Психологічна готовність дитини до школи

Тип: Нормативний

Кафедра: психології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
5Немає
64Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
516Стельмащук Х. Р.Спеціалізація «Педагогічна психологія» (збірна група з ФФП-31, ФФП-32, ФФП-33)
68Стельмащук Х. Р.Спеціалізація «Педагогічна психологія» (збірна група з ФФП-31, ФФП-32, ФФП-33)

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
516Спеціалізація «Педагогічна психологія» (збірна група з ФФП-31, ФФП-32, ФФП-33)Стельмащук Х. Р.
68Спеціалізація «Педагогічна психологія» (збірна група з ФФП-31, ФФП-32, ФФП-33)Стельмащук Х. Р.

Опис курсу

Дисципліна «Психологічна готовність дитини до школи» є вибірковою дисципліною з спеціальності  053- психологія для освітньо-професійної програми «Психологія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, яка викладається у п’ятому та шостому семестрах в обсязі 4 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).

Підготовка дітей до школи – це не тільки питання освіти, інтелектуального розвитку дитини, але й формування її особистості, питання виховання. Перехід від статусу дошкільника до статусу школяра – найскладніший період у житті дитини, що пов’язаний із входженням в нове соціальне середовище з новим типом стосунків із дорослими, однолітками, новою навчальною діяльністю, і відповідно супроводжується великою  кількістю проблем психологічного характеру. Оволодіння курсом «Психологічна готовність дитини до школи»  допоможе забезпечити психологічну підтримку під час адаптації дитини до школи, навчить враховувати різні компоненти психічної готовності та методи їх розвитку.

Після завершення цього курсу студент буде :

Знати:

-Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

-Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.

– Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.

– Здатність професійно спілкуватись державною мовою з широкою науковою спільнотою, фахівцями-практиками та громадськістю, грамотно вибудовувати наукові тексти.

-Здатність оперувати категоріально-понятійним апаратом психології.

– Здатність до розуміння природи поведінки, діяльності та вчинків.

– Здатність організовувати та надавати психологічну допомогу (індивідуальну та групову).

– Здатність дотримуватися норм професійної етики.

– Здатність до спілкування в діалоговому режимі з науковою спільною, фахівцями-практиками та індивідуальними і груповими споживачами фахової психологічної допомоги в певній галузі наукової та/або практичної діяльності.

Уміти:

-Аналізувати та пояснювати психічні явища, ідентифікувати психологічні проблеми та пропонувати шляхи їх розв’язання.

– Розуміти закономірності та особливості розвитку і функціонування психічних явищ в контексті професійних завдань.

– Пропонувати власні способи вирішення психологічних задач і проблем у процесі професійної діяльності, приймати та аргументувати власні рішення щодо їх розв’язання.

– Складати та реалізовувати план консультативного процесу з урахуванням специфіки запиту та індивідуальних особливостей клієнта, забезпечувати ефективність власних дій.

– Складати та реалізовувати програму психопрофілактичних та просвітницьких дій, заходів психологічної допомоги у формі лекцій, бесід, круглих столів, ігор, тренінгів тощо, відповідно до вимог замовника.

– Взаємодіяти, вступати у комунікацію, бути зрозумілим, толерантно ставитися до осіб, що мають інші культуральні чи гендерно-вікові відмінності.

В рамках цього курсу студенти ознайомляться із загальною характеристикою психічного розвитку дитини шести-семи років; особливостями наступності, спадкоємності, перспективності у системі безперервної освіти, особливостями адаптації дитини до шкільного навчання, а також спільної роботи дошкільного закладу і школи; закономірностями розвитку особистості старшого дошкільника; його індивідуальними особливості та навчаться планувати, організовувати та проводити дослідження по підготовці дитини до школи; здійснювати дослідження серед дітей ДНЗ із використанням окремих методів наукових досліджень: анкетування, тестування, вивчення продуктів діяльності дітей; допомагати дитині із адаптацієї до нової соціальної ситуації; працювати із батьками та педагогічним персоналом, щоб полегшити процес адаптації.

Рекомендована література

 1. Вікова та педагогічна психологія: Навч. посіб. / О.В.Скрипченко, Л.В.Долинська, З.В.Огороднійчук та ін. – К.: Просвіта, 2001.- 416с.
 2. Заброцький М.М. Основи вікової психології: Навчальний посібник. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2005. – 112с.
 3. Крайг Г. Психология развития. – СПб.: Питер, 2002. – 992с.
 4. Крайг Г. Психология развития. – СПб.: Питер, 2002. – 992 с.
 5. Кутішенко В.П. Вікова та педагогічна психологія (курс лекцій):Навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2005. – 128с. 12
 6. Савчин М.В., Василенко Л.П. Вікова психологія: Навчальний посібник. – К.: Академвидав, 2005. – 360 с.
 7. Тести для дітей. Чи готова ваша дитина до школи/ Авт.- упоряд. М.Н.Ільїна, Л.Г.Парамонова. – К.: Школа,2003. – 336с.
 8. Фіцула М.М. Педагогіка: навч.посіб. – К.: Академвидав,2009. – 560с.
 9. Бех І.Д. Виховання особистості: У 2 кн. Кн.. 1: Особистісноорієнтований підхід: теоретико-технологічні засади: Навч.-метод. Видання. – К.: Либідь, 2003. – 280с.
 10. Бех І.Д. Виховання особистості: У 2 кн. Кн.. 2: Особистісноорієнтований підхід: науково-практичні засади: Навч.-метод. Видання. – К.: Либідь, 2003. – 344с.
 11. Блонский П.П. Память и мышление. – СПб.: Питер, 2001. – 288 с.
 12. Вікова психологія / За ред. Г.С.Костюка. – К.,1976. -236с.
 13. Вікова та педагогічна психологія: Навч. посіб. / О.В.Скрипченко, Л.В.Долинська, З.В.Огороднійчук та ін. – К.: Просвіта, 2001.- 416с.
 14. Заброцький М.М. Основи вікової психології: Навчальний посібник. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2005. – 112с.
 15. Коробко С.Л., Коробко О.І. Робота психолога з молодшими школярами. К.:Літера, ЛТД, 2006. – 416с.
 16. Подоляк Л. Основи вікової психології / Психологічний інструментарій. – Київ: Плавник, 2006. – 112с.
 17. Руденко Ю. Основи сучасного українського виховання. – К.: Видавництво ім. Олени Теліги, 2003. – 328с.

Силабус:

Завантажити силабус