стани, чинники, що впливають на якість функціонування психіки людини у різних видах життєдіяльності; – здійснювати вимір індивідуально-психологічних показників особистості, її пізнавальної та емоційно-вольової сфери, виявляти схильності і здібності людини та резервів її розвитку.

Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, консультації, самостійна робота.

Форма звітності: іспит.

Мова навчання: українська.

Рекомендована література

 1. Дубравська Д. М. Основи психології: Навчальний посібник. – Львів: Світ, 2001. – 280 с.
 2. Загальна психологія: Підручник / О. В. Скрипченко, Л. В. Долинська, З. В. Огороднійчук та ін. – К.: Либідь, 2005. – 464 с.
 3. Загальна психологія. / За заг. ред. С. Д. Максименка. Підручник. – Вінниця: Нова книга, 2004. – 704 с.
 4. Лозниця В. С. Психологія і педагогіка: основні положення. Навчальний посібник. – К.: “ЕксОб”, 1999. – 303 с.
 5. Максименко С. Д. Загальна психологія: Навчальний посібник. – К.: Центр навч. літератури, 2004. – 272 с.
 6. М’ясоїд П. А. Загальна психологія: Навчальний посібник. – К.: Вища школа, 2001. – 487 с.
 7. Немов Р. С. Психология. – М.: Просвещение, 1995. – 500 с.
 8. Немов Р. С. Психология: Словарь-справочник: В 2-х ч. Ч.1. – М.: Владос-ПРЕСС, 2003. – 304 с.
 9. Основи практичної психології: Підручник / За заг. ред. В. Панок, Т. Титаренко, Н. Чепелєва та ін. – К.: Либідь, 2003. – 536 с.
 10. Основи психології: Підручник / За заг. ред. О. В. Киричука, В. А. Роменця. – К.: Либідь, 2002. – 630 с.
 11. Практикум із загальної психології / За ред. Т. І. Пашукової– К.: Т-во “Знання”, КОО, 2000. – 204 с.
 12. Психологія: Підручник / За ред. Ю. Л. Трофімова. – К.: Либідь, 2001. – 390 с.
 13. Психологіяпідручник/ Т.Б. Партико, С.Л. Грабовська, А.О. Вовкта ін.; за заг. ред. Т.Б. Партико. – К.: Ін Юре, 2014. – 664 с.
 14. Русинка І. І. Психологія: Навчальний посібник. – К.: Знання, 2007. – 367 с.
 15. Степанов О. М., Фіцула М. М. Основи психології і педагогіки: Навчальний посібник. – К.: Академвидав, 2005. – 520 с.
 16. Столяренко Л. Д. Основы психологии. – Ростов-на-Дону: Феникс, 1997. – 721 с.
 17. Столяренко А. М. Психология и педагогика: Учебное пособие. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004. – 423 с.
 18. Цигульська Т. Ф. Загальна та прикладна психологія: Навчальний посібник. – К.: Наукова думка, 2000. – 190 с.
 19. Цимбалюк І. М. Психологія. – К.: ВД “Професіонал”, 2004. – 304 с.
 20. Цимбалюк І. М., Яницька О. Ю. Загальна психологія. Модульно-рейтинговий курс для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Професіонал, 2004. – 215 с.

Силабус:

Завантажити силабус