Проблеми психосоматики

Тип: Нормативний

Кафедра: психології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
63.5Немає
71.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
616доцент Дідковська  Л. І.Спеціалізація "Клінічна психологія"
710доцент Дідковська  Л. І.Спеціалізація "Клінічна психологія"

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
616Спеціалізація "Клінічна психологія"доцент Дідковська  Л. І.
710Спеціалізація "Клінічна психологія"доцент Дідковська  Л. І.

Опис курсу

Навчальний курс «Проблеми психосоматики» знайомить студентів з основними психосоматичними розладами, які складають значну частину «хвороб цивілізації». Об’єктом вивчення даної дисципліни є особистість хворого з психосоматичними розладами та індивідуальні психосоматичні прояви. Предметом курсу є психосоматичні явища, їхня структура, функції, еволюція при різних видах соматичних та психічних патологій. Мета курсу полягає в тому, щоб сформувати у студентів адекватні сучасному рівню медичних знань уявлення про психосоматику, навички вчасного виявлення і розпізнання психосоматичних порушень, уявлення про методи корекції таких станів і навички ефективної діагностики з метою кращої диференціації природи психосоматичного порушення для його усунення та профілактики появи в майбутньому.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен:

знати:

 • основні поняття психосоматики та концепції психосоматичних захворювань в сучасній медичній та психологічній науці;
 • етіологію, патогенез, психологічні, фізіологічні та медичні аспекти психосоматичних розладів, роль психогенних чинників в хворобах різних органів і систем;
 • поняття внутрішньої картини хвороби і здоров’я та закономірності їх формування;
 • особливості проведення клініко-психологічного інтерв’ю та психодіагностичного обстеження у роботі із психосоматичними хворими;
 • загальні питання психотерапії психосоматичних хворих;

вміти:

 • розрізняти основні психосоматичні захворювання;
 • обирати адекватні методи для диференційної діагностики психосоматичних хворих;
 • використовувати психодіагностичні опитувальники та проективні методики при діагностиці психосоматичних захворювань;
 • розробляти психокорекційні програми у роботі з психосоматичними хворими;
 • застосовувати основні техніки психологічного консультування і психокорекції психосоматичних хворих;
 • прогнозувати зміни та динаміку рівня розвитку і функціонування різних сфер особистості хворих з психосоматичними розладами.

Форми та методи навчання: лекції, презентації, семінарські заняття з груповим обговоренням, розгорнутими бесідами, груповими дискусіями, розбір кейсів, самостійна робота

Форма звітності: письмовий іспит (тестові завдання) в кінці 7 семестру

Мова навчання: українська

Рекомендована література

 1. Александер Ф. Психосоматическая медицина. Принципы и практическое применение. – М.: Эксмо, 2002.
 2. Аммон Г. Психосоматическая терапия. – СПб.: Речь, 2000.
 3. Бройтигам В., Кристиан П., Рад М. Психосоматическая медицина. – М.: ГЭОТАР МЕДИЦИНА, 1999.
 4. Дідковська Л.І. Психосоматика: основи психодіагностики та психотерапії: навч. посіб. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010.
 5. Любан-Плоцца Б., Пельдингер В., Крегер Ф. и др. Психосоматические расстройства в общей медицинской практике. – СПб.: НИ психоневрологический ин-т им. В.М. Бехтерева, 2000.
 6. Малкина-Пых И.Г. Психосоматика: Справочник практического психолога. – М.: Эксмо, 2005.

Силабус:

Завантажити силабус