ПСИХОЛОГІЧНА РЕСУРСНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ

Тип: На вибір студента

Кафедра: психології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
43Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
432доцент Штепа О. С.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
432доцент Штепа О. С.

Опис курсу

Даний курс акцентує увагу на фундаментальних здатностях особистості, процесах гармонізації особистості, механізмах інтерпретації досвіду та актуалізації психологічних ресурсів. Отримані знання та практичні навички сприятимуть формуванню у студентів умінь самоаналізу, системної рефлексії та особистісної готовності до професійного самоздійснення. ТЕЗАУРУС курсу: види «внутрішніх» ресурсів особи, концепції психологічних та особистісних ресурсів особи, показників уміння особи оперувати власними ресурсами, функції та механізми актуалізації психологічних ресурсів, типи психологічної ресурсності, психологічні способи актуалізування психологічних ресурсів, ресурсна насиченість особистості та її стратегії. ПРАКТИЧНІ УМІННЯ, що їх дає курс: уміти визначити рівень психологічної ресурсності особи на основі психодіагностичних даних, уміти застосовувати на практиці психологічні способи актуалізування психологічних ресурсів та аналізувати їх ефективність відповідно до особи і життєвої ситуації. ПЕРСПЕКТИВНІСТЬ отриманих знань і умінь: знання власних ресурсів і уміння їх актуалізовувати для розв’язання нагальних життєвих завдань, блискуча компетентність щодо питань психологічної ресурсності на співбесіді щодо отримання роботи за фахом / грантів на навчання, впевненість щодо сучасності власної професійної підготовки. Мета – даного курсу є навчання студентів актуалізовувати власну психологічну ресурсність для ефективної професійної діяльності.

 

Завдання курсу – полягає в актуалізуванні у студентів умінь оперувати власними психологічними ресурсами, тобто знати власні психологічні ресурси, вміщувати їх та оновлювати.

 

Результати навчання:

–         Знати: види «внутрішніх» ресурсів особи, концепції психологічних та особистісних ресурсів особи, зміст психологічних ресурсів та показників уміння особи оперувати власними ресурсами, функції психологічних ресурсів, типи психологічної ресурсності; психологічні прийоми актуалізування психологічних ресурсів.

–         Вміти: визначити рівень психологічної ресурсності особи на основі психодіагностичних даних, здійснювати рефлексію особливостей власної психологічної ресурсності та сформулювати висновки щодо особистісного саморозвитку, сформулювати авторський погляд щодо аспектів психологічної ресурсності особистості; застосовувати на практиці психологічні прийоми актуалізування психологічних ресурсів.

Форми та методи навчання: лекції, дискусії, ситуативні та рефлексивні і практичні завдання.

Форма звітності:  залік.

Мова навчання: українська.

 

Рекомендована література

  1. Психологічні технології ефективного функціонування та розвитку особистості : монографія / [за ред. : С. Д. Максименка, С. Б. Кузікової, В. Л. Зливкова]. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2019.
  2. Розуміння та інтерпретація життєвого досвіду як чинник розвитку особистості: монографія / за ред. Н.В. Чепелєвої. (2013). Кіровоград : Імекс-ЛТД.
  3. Самопроектування особистості у дискурсивному просторі: монографія / Н.В.Чепелєва, М.Л.Смульсон, О.В.Зазимко, С.Ю.Гуцол [та ін.] ; за ред. Н.В. Чепелєвої. – К.: Педагогічна думка, 2016.
  4. Штепа О. С. Ресурс-менеджмент / Самоменеджмент (самоорганізування особистості) : [навч. посібник]. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2012.
  5. Як будувати власне майбутнє: життєві завдання особистості : наук. моногр. / за наук. ред. Т. М. Титаренко; Національна академія педагогічних наук України, Інститут соціальної та політичної психології. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2012. Hobfoll S. E. Stress, culture, and community. –  Y. and London.1998.  Peterson C, Seligman M.E.P.
  6. Character Strengths and Virtues. A Handbook and Classification. N.Y.: Oxford University Press, 2004.

Силабус:

Завантажити силабус