Психологічні аспекти комінікаційного менеджменту організації

Тип: На вибір студента

Кафедра: психології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
63Немає
72Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
616професор Грабовська С. Л.ФФП-32
712професор Грабовська С. Л.ФФП-42

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
616ФФП-32професор Грабовська С. Л.
712ФФП-42професор Грабовська С. Л.

Опис курсу

Курс розроблено так, щоб надати студентам необхідні знання, практичні уміння та навички, обов’язкові для того, щоб набути фаху психолога. Курс «Психологічні аспекти комунікаційного менеджменту організації» є дисципліною прикладного характеру і належить до дисциплін циклу Психологія управління. Об’єктом курсу є комунікаційний менеджмент організації. Предметом курсу є психологічні аспекти, механізми та особливості комунікаційного менеджменту людських ресурсів організації. Отримані під час вивчення курсу знання,  практичні вміння та навички сприятимуть фаховій підготовці майбутнього психолога до роботи з людськими ресурсами організації.

Курс має практичний характер і його проведення доцільне у тренінговій формі,  що дозволить не лише виробити у студентів вміння та навички роботи з персоналом організації, а й буде сприяти опануванню ними інтерактивними методиками проведення  соціально-психологічного тренінгу. Мета курсу: вироблення практичних вмінь і навичок ефективного спілкування, роботи  з різними категоріями працівників в організаціях різних типів

 

Результати навчання

знати:

 • своєрідність управління процесом пілкування в різних типах організацій (державній, приватній, громадській);
 • принципи формування ефективних комунікацій  організації;
 • писхологічні засади стимулювання роботи працівників;
 • своєрідність конфліктів та способи їхнього розв’язання в комунікаційній сфері;
 • принципи та технологію організації та проведення нарад;
 • засади прийняття групового рішення тощо.

вміти:

 • виробити навички і вміння ефективного спілкування (читати невербальну інформацію, точно передавати інформацію);
 • виробити вміння визначати структуру групи, згуртовувати колектив;
 • застосувати принципи управління людськими ресурсами в роботі  зрізними категоріями працівників при:складанні посадових обов’язків; наборі на роботу; в процесі  добору працівників; в контролі, мотивуванні працівників та оцінці їх роботи; в налагодженні оптимальних стосунків між  працівниками.
 • навчитися користуватися способами заохочення і активізувати мотивацію  штатних і позаштатних працівників;
 • навчитися знаходити причини конфліктів, проводити аналіз конфлікту, раціонально поводитися в конфліктній ситуації проводити переговори, виступати як фасилітатори, посередники,   експерти у процесі розв’язання конфліктів в організації.
 • навчитися проголошувати промови, організовувати та проводити наради, вести ефективні телефонні розмови і ділову кореспонденцію.
 • навчитися  використовувати засоби психологічного впливу в роботі з персоналом організації та опиратися чужому впливу.
 • бути здатним застосовувати засоби комунікаційного менеджменту для створення позитивного іміджу організації.

 

Форми та методи навчання: Лекції, презентації, практичні заняття, інтерактивні методи навчання: групова робота, імітаційні та рольові ігри, аналіз ситуаційних вправ, розв’язання задач,  дискусії, диспути, мозковий штурм, синектика, та ін.,

Форма звітності:  іспит

Мова навчання: українська

Рекомендована література

 1. Борг Д. Мистецтво говорити. Таємниці ефективного спілкування. ‒ Харків : Фабула, 2020. ‒ 304 с.
 2. Віллінк Д., Бебін Л. Абсолютна відповідальність : уроки лідерства від морських котиків. ‒ К. : Книголав, 2020. ‒ 400 с.
 3. Воронкова В.Г., Беліченко А.Г., Мельник В.В., Ажажа М.А. Етика ділового спілкування : навчальний посібник. ‒ Львів : Магнолія, 2021. ‒ 312 с
 4. Гіл Л., Брандо Г., Трулав Е, Лейнбек К. Командна робота. Як впровадити зміни в компанії, щоб вас підтримали. ‒ К. : Наш Формат, 2019. ‒ 328 с.
 5. Глазгл Ф. Конфлікт менеджмент. Довідник для керівників та консультантів. ‒ К. : АДЕФ – Україна, 2020. ‒ 528 с.
 6. Грабовська С.Л. Психологічні аспекти комунікаційного менеджменту організації. – Львів : Видавництво ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 544 с.
 7. Гриценко Т., Гриценко С., Іщенко Т. Етика ділового спілкування : Навчальний посібник. ‒ К. : Центр навчальної літератури, 2019. ‒ 344 с.
 8. Ділове спілкування : навчальний посібник / уклад. О.М. Жук, Ю.Л. Тиха. ‒ Луцьк : Луцький НТУ, 2016. ‒ 112 с.
 9. Іванова С. Мистецтво добору персоналу. Як оцінити людину за годину.  ‒ К. : Моноліт-Bizz, 2019 ‒ 304 с.
 10. Карлгаард Р. Людський фактор. Секрети тривалого успіху видатних компаній. ‒ К. :  Книголав, 2017. ‒ 336 с.
 11. Кацавець Р.С. Ораторське мистецтво. ‒ К. : Алерта, 2018 ‒ 216 с.
 12. Кон А. Покарані нагородами. Вади састеми мотивації. ‒ К. : Клуб сімейного дозвілля, 2019. ‒ 464 с.
 13. Лайкер Д.К. Філософія TOYOTA : 14 принципів команди. ‒ К. : Наш Формат, 2017. ‒ 424 с.
 14. Ленсіоні П. Перевага. У чому сила корпоративної культури. ‒ К. : Наш Формат, 2017. ‒ 224 с.
 15. Лозниця В.С. Психологія менеджменту. – К. : ЕксОб, 2000. ‒ 512 с.
 16. Маккрістал С. Команда команд : нові правила взаємодії у складному світі. ‒ К. : Моноліт-Bizz, 2018. ‒ 416 с.
 17. Мерманн Э. Мотивация персонала. ‒ Харьков : Гуманитарный центр, 2019. ‒ 176 с.
 18. Пантелюк М.І., Марунич І.І., Гайдаєнко І.В. Ділове спілкування та культура мовлення. ‒ Харків : Видавництво ЦУЛ, 2020. ‒ 224 с.
 19. Розенберг М. Ненасильницьке спілкування. Мова життя. ‒ К. : Ранок, 2020. ‒ 256 с.
 20. Саттон Р., Рао Х. Криза зростання: як не погоджуватися на маленькі результати в бізнесі. ‒ К. : Наш Формат, 2020. ‒ 416 с.

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус