ПСИХОЛОГІЧНИЙ СПЕЦПРАКТИКУМ З ПЕДАГОГІЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ

Тип: Нормативний

Кафедра: психології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
65.5Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
616Спеціалізація «Педагогічна психологія» (збірна група з ФФП-31, ФФП-32, ФФП-33)доцент Штепа О. С.

Опис курсу

Курс дає змогу дізнатись про типи і напрями зміни особистості в результаті її учіння, особливості умотивованості і мотивування до учіння, чинники конструктивних взаємин між учнями, сучасні концепції навчання, необхідні для конкурентоздатності і життєстійкості, структуру метакомпетенцій, зв’язки міжпредметних і соціальних компетенцій, тренди «навчання протягом життя» і учіння як життєву позицію особи та її ставлення до інших людей.

Практичні уміння, які надає вивчення курсу: уміння визначати та інтерпретувати особисту ефективність, компетентність, життєстійкість, психологічний капітал суб’єкта навчання, аналізувати можливості його саморозвитку і перешкоди суб’єктної активності, а також формулювати психологічні рекомендації щодо можливостей і резервів особистісного і професійного самоздійснення. Мета – даного курсу є формування у студентів загальної компетентності з педагогічної психології та практичних умінь щодо учіння. Завдання курсу – полягає у формуванні у студентів умінь визначати індивідуальну траєкторію учіння.

 

Результати навчання:

–         Знати: особливості зовнішньоорганізованої і внутрішньоорганізованої мотивації, процеси екзистенціальної мотивації, особливості суб’єктної активності, компоненти життєвої позиції, види компетентності, типи компетенцій, типи спрямованості особистості, види рефлексії, компоненти рефлексивності, компоненти «навчання протягом життя», типи розуміння, інтерпретаційні ресурси, характеристики чуття когерентності;

–         Вміти: інтерпретувати мотиваційні, ресурсні, рефлексивні особливості особистості у контексті її індивідуальної стратегії учіння/навчання.Форми і методи навчання: лекції, дискусії, ситуаційні та рефлексивні практичні завдання.

Форми та методи навчання: дискусії, ситуативні та рефлексивні і практичні завдання.

Форма звітності: залік (у 8 семестрі).

Мова навчання: українська.

Рекомендована література

  1. Психологічні технології самодетермінації розвитку особистості: монографія / Л.З. Сердюк, І.В. Данилюк, В.В. Турбан, О.І. Пенькова, Н.Д. Володарська [та ін.] ; за ред. Л.З. Сердюк. – К.: Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, 2018.
  2. Розуміння та інтерпретація життєвого досвіду як чинник розвитку особистості: монографія / за ред. Н.В. Чепелєвої. (2013). Кіровоград: Імекс-ЛТД. Методологічні закономірності формування автентичності фахівців соціономічних професій: монографія / В.Л. Зливков, С.О. Лукомська, С.О. Копилов [та ін.] ; за ред. В.Л. Зливкова. – Київ: Видавничий Дім «Слово», 2017.
  3. Самопроектування особистості у дискурсивному просторі: монографія / Н.В.Чепелєва, М.Л.Смульсон, О.В.Зазимко, С.Ю.Гуцол [та ін.] ; за ред. Н.В. Чепелєвої. – К.: Педагогічна думка, 2016.
  4. Татенко В. Методологія суб’єктно-вчинкового підходу:соціально-психологічний вимір : монографія. – К. : Міленіум, 2017.
  5. Штепа О. С. Самоменеджмент (самоорганізування особистості) : [навч. посібник]. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012.
  6. Як будувати власне майбутнє: життєві завдання особистості : наук. моногр. / за наук. ред. Т. М. Титаренко; Національна академія педагогічних наук України, Інститут соціальної та політичної психології. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2012.

Силабус:

Завантажити силабус