Психологічна допомога жертвам насильства

Тип: На вибір студента

Кафедра: психології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
32Немає
45Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
316доцент Дідковська  Л. І.ФФП-21, ФФП-22, ФФП-23
416доцент Дідковська  Л. І.ФФП-21, ФФП-22, ФФП-23

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316ФФП-21доцент Дідковська  Л. І.
ФФП-22доцент Дідковська  Л. І.
ФФП-23доцент Дідковська  Л. І.
416ФФП-21доцент Дідковська  Л. І.
ФФП-22доцент Дідковська  Л. І.
ФФП-23доцент Дідковська  Л. І.

Опис курсу

Курс «Психологічна допомога жертвам насильства» знайомить студентів з психологічними аспектами феномену насильства, особливостями профілактики його виникнення та психологічної роботи з кривдниками і жертвами насильства. Об’єктом вивчення дисципліни є насильство як соціально-психологічне явище. Предметом вивчення є види насильства, особистість кривдників (агресорів) і методи психологічної корекції у роботі з ними, особистість різних категорій (вікових і цільових) осіб, які стають жертвами різних видів насильства та методи психологічної допомоги їм, напрямки психологічної профілактики різних видів насильства. Метою курсу є ознайомлення студентів з особливостями роботи психолога із жертвами насильства.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен:

знати:

 • основні психологічні категорії насильства;
 • основні поняття віктимології;
 • психологію кривдника і жертви;
 • наслідки пережитого насильства для різновікових та різноцільових категорій жертв;
 • правила надання психологічної допомоги жертвам різних видів насильства;
 • основні правила ненасильницької комунікації та основи асертивної поведінки;
 • особливості профілактики насильства різних видів та психологічної допомоги його жертвам;

вміти:

 • діагностувати різні види насильства над різними категоріями жертв (дітьми, жінками і людьми похилого віку);
 • ефективно надавати психологічну допомогу жертвам та можливим свідкам різних видів насильства у різних вікових та цільових групах;
 • розробляти програми психологічної профілактики насильства над дітьми, жінками і людьми похилого віку;
 • проводити корекцію деструктивної поведінки кривдника;
 • ефективно протистояти насильницьким впливам, виявляти маніпулятивний вплив, асертивно протистояти психологічному тиску.

Форми та методи навчання: лекції, презентації, семінарські заняття з груповим обговоренням, розгорнутими бесідами, груповими дискусіями, розбір кейсів, практичні завдання з обговоренням на семінарських заняттях, самостійна робота 

Форма звітності: письмовий залік (тестові завдання) в кінці 4 семестру

Мова навчання: українська

Рекомендована література

 1. Боднар А.Я., Павленко С.С. Деякі аспекти вивчення проблеми насильства в сім’ї на сучасному етапі // Наукові записки НаУКМА. – 2008. – Т. 84. Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. – С. 69-72.
 2. Виявлення, попередження і розгляд випадків насильства та жорстокого поводження з дітьми: метод. матеріали для працівників освіти / авт.-упор.: С. Буров, І. Дубиніна, Ю. Онишко, Л. Смислова, М. Ясиновська. – К.: Видав. дім «КАЛИТА», 2007.
 3. Головкін Б.М. Соціально-психологічний портрет особи сімейно-побутового злочинця // Вісн. Запорізьк. юрид. ін-ту. – 2001. – №1. – С. 189-198.
 4. Закон України “Про попередження насильства в сім’ї” від 15 листопада 2001 року №2789-ІІІ // http://www.rada.gov.ua
 5. Закон України “Про соціальну роботу з дітьми та молоддю” від 21 серпня 2001 року №2558-ІІІ // http://www.rada.gov.ua
 6. Малкина-Пых И.Г. Психологическая помощь в кризисных ситуациях. – М.: Эксмо, 2005.
 7. Малкина-Пых И.Г. Психология поведения жертвы. – М.: ЭксМо, 2006.
 8. Одинцова М.А. Многоликость «жертвы» или немного о Великой манипуляции (Система работы, диагностика, тренинги). – М.: МПСИ, Изд-во «Флинта», 2010.
 9. Ромек В.Г., Конторович В.А., Крукович Е.И. Психологическая помощь в кризисных ситуация. – СПб.: Речь, 2005.

Силабус:

Завантажити силабус