Психологічні аспекти оцінки та атестації персоналу

Тип: Нормативний

Кафедра: психології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53.5Залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
548Спеціалізація "Психологія управління"Гребінь Н. В.

Опис курсу

Актуальність навчальної дисципліни визначається практичною спрямованістю курсу, в процесі засвоєння якого студенти отримують навички організації та проведення сучасних психодіагностичних процедур оцінки ефективності працівників компанії. Зокрема, акцентовано на технології «Assessment center», за допомогою якої успішно вирішуються прогностичні питання щодо оптимального розташування працівників відповідно до їх професійних та особистісних компетенцій. Дисципліна пов’язана із такими дисциплін як: «Загальна психологія», «Соціальна психологія», «Організаційна психологія», «Психологія управління», «Психологія праці», «Психодіагностика».

Результати навчання:

знати :

 • основні теоретико-методологічні принципи проведення оцінки персоналу;
 • місця, ролі та значення оцінки персоналу у плануванні кадрової роботи;
 • сучасні підходи та методи оцінки персоналу;
 • технології створення профілю посади, моделі професійних та особистісних компетенцій; створення бажаного профіля кандидата на певну посаду;
 • критерії добору та розташування кадрів за для підвищення ефективності діяльності установ, організацій, підприємств;

вміти:

 • аналізувати результати оцінки персоналу;
 • аналізувати готовність кандидата до виконання конкретних управлінських задач;
 • прогнозувати успішність кандидатів в певних видах діяльності, увиконанні певних функціональних обов’язках;
 • проводити інтерв’ю з метою виявлення спеціальних професійних та особистісних компетенцій;
 • розробляти моделі компетенцій, співставляти бажаний профіль кандидата (за моделлю компетенцій) з реальним профілем кандидата (за результатами оцінки);
 • складати індивідуальний план розвитку спеціаліста;
 • надавати рекомендації керівництву та персоналу організації;
 • брати участь в розробці планів підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів.

Загальні компетентності

 

 • ЗК1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
 • ЗК4. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
 • ЗК6. Здатність приймати обґрунтовані рішення.
 • ЗК7. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
 • ЗК8. Навички ефективної міжособової взаємодії.
 • ЗК9 Здатність працювати в команді.

 

Спеціальні компетентності:

СК4. Здатність самостійно збирати та критично опрацьовувати, аналізувати та узагальнювати психологічну інформацію з різних джерел.

Програмні результати:

ПР2. Розуміти закономірності та особливості розвитку і функціонування психічних явищ в контексті професійних завдань.

ПР3. Здійснювати пошук інформації з різних джерел, у тому числі з використанням інформаційно-комунікаційних технологій, для вирішення професійних завдань.

ПР4. Обґрунтовувати власну позицію, робити самостійні висновки за результатами власних досліджень і аналізу літературних джерел.

ПР5. Обирати та застосовувати валідний і надійний психодіагностичний інструментарій (тести, опитувальники, проективні методики тощо) психологічного дослідження та технології психологічної допомоги.

ПР7. Рефлексувати та критично оцінювати достовірність одержаних результатів психологічного дослідження, формулювати аргументовані висновки.

ПР9. Пропонувати власні способи вирішення психологічних задач і проблем у процесі професійної діяльності, приймати та аргументувати власні рішення щодо їх розв’язання.

ПР14. Ефективно виконувати різні ролі у команді у процесі вирішення фахових завдань, у тому числі демонструвати лідерські якості.

Форми та методи навчання: практичні роботи, консультації, самостійна робота.

Форма звітності: екзамен.

Мова навчання: українська.

 

Рекомендована література

 1. Балабанова Л.В. Управління персоналом : навч. посібник / Л.В. Балабанова, О.В. Сардак. – К.: Професіонал, 2006. – 512 с.
 2. Борисова Е.А. Оценка и аттестация персонала. Спб.: Питер, 2003.-288 с.
 3. Гуревич, А.А. Ассессмент: принципы подготовки и проведения / А.А. Гуревич. – СПб.: Речь, 2007. – 235 с.
 4. Корнюшин В.Ю. Оценка и аттестация персонала: учебное пособие/ Корнюшин В.Ю. –М:МИЭП, 2010- 120 с.
 5. Купер Д., Робертсон И.Т., Тинлайн Г. Отбор и найм персонала: технологии тестирования и оценки / Д. Купер, И.Т. Робертсон, Г. Тинлайн. – М.: Вершина, 2005. – 156 с.
 6. Куприянчук, Е.В. Управление персоналом: ассессмент, комплектование, адаптация, развитие: учеб. пособие / Е.В. Куприянчук, Ю.В. Щербакова. – М. : РИОР : ИНФРА-М, 2012. – 255 с.
 7. Литвина С.А., Еварович С.А. Ассессмент-центр как технология оценки компетенций персонала в практике государственного управления : учеб. пособие. – Томск : Томский  государственный университет, 2013. – 104 с.
 8. Папонова Н.Е. Построение системы оценки персонала: практ.пособ. / Н.Е. Папонова. – М. : Финпресс, 2009. – 160 с.

Силабус:

Завантажити силабус